Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Povišica Debeljaku odpade: Le »da« pomeni da

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 22nd maj 2023, 07:47 dop

Po sobotni kolumni o krepki povišici plače šefa Slovenskega državnega holdinga (SDH) Žige Debeljaka je Slovenski državni holding (SDH) danes objavil obsežna pojasnila, Debeljak pa se je dodatnim več kot šest tisoč evrom mesečno odpovedal. Kot sem opozoril včeraj je prejšnji šef SDH Janez Žlak leta 2021 mesečno zaslužil nekaj čez dvanajst tisoč evrov mesečno. Dve plači šefa vlade Janeza Janše (SDS). Debeljak bi zdaj dobil čez osemnajst tisoč evrov. Tri plače premiera Roberta Goloba (Svoboda). Dodatne premierove plače pa Debeljak dobi še za vodenje nadzornih svetov. Denimo, Telekoma. Da je povišica na 18.500 preveč in da drugi državljani ne dobijo enakih povišanj, so v petek protestirali poslanci vladne SD in zahtevali odgovornost tistih, ki so plačo Debeljaku povišali. Podobno kot Debeljaku se je plača povišala tudi članu uprave Janezu Tomšiču. V kolumni sem opozoril, da so iz SD in koalicije zahtevali odgovornost le od tistih, ki so plačo Debeljaku povišali. Za njihovega Debeljaka, ki je vzel, pa nič. Nadzorniki upravam plač ne višajo, če si te tega ne želijo. Za načelo, da samo “da” pomeni da, pri plačah očitno še niso slišali. Da sem imel prav, se je pokazalo, ker se je zdaj uprava sama odpovedala povišici. Kot se je posebni dodatni milijonski nagradi iz GEN-I pred časom tudi Robert Golob, ki je v preteklosti v državnem trgovcu z državno električno energijo GEN-I prejemal še krepko višjo plačo kot bi jo po povišici v SDH Debeljak.

Zakaj so se za povišico odločili in da se je uprava SDH dodatku odpovedala, so danes iz SDH pojasnili tako:

Pojasnila o prenovi politike prejemkov družbe in informacija o pobudi uprave za preklic uskladitve višine plač

Prenova politike prejemkov družbe

Zaradi nedavnih zapisov v medijih glede prenovljene politike prejemkov v družbi SDH, d. d., Nadzorni svet družbe v nadaljevanju podaja naslednja pojasnila z namenom celovitega informiranja zainteresiranih javnosti:

Po izvedbi pripojitve DUTB, d. d., je Nadzorni svet SDH v prvem četrtletju letošnjega leta pristopil k presoji primernosti organizacijske in upravljavske zasnove družbe, glede na to, da se je dejavnost po pripojitvi pomembno povečala in spremenila. Nadzorni svet je hkrati tudi prenovil politiko prejemkov poslovodstva družbe in jo potrdil na svoji seji dne 14. marca 2023, v zvezi s tem povezana zahtevana razkritja pa je družba v skladu z veljavno zakonodajo javno objavila na svoji spletni strani dne 1. aprila 2023, ko so spremembe stopile v veljavo.

Oblikovanje politike prejemkov ter kadrovske odločitve sodijo med temeljne naloge in pristojnosti nadzornega sveta, ki so določene z veljavno zakonodajo. Ker je SDH delniška družba, nadzorni svet vse svoje odločitve sprejema samostojno, neodvisno in v interesu družbe, pri tem pa zanje tudi v celoti odgovarja. V okviru veljavnega sistema upravljanja državnega premoženja Republike Slovenije, ki je skladen z OECD smernicami, je zagotovljena ločenost nadzorne in vodstvene funkcije SDH od aktualnih političnih odločevalcev z namenom zagotavljanja neodvisnosti upravljanja državnega premoženja. V skladu z ZSDH‑1A so na vse seje nadzornega sveta vabljeni tudi predstavniki MGTŠ in MF ter KNJF, ki tudi prejemajo vsa gradiva za seje.

Pri oblikovanju politike prejemkov je Nadzorni svet opravil poglobljeno analizo rasti plač v Republiki Sloveniji in družbi SDH v zadnjih desetih letih, izvedel primerjavo plač uprave SDH s sorodnimi družbami ter opravil analizo spremenjenih okoliščin po pripojitvi DUTB k SDH. Ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin je sprejel odločitev o določitvi višine plače uprave SDH, in sicer je mesečno fiksno plačo predsednika uprave določil v višini 18.500 EUR bruto (prej 12.802 EUR bruto), člana uprave pa 16.500 EUR bruto (prej 11.522 EUR bruto). Spremembi sta stopili v veljavo dne 1. aprila 2023, istega dne sta bili omenjeni spremembi tudi javno objavljeni na spletni strani SDH v skladu z veljavnimi predpisi [ dostopno na povezavi: uprava sprememba prejemkov 01042023 (1).pdf (sdh.si) ]

SDH je družba s specifičnim, strokovno raznovrstnim, več nivojskim delovanjem, ki ima upravljavske pristojnosti v pomembnem delu slovenskega gospodarstva. Po uspešni pripojitvi DUTB se je odgovornost vodenja SDH dodatno razširila še na izvajanje dveh novih dejavnosti, upravljanje terjatev in nepremičnin, v skupni vrednosti preko 11 mlrd EUR. Po novem SDH upravlja z 2 dodatnima vrstama naložb, je odgovorna za več kot 7-krat več naložbenih primerov in ima več kot podvojeno število zaposlenih. Naložbe DUTB vrednostno sicer predstavljajo relativno majhen del celotnega portfelja (ca. 0,5 mlrd EUR), so pa številčno obsežne (ca. 600 terjatvenih in ca. 200 nepremičninskih naložbenih primerov poleg kapitalskih naložb) in se v veliki meri nanašajo na finančno-pravno zahtevne naložbene primere, ki jih DUTB v svoji celotni življenjski dobi še ni uspela zaključiti.

Nadzorni svet SDH je skrbno pregledal in primerjal stanje na področju prejemkov primerljivih družb v Sloveniji ter ugotovil, da so bili obstoječi prejemki uprave SDH pomembno nižji od prejemkov uprav primerljivih družb, vključujoč v primerjavi s prejemki uprav družb s kapitalsko naložbo države. Analiza je pokazala, da je povprečna bruto mesečna fiksna plača predsednika uprave 10 največjih družb s kapitalsko naložbo države proti koncu leta 2022 znašala približno 23.000 EUR.

Nadalje je Nadzorni svet upošteval, da je bil v okviru priprav na pripojitev izveden sklop aktivnosti za povečanje učinkovitosti vodenja družbe in zmanjšanje s tem povezanih stroškov. V tem okviru je:
uprava predlagala, nadzorni svet pa potrdil, da uprava deluje le v dvočlanski zasedbi in ne več v tričlanski, kot je v preteklosti;
uprava ukinila delovno mesto svetovalca uprave in sama prevzela s tem povezane delovne aktivnosti;
uprava zaradi prevzema novih dejavnosti vzpostavila štiri organizacijska področja (kapitalske naložbe, nepremičnine, terjatve in korporativne zadeve), pri čemer je imenovala le dva izvršna direktorja za pokrivanje dveh področij (terjatve in nepremičnine – delo sta prevzela bivša izvršna člana upravnega odbora DUTB), preostali dve področji uprava pokriva sama;
enemu izvršnemu članu upravnega odbora DUTB je ob pripojitvi delovno razmerje prenehalo, nihče od treh neizvršnih članov upravnega odbora DUTB pa po pripojitvi ni zasedel nikakršnega delovnega mesta v okviru SDH (z izjemo Žige Debeljaka, ki je bil sočasno v času pripojitvenih aktivnosti že predsednik uprave SDH).
Vse navedeno je povzročilo pomembno znižanje stroškov vodenja v združeni družbi. Tako je v preteklosti družbi SDH in DUTB skupaj vodilo 6 članov poslovodstva (3 člani uprave SDH in 3 izvršni člani upravnega odbora DUTB), po novem pa poslovodstvo sestavljata le 2 člana uprave. Tudi pri novi višini plač bi bila masa plač za poslovodstvo za približno 55% nižja, kot je bila pri polni 6-članski zasedbi obeh poslovodstev. Tudi če se upošteva širše poslovodstvo, kamor poleg poslovodnih oseb štejemo še izvršna direktorja ter svetovalca uprave, bi bila masa plač po novem za približno 37% nižja kot pri prejšnjem modelu vodenja SDH in DUTB.

Novo določena višina fiksnih prejemkov je manjša od maksimalnega mnogokratnika povprečnih plač v družbi, kot je predpisan z ZPPOGD (t. i. »Lahovnikov zakon«), čeprav ta zakon za SDH ne velja.

Nadzorni svet je upošteval tudi značilnosti slovenskega progresivnega davčnega sistema, pri katerem so povišanja plače v najvišjem dohodninskem razredu obremenjena z 22,1 % prispevki in 50 % dohodnino. Bruto plača 18.500 EUR ob upoštevanju splošne dohodninske olajšave znaša neto 8.575 EUR (46,3% bruto zneska), bruto plača 16.500 EUR pa neto 7.796 EUR (47,3% bruto zneska).

Nadzorni svet je skrbno pretehtal vse novo nastale poslovne okoliščine, povezane tudi s povečanjem tveganj in odgovornosti pri vodenju družbe, in jih prav tako upošteval pri oblikovanju politike prejemkov uprave SDH.

Nadzorni svet ocenjuje, da je politiko prejemkov oblikoval skrbno, ob upoštevanju vseh relevantnih okoliščin ter v skladu z dobrimi praksami na tem področju. S tem Nadzorni svet strokovno in odgovorno izvaja svoje obveznosti v okviru zakonskih nalog in pristojnosti.

                                                                           Nadzorni svet

Pobuda uprave za preklic uskladitve višine plač

Uprava družbe SDH je nadzornemu svetu danes predlagala, da se uskladitev višine plač uprave prekliče z veljavnostjo za nazaj od 1. 4. 2023 dalje, ko je sprememba stopila v veljavo.

Uprava se zahvaljuje nadzornemu svetu za profesionalno in strokovno ureditev politike prejemkov, a ne želi, da bi glede na trenutne družbeno-politične razmere ta dvig plač kakorkoli negativno vplival na uspešnost socialnega dialoga o plačah v javnem sektorju oziroma da bi ga za doseganje svojih ciljev izrabljala katerakoli interesna skupina. Nadalje uprava ne želi, da bi takšna izpostavljenost SDH negativno vplivala na učinkovitost delovanja družbe in izvajanja njenih nalog, še posebej v teh zahtevnih gospodarskih okoliščinah. Uprava je odločitev sprejela v duhu družbeno odgovornega delovanja, ki sodi med temeljne vrednote SDH.

Nadzorni svet je pobudo uprave sprejel.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu