Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Župan Matajurc: “Predsezona na Bovškem ni splavala po vodi!”

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 14th junij 2024, 12:44 pop

Župan občine Kobarid Marko Matajurc je odgovoril na kritike Siniše Germovška, ki sem jih objavil v spletnem časopisu z naslovom “Predsezona na Bovškem splavala po vodi!” Odgovor župana objavljam v celoti, kot sem ga prejel.

“Siniša Germovšek v članku Predsezona na Bovškem splavala po vodi! objavljenem na spletni strani Spletnicasopis.si zapiše sicer zanimiv pogled na turistično stanje v Posočju, ki pa ne zdrži kritične presoje argumentov in dejstev. Že v prvem odstavku avtor obtoži za bovški predsezonski turistični polom novi kobariški odlok o plovbi po Soči. Ker Soča teče skozi tri občine, Bovec, Kobarid in Tolmin, bi bralec lahko sklepal, da to pomeni turistični polom za celotno Posočje. Dobro je vedeti, da temu niti približno ni tako. Tako je mogoče trditi na podlagi podatkov, ki jih navajamo v nadaljevanju. Ob tem se velja vprašati, kako je mogoče, da ni, po logiki avtorja zapisa, kvarno vplival na turizem že prejšnji odlok, ki je bil v veljavi sedem let, ki so ga sprejele in uveljavljale vse tri občine. Da novega, v očeh avtorja kriminaliziranega, pripravijo vse tri občine skupaj, je bila načelna želja vseh in občina Bovec je bila povabljena na sestanek glede usklajevanja za nov odlok, vendar se ga ni udeležil nihče in ni poslal opravičila. Tako sta spremembe odloka pripravili in tudi sprejeli dve občini, Kobarid in Tolmin, ob tem, da razlik v starem in novem odloku ni veliko.

Novi odlok namreč sledi odloku, ki je bil v veljavi do leta 2023 v vseh treh posoških občinah. Spremembe vsebine odloka so šle v smeri, da je dovolilnica sedaj vezana na posamezno fizično osebo, uporabnika vstopno-izstopnega mesta in ne več na ponudnika storitve, določena je nova višina glob za kršitve in spremenjen je časovni režim. Plovba na plovnem območju je, tako kot v prejšnjem odloku, dovoljena od 15. marca do 31. oktobra. Skrajšuje se le čas plovbe, ki je omejen z vstopom na reko od 10. ure dalje in izstopom iz reke do 18. ure. Plutje po reki je možno v skladu s fizičnimi in finančnimi možnostmi, saj obstaja cenovni razpon: dovolilnica na območju bovške občine stane tri evre, na območju kobariške in tolminske občine deset evrov. Torej znaša skupni strošek dovolilnice za uporabo vstopno izstopnih mest od Bovca do Tolmina 13 evrov. Že v začetku je tudi napačna podmena, ki jo avtor zapiše v članku, da je turizem v Posočju samo kajakaštvo in raftanje. Vsaka strateško razvojno naravnana občina bo turizem razvijala v več smereh, ker so zanimanja turistov zelo raznolika, obenem pa bo skušala turistične aktivnosti, kot gospodarska dejavnost, razpotegniti prek celotnega leta. To pa bo storila le, če bo lahko oziroma bo imela za to dane možnosti (naravne, kulturne, zgodovinske) ali pa jih bo uspela na novo ustvariti.

Občina Kobarid se, za razliko od občine Bovec, ne more zanašati na zimski turizem, saj nima smučišča, ki bi ga lahko tržila pozimi. Kobarid zato poleg kajakaštva in raftanja razvija še kolesarski turizem, pohodništvo, ribištvo, … in drugo turistično zanimivo ponudbo kot je kulinarika, saj občina kmetom subvencionira proizvodnjo mleka in mesa tudi za to, da z vzgajanjem živine ohranjajo krajino in hkrati omogočajo, da so na voljo kulinarični izdelki značilni za te kraje. Vse zato, da je občina Kobarid kot turistična destinacija zanimiva za čim širši krog ljudi čim dalj časa v koledarskem letu. A razvoja turizma, tako kot drugih gospodarskih dejavnosti, ni za razvijati za vsako ceno in predvsem ne za ceno uničene narave, saj bi z uničenjem narave uničili tudi največji adut privlačnosti. Dodatna korist odloka namreč je, da bodo na njegovi podlagi na voljo pomembni in potrebni podatki, s katerimi bo lažje določiti nosilnost reke, ki je predpogoj za varovanje ekosistema v in ob reki Soči. Po starem odloku točnih podatkov o število uporabnikih ni bilo na voljo.

Občina Kobarid letos beleži dobro prodajo dovolilnic za uporabo vstopno-izstopnih mest, obenem beleži tudi nadpovprečno prodajo vstopnic za ogled slapa Kozjak, zasedenost prenočišč je tudi dobra, o čemer lahko sklepamo po številu nočitev. Iz česar se da sklepati, da letošnja predsezona za občino Kobarid pomeni zelo dober obet za turistični izkupiček v letu 2024. V prvih petih mesecih beleži občina Kobarid 24.942 nočitev, od tega v času od 15. marca, ko se je začela plovna sezona do 31. maja, 22.167 nočitev. Še bolj zgovoren je podatek o številu prodanih dovolilnic uporabnikom vstopno-izstopnih mest. Od začetka plovne sezone, od 15. marca do vključno 31. maja 2024, je bila namreč prodaja dovolilnic za uporabo vstopno-izstopnih mest nad pričakovanji.

Za razliko od preteklih let, je v letošnjem letu možen nakup dnevnih imenskih in neimenskih dovolilnic. Slednjih je bilo letos prodanih za 10.690 oseb, v lanskem letu za enako obdobje do 31. maja za 7.325 oseb. Letos je prodaja torej večja za skoraj 46 %. Seveda pa ne smemo zanemariti dejstva, da podatek o osebah, ki so vstopno-izstopna mesta uporabljale za namen plutja z rafti, za pretekla leta obstaja samo znotraj pavšalov, v letošnjem letu pa so za občino Kobarid tudi te osebe zavedene, saj morajo kupiti dovolilnico. Tedenskih dovolilnic je letos kupilo 893 oseb, v enakem obdobju lani 1139 oseb. Sezonskih dovolilnic je bilo letos prodanih 362, lani v istem obdobju 581. Letos je plačanih 22 pavšalov, kar je enako število kot lani v enakem obdobju.

Enajst dnevnih raft dovolilnic je bilo prodanih letos, sedem lani v enakem obdobju. Sezonskih raft dovolilnic so letos prodali 20, lani v enakem obdobju 24. Pri zadnjih treh vrstah dovolilnic števila oseb ni mogoče določiti. Glede na nov sistem prodaje dovolilnic morajo podjetja, ki organizirajo plovbo po reki Soči, opraviti tudi registracijo, da lahko opravijo nakup večjega števila dovolilnic hkrati. Do vključno 31. maja 2024 je registracijo opravilo 37 podjetij. Tudi zaradi zgoraj navedenih podatkov bi težko to opredelili kot »bojkot kajakaških združenj« oziroma, da »na je Soči malo kajakašev, parkirišča samevajo« kot je zapisal avtor članka.

Kakšen pa je bil obisk slapa Kozjak? Slap je v letošnjem letu (podatki se nanašajo na obdobje od ponedeljka, 1. aprila do vključno 31. maja) obiskalo 13.042 oseb, kar je skoraj 97 odstotkov več kot lani. Vstopna točka je letos, v zgoraj omenjenem obdobju, odprta vsak dan, lani pa je bila le ob vikendih.

Zgornji podatki kažejo, da se v občini Kobarid težko »lahko lotimo izračuna škode, ki ni omejena samo na reko Sočo, ampak je velika v celotni turistični ponudbi, ki je pokasirala učinek nespametnega in škodljivega odloka.« Prej kot z izračunom škode, smo zadovoljni z izkupičkom turistične predsezone. To velja vsaj za občino Kobarid, kjer vemo, da želimo s pomočjo turistične dejavnosti in prihodkov, ki jih ta dejavnost ustvarja, razvijati občino, turistične zmogljivosti in posredno tudi zviševati standard življenja svojih prebivalcev, saj je turizem le enega od gospodarskih panog, ki imajo enak cilj – povečevanje blaginje prebivalcev in področja.

Tudi zapis, da »športnih rekreativcev ni pri nas zato, ker nimajo tistih evrov, ampak zato, ker so začutili sovražnost, nezaželenost in moti jih je, da se jih obravnava kot kriminalce, zato so zdaj tam, kjer so dobrodošli in jim ne grozijo nerazumljivo visoke kazni,« težko zdrži presojo. Medobčinska redarska služba v Posočju ni unikum, ki ga ne bi imele tudi druge slovenske občine. Tudi te s pomočjo redarjev izvajajo aktivnosti, za katere so po zakonu zadolženi (nadzorovanje varnega in neoviranega cestnega prometa v naseljih, varovanje cest in okolja v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij, skrb za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah, varovanje javnega premoženja, naravne in kulturne dediščine in vzdrževanje javnega reda in miru), ko to počnejo na cesti je sprejemljivo, ker pa to v Posočju počnejo še na reki Soči (za kar imajo vsa pooblastila) je to skorajda nezaslišano. Če bi iste posameznike oglobili zaradi prehitre vožnje (za kar imajo tudi pooblastila) bi bili samo prekrškarji, ki plačajo kazen, še zdaleč pa ne bi bili kriminalci, kot navaja avtor zapisa.

Avtor tudi meni, da bo podoba izračuna turističnega izplena »izkrivljena«, saj da »se bo denarni izplen močno povečal zaradi plačil dovolilnic potnikov na raftu. Tako pa ne bo pri izračunu škode, ki jo je utrpela celotna veriga ponudnikov, …« Sprašujemo se, na katero verigo ponudnikov misli? Ponudnike prenočišč? Lastnike kampov? Trgovine? Lastnike ali najemnike gostiln in restavracij? Po podatkih, ki so na voljo, bistvenega zmanjšanja turističnega obiska ni, ne na kobariškem ne tolminskem, kar pomeni, da tudi zmanjšanja ostale aktivnosti ne more biti, vsaj v obsegu ne, ki bi bil kritičen za Posočje. Občina Kobarid se tudi ni odločila »samostojno urejati interese na reki Soči« in tudi ne na nezakonit način, kot bi bralce rad prepričal avtor zapisa. Dovolilnice uporabnikom vstopno-izstopnih mest so v skladu z odlokom v prodaji že vrsto let, je pa res, da po nižji ceni, kot so po zdajšnjem odloku. V vsem tem času so se razmere spremenile, v starem odloku so se pokazale nekatere pomanjkljivosti, kot je nezmožnost ustreznega nadzora nad številom uporabnikov reke Soče in s tem poveznim tveganjem glede preseganja nosilnosti reke in narave v njeni neposredni bližini, kar je bilo treba urediti. Ima pa avtor prav, ko zapiše, da kobariški župan zagovarja suverenost odločanja v svoji občini. Tudi tako, da zaračuna uporabo vstopno-izstopnega mesto Srpenica 2, ki je bilo opredeljeno kot del kobariške občine v starem odloku (in potrjeno s strani bovških občinskih svetnikov) kot tako se obravnava tudi po sprejetju novega odloka. Odlok namreč ne ureja tudi spremembe občinskih meja, kot bi kdo znal zmotno razumeti zapis avtorja: »Občina Kobarid si je domislila, da je to izstopno mesto (op. p. Srpenica 2) kobariško in ker je vključeno v Odlok bo plačana njihova kazen, ker športnik nima kobariške dovolilnice. Zakaj bi jo moral imeti, saj ni plul v kobariški občini?«

Novi odlok o določitvi plovnega režima pomeni predvsem korak k celovitemu urejanju območja reke Soče in njene doline. Cilj ukrepov, ki jih predvideva novi odlok, je dvig turističnih storitev na višjo raven. To bo občina Kobarid zagotovila tudi s pomočjo zbranih finančnih sredstev iz prodaje dovolilnic za uporabo vstopno-izstopnih mest. Pridobljena dodatna finančna sredstva se bodo uporabila za celovito posodobitev in upravljanje vstopno-izstopnih mest. Novi odlok je hkrati prinesel večjo preglednosti nad plovbo po reki Soči in vstopno-izstopnih mest. In predvsem omogočil, da ima od turističnih aktivnosti ob in na reki Soči ter z njimi povezanimi prihodki korist Posočje in vsi njeni prebivalci. 

Marko Matajurc, župan Občina Kobarid

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (1)

https-spletnicasopis-eu