Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Nadzorniki RTVS odstavljajo Kadunca tudi zaradi zaposlovanj

Print Friendly, PDF & Email
(Last Updated On: 15. novembra, 2018)

Nadzorni svet RTV Slovenija, vodi ga Andrej Grah Whatmought je včeraj programskemu svetu predlagal razrešitev generalnega direktorja Kadunca. Ob očitkih že iz preteklosti o konfliktih interesov pri oddaji poslov mu zdaj očitajo še nezakonitosti pri zaposlovanjih na vrhu. Odstavljanje direktorja ni običajen postopek. Nazadnje so prejšnjega direktorja Marka Filija odstavili sodniki, ko so ugotovili, da je bila za direktorico že pred njim izvoljena Nataša Pirc Musar. Seja, na kateri se je programski svet seznanil z odločitvijo, da je direktorica Pirc Musarjeva in ne Filli, se je v zgodovino vpisala po nenavadnih protestih novinarjev, kjer sta levičarska aktivisti mahala s transparentom, ki sta ga prej razvila tudi pred DZ. Tem:

Musarjevi so na koncu iz RTV po sodnem sporu in doseženi poravnavi izplačali odškodnino. Direktorica pa ni postala. Za novega generalnega direktorja RTV Slovenija so namesto Fillija izvolili Kadunca, ki ga zdaj nadzorniki sredi mandata poskušajo odstaviti. Javni zavod RTV je tudi brez pravega direktorja televizije. Po odstopu Ljerke Bizilj, ki je obveljal junija, je Kaduncu septembra spodletelo s kandidaturo nekdanje odgovorne urednice Večera Katje Šeruga. Novega kandidata za direktorja televizije Kadunc še išče. Zdi se, da znotraj vrha zavoda poteka spopad med strankami vladne koalicije, ki so si same določile velikansko večino v vseh organih, katera bo imela več vpliva. Kadunc je, kot kaže, izgubil podporo SMC, ki je močna v programskem in nadzornem svetu.

Sporno zaposlovanje, konflikt interesov…

Razlogi za odstavljanje Kadunca niso povsem novi.

Na posnetku med sejo programskega sveta septembra so predsednik nadzornega sveta Andrej Grah Whatmought, direktor Igor Kadunc in predsednica sveta delavcev Petra Bezjak Foto: P.J.

Programski svet je o sumu nadzornikov, da je Kadunc zlorabil položaj (ni obvladal konflikta interesov), razpravljal že septembra. Dodatno pa razrešitev zdaj zahtevajo, ker bi naj Kadunc tudi nezakonito zaposloval. Nadzorni svet se je za pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja ta teden odločil, kot so zapisali,  zaradi:
– nezakonitosti pri zaposlovanju, saj so se sklepale pogodbe o zaposlitvi brez vnaprejšnje vsaj interne javne objave prostega delovnega mesta, oziroma so se sklepale pogodbe o zaposlitvi mimo določil internih aktov;
– kršitve dolžnega ravnanja, ko generalni direktor ni pravočasno obvestil predstojnika o sodelovanju podjetja Captain z Zavodom Blade in posredno z RTV Slovenija in o vsaj videzu obstoja nasprotja interesov zaradi navedenih okoliščin;
– kršitve dolžnega ravnanja, ko generalni direktor predstojnika ni obvestil o okoliščinah nasprotja interesov, čeprav bi to moral storiti (Obvestilo Komisije za preprečevanje korupcije o ugotovitvah št. 06211-41/2017,23 22099 z dne 11. 4. 2018), in
– neizvršenih sklepov nadzornega sveta.

Nadzorni svet je pooblastil svojega  predsednika, da skupaj z odvetniško pisarno pripravi pisno pobudo za razrešitev generalnega direktorja in jo skupaj s sklepi posreduje programskemu svetu v obravnavo.

Nadzorni svet je že pred tem sprejel tudi sklep, da so se je seznanili s podlagami, upoštevanimi pri pripravi dokumenta št. 01-615/2018 z dne 10.10.2018, vezanimi na izvedene postopke zaposlovanja v letu 2018 ter pravnimi vidiki sanacije in da:

“Nadzorni svet ugotavlja, da iz prejetega izhaja, da so bile določene zaposlitve v letu 2018 izvedene v nasprotju s predmetno zakonodajo in internimi akti, zato vodstvu priporoča, da takoj pristopi k odpravi posledic zaznanih kršitev, pri novem zaposlovanju pa dosledno upošteva predmetno zakonodajo in interne akte zavoda, ki urejajo zaposlovanje oziroma pogoje za zasedbo določenih delovnih mest. Nadzorni svet RTV Slovenija predlaga Notranji reviziji RTV Slovenija, da v letu 2019 opravi notranjo revizijo zaposlovanja v letu 2018 in na podlagi opravljene revizije vodstvu predlaga vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol na področju zaposlovanja.”

Na del teh očitkov, a še ne o zaposlovanju, je Kadunc septembra odgovoril, da gre za še enega v nizu napadov nanj.

Kadunc: Očitki so smešni

Tako se je takrat odzval Kadunc:

“Zadnji v nizu napadov je prijava »suma morebitnega nasprotja interesov« pri postopku javnih razpisov producentov na KPK. Očitek je smešen. Iz postopka sem se ravno zaradi te bojazni že vnaprej izločil. Res pa je, da sem se kot generalni direktor ob prispeli pritožbi na izvedeni razpis pozanimal o dogajanju, saj je to moja dolžnost. Ugotavljam, da kjerkoli skušam stvari urejati, se najde kdo, ki mu gre nekaj v nos. Besede lahko obračamo na številne načine, dejstva pa so naslednja: 1. Iz postopka sem se izločil, ker sem v svoji karieri sodeloval s filmskimi ustvarjalci. 2. Seznanitev s pritožbo razpisa pa ne pomeni vplivanje na postopek razpisa! S pritožbo se razen tega, da sem za reševanje pooblastil vodjo pravne pisarne, nisem ukvarjal in se o njej nisem z nikomer pogovarjal. Logično pa je, da sem hotel izvedeti, ali je bil sam postopek izveden korektno. To je naloga generalnega direktorja, saj je odgovoren za spoštovanje zakonov. Neodgovorno od mene bi bilo, če se, ko sem zaznal morebitne nepravilnosti, ki se nanašajo na sam razpis, torej na vseh 48 prijavljenih, ne bi želel natančneje seznaniti z zadevo. Nikakor pa se s svojimi vprašanji, naslovljenimi na odgovorno urednico KUP, ki je obenem odgovorna za razpis, nisem vmešaval v razreševanje konkretne prijave. Za končno odločitev, ali bi morda kazalo celotni razpis razveljaviti ali ne, pa sem potreboval jasno stališče odgovorne, ki je potrdila, da se postopek lahko nadaljuje.”

Direktor Kadunc se je na zadnji sklep odzval tako:

“Odziv Generalnega direktorja RTV Slovenija Igorja Kadunca na sprejem sklepov Nadzornega sveta RTV Slovenija dne 14. 11. 2018

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija je že dan pred sejo Nadzornega sveta, ki je bila 14. 11. 2018, začel z aktivnostmi zbiranja podpore k razrešitvi generalnega direktorja RTV Slovenija. Že vnaprej je pripravil tudi predlog sklepa. Predlog sklepa je bil, da Nadzorni svet poda pobudo Programskemu svetu za predčasno razrešitev generalnega direktorja ter obenem pooblašča predsednika Nadzornega sveta, da skupaj z odvetniško pisarno pripravi pisno pobudo za predčasno razrešitev in jo skupaj s sklepi posreduje Programskemu svetu v obravnavo.
Predsednik Nadzornega sveta je to točko dnevnega reda uvrstil na sejo brez predhodne običajne uvrstitve na dnevni red. 21. člen poslovnika pa določa, da je treba vabilo na sejo skupaj z gradivom poslati praviloma najmanj sedem dni pred sejo. Enako je postopal že v primeru prijave možnega spornega ravnanja v zvezi z razpisi po 17. členu NS in to tik pred pomembno sejo Programskega sveta.
S tem ravnanjem je članom Nadzornega sveta povsem onemogočil, da bi lahko njegov predlog in razloge za razrešitev pred odločanjem kvalitetno preučili, prav tako pa je s tem onemogočil tudi, da bi se vsi, ki bi lahko prispevali k pojasnitvi problematike, ustrezno pripravili in predložili svoje argumente. Nenavadno je tudi, da je predsednik Nadzornega sveta članom, ki so napovedali svojo odsotnost na seji, kar v naprej posredoval svoj predlog sklepa, ki ga je sam vnaprej pripravil, in jih pozval, da zanj glasujejo do 15. ure. Zanimivo je, da je predlagani sklep kljub ugovorom nekaterih članov ostal nespremenjen. To pa seveda pomeni, da člani sveta sploh niso in ne bodo glasovali o očitkih, ki bodo zapisani v pobudi Nadzornega sveta poslani Programskemu svetu!
Prepričan sem, da razlogi za razrešitev niso dovolj »težki«. Zadeva z obvestilom KPK, z dne 11. 4. 2018 je razrešena in kar zadeva RTV Slovenija končana s prošnjo, da se zaposlene in člane sveta seznani z določbami ZIntPK! Pri drugi očitani kršitvi dolžnega ravnanja gre kvečjemu morda za zamudo pri obveščanju organov o možnem konfliktu interesov, vendar pa, vsaj po mojem mnenju, to niti ni bilo potrebno. O neizvrševanju sklepov Nadzornega sveta pa tako in tako dvomi sam predsednik Nadzornega sveta, ko v enem od svojih sporočil o tem zapiše, da lahko pomen neizvršenih sklepov in roke za njihovo izvedbo vsak (nenazadnje tudi sodišče) zrelativizira. Ohlapna formulacija »neuresničevanje sklepov« je zavajajoča, saj od prisotnih nihče ne more vedeti, na katere sklepe se nanaša. Torej je jasno, da ne morejo vedeti niti, ali je to zadosten oziroma kredibilen razlog za razrešitev. Še bolj za lase privlečeno je terjanje odgovornosti zaradi nezakonitosti pri zaposlovanju. Kot povsod v javni upravi, se je tudi na RTV Slovenija v določenih primerih (napredovanja, notranje usklajene premestitve …) sklepalo delovna razmerja brez interne ali javne objave. Naša Pravna služba ni niti enkrat opozorila, da bi bilo s tem karkoli narobe. Na osnovi izraženih dvomov smo za mnenje zaprosili odvetniško družbo, ki pa je ugotovila nasprotno: da naj bi bila vedno potrebna javna (lahko notranja) objava. S striktnim izvajanjem tega nimamo težav in smo to tudi že začeli izvajati. Nekoliko drugačen, a prav tako za lase privlečen je očitek glede sklepanja pogodb za eksperte področja. Tu dejansko poseben pravilnik ni bil spoštovan. Vendar pa je bila to praksa delovanja tudi pred mojim prihodom. Ko sem na mizo dobil predloge za umestitev sedmih zaposlenih v razred ekspertov me ni nihče ne iz Kadrovske službe ne iz Pravne službe opozoril na ta pravilnik. Seveda je nespoštovanje pravilnika napaka, vendar pa menim, da tudi to ne more biti zadosten razlog za razrešitev.
Zelo pavšalne in neosnovane navedbe razlogov za razrešitev pa niso povezane z mojim bolj ali manj uspešnim delom, temveč kažejo zgolj na poskus moje osebne diskreditacije in apetite nekaterih političnih skupin po prevladi nad nacionalno radiotelevizijo. Ker verjamem, da bodo slabe namene prepoznali tudi člani Programskega sveta in bodo pobudo Nadzornega sveta zavrnili, nadaljujem s svojim delom in si prizadevam, da bo RTV Slovenija sposobna uspešno odgovarjati na izzive medijskega javnega servisa 21. stoletja.”

 

------------------------------------------------------------------------ Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (2)

https-spletnicasopis-eu