Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Programski del koalicijskega sporazuma Svobode, SD in Levice 2022

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 21st december 2022, 12:10 dop

Skupnost

Politični sistem

Prioritete in cilji:

➔ Zagotoviti politično stabilnost in povrniti zaupanje v demokratične institucije in
nosilce oblasti, ki sta temeljni pogoj za normalno delovanje države, in oblikovati
sistem oblasti tako, da bo sposoben odpravljati politične blokade in krize. To bo
omogočilo normalno delovanje demokratičnih institucij, spoštovanje vladavine
prava, delovanje v javnem interesu, učinkovito delovanje javnih služb,
izvrševanje pravice do svobodne gospodarske pobude, zagotavljanje nacionalne
varnosti in zastopanje interesov države in ne posameznih političnih strank v
mednarodni skupnosti.
➔ Politični sistem, ki bo jasno odražal politično identiteto in programe političnih
strank, ki temeljijo na vrednotah spoštovanja, dialoga med konkurenčnimi
političnimi strankami, premoščanja medsebojnih razlik na demokratičnih načelih,
programsko zavezanost in hkrati tudi sposobnost sklepanja kompromisov pri
izvrševanju javnih politik s širokim vključevanjem raznolikih družbenih deležnikov
pri oblikovanju kot tudi izvrševanju javnih politik.
➔ Povrniti zaupanje in integriteto politikom in nosilcem javnih funkcij, da bodo ti
delovali skladno z zavezami, ki so jih dali volilcem pred izvolitvijo.
➔ Zagotoviti način uresničevanja volilne pravice kot temeljne človekove in politične
pravice tako, da se bo povečalo vključevanje mladih v demokratične procese in
institucije oziroma spodbujalo politično participacijo mladih, da se bo spodbujala
volilna udeležba oziroma olajšalo sodelovanje na volitvah in referendumih, da
bodo razmerja med nosilci javnih funkcij dosegla enakost med obema spoloma
in da bo za izvolitev poslank in poslancev odločilen glas volivk in volivcev.
Demokratizacija volilnega sistema
Zagotovili bomo bolj demokratičen volilni sistem. Zagovarjamo proporcionalni sistem, ki
mora z ukinitvijo volilnih okrajev in uvedbo preferenčnega glasu zagotoviti največji možni
vpliv državljank in državljanov na izbiro političnih predstavnikov in predstavnic. Ob
spremembah volilne zakonodaje zagovarjamo tudi načelo zadrge pri vrstnem redu žensk
in moških na celotni kandidatni listi ter izmenjujoče se vodilno mesto moškega in ženske

3
na vseh kandidatnih listah v volilnih enotah. Preučili bomo možnosti spletnega
glasovanja in digitalizacije volilnih procesov ter podprli digitalno demokracijo.
Spoštovanje odločb Ustavnega sodišča
Odločbe Ustavnega sodišča morajo biti uresničene v najkrajšem možnem roku in ne
glede na to, ali se z vsebino ustavne odločbe strinjamo ali ne.
Spoštovanje vloge neodvisnih institucij
Okrepili bomo vlogo neodvisnih institucij. Pristojni organi morajo upoštevati njihove
ugotovitve ter nemudoma pristopiti k reševanju. Zagotovili bomo pogoje za njihovo
neodvisno delovanje.
Krepitev neodvisnosti sodstva
Želimo, da predsednik republike prevzame imenovanje sodnikov na predlog sodnega
sveta.
Krepitev neposrednega odločanja ljudi in integritete politikov in nosilcev javnih
funkcij
Okrepili bomo neposredno demokracijo, tako da bomo razširili možnost
referendumskega odločanja na spremembo ustave ter v sodelovanju s civilno družbo
pretehtali omejitve glede zakonodajnega referenduma in možnosti omejitve kandidiranja
ter odpoklica voljenih funkcionarjev
Participacija in krepitev lokalne demokracije
Nadgradili bomo oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini, jih
uvedli kot obvezne ali jih spodbujali preko finančnih vzvodov (participativni proračun,
neformalna posvetovanja, sodelovanje pri pripravi predpisov).

Civilna družba kot stroka in partner

Prioritete in cilji:
➔ Sistematično vključevati civilno družbo v procese odločanja. Vključevanje
zainteresirane javnosti spodbuja sodelovanje oblasti in javnosti oziroma civilne
družbe, krepi strokovnost in legitimnost sprejetih odločitev in predstavlja
dopolnitev predstavniške demokracije.

4
➔ Zagotoviti tesnejšo vključenost stroke v procese načrtovanja vseh javnih politik.
Interdisciplinarni strokovni timi so namreč predpogoj, da lahko politika sprejema
učinkovite, smiselne ter konsistentne ukrepe.
➔ Vključevanje civilno-družbenih organizacij in javnosti z načelom podnebne
pravičnosti
V sodelovanju s civilno družbo odprava škodljivih ukrepov vlade
Sprejem Zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter
zagotavljanje spoštovanja pravne države.
Tvornejše sodelovanje politike, civilne družbe in stroke
Nadgradili in uzakonili bomo vsebino Resolucije o normativni dejavnosti zainteresirane
javnosti v oblikovanje in sprejemanje predpisov.
Krepitev strokovnih argumentov pri političnem odločanju
V vladi bomo poskrbeli za sprejem predpisov, ki bodo imeli vsebinsko podlago v
znanstvenih, strokovnih in izkustvenih podlagah. Posebno pozornost bomo namenili
tvorni vključitvi domačih strokovnjakov na vse ravni odločanja.
V sodelovanju s civilno družbo o opolnomočenju družbe
Skupaj s civilno družbo bomo uvedli sistem ozaveščanja in usposabljanja prebivalstva o
pravu in državljanskih pravicah, krepitvi družbene zavesti skozi razumevanje razmerja
med pravicami in obveznostmi, tako da se ljudje lahko zoperstavijo poskusom
vzpostavljanja avtokracije.

Mednarodni ugled in varnost

Prioritete in cilji:
➔ Pri vodenju zunanje in obrambne politike izhajati iz ustavnega načela mirovne
politike ter kulture miru in nenasilja.
➔ Državam Zahodnega Balkana tudi v bodoče zagotavljati podporo pri njihovem
vključevanju v EU.
➔ Reševanje odprtih bilateralnih vprašanj s Hrvaško bo potekalo v duhu
dobrososedskih odnosov, kot tudi implementacija razsodbe arbitražnega sodišča
med obema državama.

5
➔ V razpravah o prihodnosti EU aktivno zagovarjati razvojno usmerjenost EU, ki
daje prednost interesom ljudi pred interesi kapitala in večjo pozornost usmerjali
v projekte zelene prihodnosti, tako na področju energetike kot na področju
varovanja okolja. Zelena prihodnost postaja evropska usmeritev, ki presega
tradicionalne evropske ideološke razdore in hkrati – kar je najpomembnejše –
pritegne mlade, pri katerih prebuja novo zanimanje za politiko in politično
delovanje.
➔ Graditi ugled države, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in dobrobiti ter
varnosti našega planeta. Koncept človekove varnosti ne zmanjšuje pomena trde,
vojaške varnosti, krepi pa zavedanje, da dolgoročne stabilnosti in razvoja ni brez
spoštovanja temeljnih pravic in svoboščin. Treba bo okrepiti skrhane odnose z
najpomembnejšimi partnerji Slovenije v EU in drugih mednarodnih organizacijah
s poudarkom na sodelovanju pri razvoju novih konceptov. Iskali bomo model bolj
ambiciozne in učinkovite skupne zunanje in varnostne politike Evropske unije.
➔ Okrepiti vlogo Republike Slovenije v alpsko-jadransko-podonavskem prostoru in
v Sredozemlju, s poudarkom na sodelovanju z obalnimi državami severnega
Jadrana in s posebno pozornostjo do pomena koprskega pristanišča.
➔ Zagovarjati učinkovit multilateralni sistem in krepiti aktivnosti v OZN, zlasti tam,
kjer naša država lahko ponudi dodano vrednost: to so področja človekovih pravic,
vključno z enakostjo spolov in s pravicami pripadnikov etničnih in družbenih
manjšin, razvojne pomoči, okoljske problematike in umetne inteligence.
➔ Podpreti kandidaturo Slovenije za nestalno članico Varnostnega sveta
Organizacije združenih narodov (OZN) za obdobje 2024–2025.
➔ Vzpostaviti učinkovito gospodarsko, kulturno in znanstveno diplomacijo z boljšim
povezovanjem med ministrstvi in drugimi državnimi institucijami, gospodarstvom
ter kulturnimi in visokošolskimi ustanovami.
➔ Poskrbeti za digitalizacijo naših diplomatskih predstavništev in si prizadevati za
krepitev diplomatske mreže.
➔ Ciljno usmeriti mednarodne razvojne pomoči, ki bo prejemnike pomoči
opolnomočila za samostojno razvojno delovanje. Slovenija mora mednarodno
pomoč pogojevati tudi s spoštovanjem vrednot mednarodnega prava ter
človekovih pravic. Aktivno bomo sodelovali pri nudenju humanitarne pomoči

6
➔ Ustrezno posodobiti koncept obrambne politike, ki bo usklajen z zunanjepolitično
strategijo Slovenije. Spodbujali bomo uporabo Slovenske vojske kot pomoč
sistemu zaščite in reševanja pri sanaciji posledic naravnih nesreč ter kadar je to
racionalno in utemeljeno.
➔ Poskrbeti za izgradnjo skupnih obrambnih zmogljivosti EU v okviru skupne
varnostne in obrambne politike (SVOP) Evropske unije.
➔ Ohraniti profesionalno slovensko vojsko, saj ima naborništvo negativne
ekonomske učinke, krši svobodno odločitev posameznika, moti izobraževalni in
delovni proces ter nenazadnje zmanjšuje kvaliteto vojske kot obrambne sile.
➔ Povečati financiranje delovanja poklicnih in prostovoljnih gasilcev preko
požarnega sklada in na novo razdelati sistem financiranja obnove sredstev ter
opreme, ki se je uničila v večjih intervencijah.
➔ Povečati in posodobiti floto helikopterjev, ki delujejo pri nalogah zaščite in
reševanja.
➔ Novelirati zakon o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovensko vojsko v letih
2021-2026 ter opraviti revizijo vseh do sedaj sklenjenih pogodb za nakup vojaške
opreme, in ustaviti vse postopke do zaključka revizije. Koalicija glede na
spremenjene okoliščine ne podpira nakupa oklepnikov 8 x 8 Boxer. V ta namen
bomo uporabili vsa razpoložljiva politična in pravna sredstva za preklic.
➔ Okrepiti skrb, zaščito in pomoč za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Učinkovita gospodarska, kulturna in znanstvena diplomacija
Prenovili bomo Strategijo zunanje politike v smeri večje prepoznavnosti Slovenije v svetu
za njen prispevek k mednarodnemu razvoju. Med ključnimi prioritetami bosta
gospodarska diplomacija ter znanstvena diplomacija. Slovenija bo postala polnopravna
članica Evropske vesoljske agencije.
Prepoznavnejši vpliv Slovenije v naši neposredni okolici
Slovenija potrebuje jasnejšo mednarodno politiko do vseh sosednjih držav ter širše regije
(Alpe, Sredozemlje in Zahodni Balkan). Poudarek slovenske diplomacije na teh področjih
mora biti predvsem na gospodarski, znanstveni in kulturni diplomaciji in čezmejnih stikih.

7
Aktivno članstvo v EU
Zavzeli se bomo za proaktivno držo znotraj EU na področjih, kjer je nujno potrebna večja
učinkovitost za to, da EU ostane razvojno konkurenčna na svetovni ravni, ob hkratnem
preprečevanju okoljskega, socialnega in davčnega dumpinga. Dosledno bomo
zagovarjali aktivacijo političnih in finančnih sankcij v primeru nespoštovanja vladavine
prava s strani držav članic EU. Zavzeli se bomo za oblikovanje zelene evropske zunanje
politike, v kateri bodo kriteriji za prihodnje sklepanje političnih, gospodarskih ali
trgovinskih sporazumov s tretjimi državami pod pogoji spoštovanja okoljevarstvenih,
delovno-pravnih kriterijev in brez škodljivih posledic za temeljne javne sisteme.
Varnostne zmogljivosti
Na področju obrambe in varnosti se bomo močneje uveljavljali na tistih nišnih področjih,
kjer s svojim znanjem lahko prispevamo k višji dodani vrednosti. Bolj bomo aktivni v
Organizaciji za varnost in sodelovanje v Evropi.
Usmerjena mednarodna pomoč ter nudenje humanitarne pomoči
Spremenili bomo Zakon o mednarodnem razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči
tako, da bo prejemnik opolnomočen za samostojno razvojno delovanje.
Posodobitev obrambnega koncepta
V skladu s spremenjenim obrambnim konceptom bomo modernizirali Slovensko vojsko.
Na področju nakupa vojaške opreme bomo med prednostnimi kriteriji zahtevali opremo
slovenskih visokotehnoloških in inovativnih podjetij. Prednost bomo dali opremi in
zmogljivostim Slovenske vojske, ki zagotavljajo dvojno uporabnost – za njihovo osnovno
poslanstvo ter za zaščito in reševanje.
Bolje organizirano in financirano gasilstvo ter civilna zaščita
Preko požarnega sklada bomo povečali financiranje vseh gasilskih organizacij. Vojakom,
gasilcem, civilni zaščiti, reševalcem ter vsem ostalim zaposlenim in prostovoljcem v
varnostnih in obrambnih sistemih bomo zagotovili ustrezne materialne in delovne pogoje
ter jim uredili status in karierne poti. Izboljšali bomo ureditev odsotnosti z dela za
prostovoljne gasilce in druge prostovoljce v varnostnih in obrambnih sistemih. Poskrbeli
bomo za zadostno število helikopterjev, ki bodo namenjeni zaščiti in reševanju.
Uskladitev Resolucije in obrambne politike
Spremenili bomo Resolucijo o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja
Slovenske vojske do leta 2035 skladno s posodobljenim konceptom obrambne politike.
Vključevanje Državnega zbora

8
Pristojnosti napotovanja pripadnikov Slovenske vojske v tujino bomo prenesli na Državni
zbor.

Socialna in vključujoča skupnost

Prioritete in cilji:
➔ Za uveljavljanje ustavnega načela socialne države se bomo borili proti revščini in
socialni izključenosti.
➔ Zavezanost in spoštovanje socialnega dialoga in obuditev socialnega partnerstva
in delovanja Ekonomsko-socialnega sveta.
➔ Spodbujanje vključevanja civilnodružbenih organizacij v razpravo in oblikovanje
socialnih politik.
➔ Pri oblikovanju socialnih politik bomo upoštevali problem draginje, ki izvira še
zlasti iz rasti cen energentov in hrane.
➔ Okrepiti upravičenost do socialnih, družinskih in invalidskih transferjev iz javnih
sredstev na podlagi jasnih in pravičnih socialnih in ekonomskih kriterijev.
➔ Preučili bomo možnost postopne uvedbe univerzalnih temeljnih dobrin.
➔ Centri za socialno delo morajo ponovno postati ključna ustanova za zagotavljanje
podpore vsem ljudem v stiskah. Poskrbeti moramo za več terenskega dela
socialnih delavcev. Socialni delavci morajo imeti čas in kadrovske zmožnosti za
proaktivno identifikacijo vseh socialnih problemov, ki se dogajajo na njihovem
območju. V tem smislu bi bilo smiselno vzpostaviti tesnejše povezovanje z
nevladnimi organizacijami, kar bo omogočilo učinkovito reševanje socialnega
položaja najranljivejših posameznikov in družin. Sinergijski učinki bodo izboljšali
delovanje javnih organov (CSD) ter okrepili vlogo civilne družbe.
➔ Posodobiti in avtomatizirati informacijski sistem za izračun upravičenosti do
socialnih pravic z namenom administrativne razbremenitve strokovnih delavcev
na CSD in izboljšanja dostopnosti do pravic in informacij za uporabnike.
➔ Izvesti je treba oceno vpliva dohodninskih olajšav na družinsko in socialno
politiko.

9
➔ Spremeniti sistem delovne in socialne aktivacije z namenom učinkovitejšega
delovnega in socialnega vključevanja.
➔ Imeti ničelno toleranco do sovražnega govora in diskriminacije, kar bomo podprli
z ustreznimi kampanjami in dodatki k učnim programom. V ta namen bomo
spodbujali preventivne medkulturne programe, tudi s področja kulture.
➔ Do konca leta bomo odstranili rezilno žico in vse ostale tehnične ovire na meji,
saj so se izkazale za neučinkovite in nehumane. Na področju migracij je treba
predvsem preganjati organizirane kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s
tihotapljenjem ljudi.
➔ Olajšali bomo postopke za pridobitev mednarodne zaščite, prosilcem in osebam
s priznano zaščito pa bomo zagotovili osnovne človekove pravice, kot so pravica
do izobraževanja, dela, zdravstvene oskrbe, ter jim pomagali pri učinkovitem
vključevanju v družbo.
➔ Poiskati celovite rešitve na področju migracij ter izdelati novo migracijsko
strategijo, ki bo upoštevala spreminjajoč globalni kontekst ter dogajanje v naši
okolici ob absolutnem spoštovanju človekovih pravic ter s poudarkom na
varovanju ranljivih skupin.
➔ Od institucij Evropske unije zahtevati, da zagotavljajo sredstva in pomoč državam
članicam na schengenskih in zunanjih mejah EU, ki se soočajo s povečanimi
migracijami
Poenostavitev dodeljevanja pravic
Avtomatizirali bomo dodeljevanje letnih pravic (otroški dodatek, državna štipendija,
znižano plačilo vrtca in subvencija malice in kosila) in varstvenega dodatka.
Izboljšanje socialnega sistema
Spremenili bomo socialno zakonodajo v smeri zagotavljanja učinkovite pomoči ter
administrativne razbremenitve zaposlenih v CSD. Zasledovali bomo načelo „socialni
transferji in storitve sledijo potrebam ljudi”. Delovali bomo na večji ozaveščenosti in
obveščenosti državljank in državljanov glede tovrstnih pravic ter se zavzemali za
poenoten in pravičen sistem porabe javnih sredstev.
Postopna uvedba univerzalnih temeljnih dobrin otrok in mladih

10
Na podlagi ustrezne proučitve bomo vsem otrokom in mladim postopno zagotovili
univerzalne temeljne dobrine. Na ta način bomo razbremenili CSD in uporabnike,
zagotovili redni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje. Zaposleni v CSD bodo
tako več časa in kadrovskih resursov usmerili v delo z upravičenci na terenu.
Ureditev migracij
Prosilcem za azil bomo zagotovili varnejše migracijske poti ter hitre in učinkovite azilne
postopke, ki bodo spoštovali temeljne človekove pravice in svoboščine. Pogoje za
mednarodno zaščito bomo olajšali ter mednarodno zaščito omogočili vsem, ki so do nje
upravičeni v skladu z mednarodnim pravom. Omogočili bomo sistematično integracijo v
slovensko družbo.
Pogostejši izračun minimalnih življenjskih stroškov
S spremembo zakonodaje bomo uredili pogostejši izračun minimalnih življenjskih
stroškov.
Socialna varnost v primerih prekinitev izkoriščevalskih delovnih razmerij
Zagotovili bomo socialne pomoči delavcem, ki prekinejo izkoriščevalska delovna
razmerja .
Odprava represivnih ukrepov
Odpravili bomo ukrepe, ki so s spremembo ZUTD-E leta 2019 zmanjšali pravice
brezposelnih na področju proste izbire zaposlitve ter upravičenosti do denarnega
nadomestila ter omilili jezikovni pogoj in izboljšali dostop do jezikovnega tečaja za
državljane tretjih držav. Opravili bomo analizo učinkov protikoronskih paketov na pravice
brezposelnih oseb in, v primeru zmanjšanja pravic brezposelnih, odpravili posledice.

Vladavina prava in pravična skupnost

Prioritete in cilji:
➔ Opustili bomo vse prekrškovne in kazenske postopke, ki so bili sproženi proti
posameznikom in posameznicam zaradi kršitev ukrepa zoper Covid-19. Posebno
pozornost bomo namenili varovanju pravice do protesta in javnega izražanja
mnenja. Država mora opustiti vse prekrškovne in kazenske postopke v zvezi z
javnim izražanjem mnenja in javnim zborovanjem.

11
➔ Zagotoviti neodvisnost in strokovnost delovanja institucij ter dosledno
upoštevanje načela delitve oblasti (na zakonodajno, izvršilno in sodno vejo) v
okolju, ki temelji na vladavini prava, spoštovanju človekovih pravic ter
dostojanstva, enakosti in solidarnosti, etičnosti ter varovanju obče človeškega
dobra.
➔ Uvedli bomo mehanizme za spodbujanje enake zastopanosti med spoloma: v
javnem sektorju, politiki ter v nadzorstvenih in vodstvenih organih gospodarskih
družb.
➔ Posodobiti ocenjevanje uspešnosti sodnikov v sodelovanju z deležniki. Sodišča
morajo imeti dovolj sredstev za nemoteno in učinkovito delovanje. Pomembno je
tudi ustrezno digitalizirati vse nivoje sodnih postopkov.
➔ V sodelovanju s ključnimi deležniki bomo nadaljevali s sočasno prenovo sodne
in tožilske zakonodaje z uvedbo enovitega sodnika, enovitega tožilca, v
sodelovanju s stroko opredeliti primernost opredelitve zahtevnosti zadev (npr. v
upravnih sporih, kjer lahko odloča sodnik posameznik) na način, ki ne bo posegal
v pravice strank v postopku.
➔ Zagotoviti učinkovit sistem, ki bo vsem omogočal uveljavljanje pravice do
pravnega varstva.
Hitrejše odločanje ter prenehanje izigravanja pravne države
Zagotovili bomo zaključevanje postopkov na pritožbeni ravni (da se ne vračajo zadeve v
ponovno odločanje na nižji stopnji), uvedli ukrepe za odpravo posameznih procesnih
zlorab in zavlačevanj v postopkih ob upoštevanju pravic strank v postopku.
Konec razpolaganja z nezakonitim premoženjem
Posodobiti instrument odvzema premoženja nezakonitega izvora v smeri večje
učinkovitosti. Poskrbeti pa je treba tudi za učinkovito upravljanje zaplenjenih sredstev
učinkovito upravljanje zaplenjenih sredstev.
Prenehanje izigravanja pravne države
S posodobitvijo postopkov na področju vročanja sodne pošte bomo preprečili
nepotrebno zavlačevanje sodnih procesov.

12
Učinkovito sodstvo
V proračunu bomo zagotovili zadostna sredstva za nemoteno delovanje sodne veje
oblasti.
Odprava zaostankov in enostavnejše odločanje v upravnih sporih
V upravnih sporih bomo omogočili odločanje sodnika posameznika.
Učinkovit pregon kriminala
S spremembo Zakona o tožilstvu bomo uvedli instrument enotnega državnega tožilca ter
bistveno izboljšali učinkovitost sodnega pregona po uradni dolžnosti.
Ničelna toleranca do korupcije ter učinkovit pregon kriminala
Vzpostavili bomo sistem za omogočanje poročanja o korupcijskih dejanjih ter zaščiti
žvižgačev v javnem sektorju ter preučili možnosti za razširitev tudi na gospodarski sektor.
Zagotovili bomo učinkovite preiskave projektov in investicij, ki so prepletene s sumi
korupcije, vključno z nabavo zaščitne opreme v epidemiji. Zagotovili bomo tudi
vzpostavitev varnih kanalov za prijave in varstvo pred povračilnimi ukrepi.
Konec razpolaganja z nezakonitim premoženjem
Spremenili bomo Zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora, ki bo poskrbel za
učinkovitejši zaseg vsega premoženja nezakonitega izvora.

Policentričen regionalni razvoj in razvojna prostorska politika

Prioritete in cilji:
➔ V dialogu si bomo prizadevali za regionalizacijo Slovenije z ustanovitvijo
manjšega števila avtonomnih regij, ki bodo sposobne odgovarjati na izzive
družbeno-prostorskega razvoja. Pospešili bomo postopke decentralizacije in
dekoncentracije državnih institucij ter spodbujali medobčinsko sodelovanje skozi
širjenje možnosti ustanavljanja medobčinskih skupnih služb.
➔ Ponovno bomo preučili in prilagodili financiranje občin z upoštevanjem njihovih
nalog in funkcij, ki jih dejansko opravljajo – vloga nekaterih mest kot regijskih
središč, razvojno prikrajšanih občin, položaj in izzivi obmejnih občin, pretežno
gorskih ali v kmetijstvo usmerjenih občin skozi stabilno financiranje, povezovanje
in optimalno organizacijo izvajanja nalog. Z decentralizacijo in zagotavljanjem

13
vsem dostopnega in učinkovitega javnega servisa ter vseh potrebnih storitev za
prebivalce bomo zagotovili poseljenost podeželja.
➔ Poskrbeti za učinkovitejše upravljanje s prostorom s poudarkom na
najsodobnejših urbanističnih praksah, ki bodo zagotovile kakovostno življenje ob
maksimalnem varovanju nepozidane krajine in okolja. Prostorsko urejanje mora
biti razumljivo čim širšemu segmentu naše skupnosti.
➔ Razprava o rabi prostora bo upoštevala podnebne spremembe. S sektorsko
povezano politiko (na državni, regijski in lokalni ravni) je treba pristopiti k
načrtovanju in usklajenemu izvajanju ukrepov (pogozdovanje, namakalni sistemi,
razlivna (poplavna) območja, ohranjanje primerne temperature v mestih z bolj
razpršeno gradnjo in več zelenimi površinami, zmanjšanje uporabe avtomobilov
pri dnevnih migracijah …).
➔ Pripraviti celovite načrte za revitalizacijo in pametno gospodarsko specializacijo
območij, ki zaostajajo v razvoju oz. se srečujejo z izzivom pametne gospodarske
specializacije po vzoru najboljših praks držav EU. Posebno pozornost bomo
namenili identifikaciji, aktiviranju ter inovacijski nadgradnji spečih razvojnih
potencialov območij, ki bodo povečali ustvarjeno dodano vrednost in kvaliteto
bivanja v vseh naseljih.
➔ Pospešiti celovito digitalno evidentiranje vseh stavb in drugih objektov v katastru
nepremičnin. Slovenija še vedno nima urejenih katastrskih evidenc, kar močno
otežuje številne postopke ter pravično uvedbo nepremičninskega davka. Zato
bomo poskrbeli za čim bolj učinkovito ter celovito digitalizacijo katastra po
najvišjih mednarodnih standardih georeferenciranja ter po dejanskem stanju.
Uskladili bomo metodologije izračuna površine stavb, saj zaradi različnih načinov
zajemanja podatkov prihaja do neskladnih podatkov v uradnih evidencah.
Vzpostaviti moramo integrirano in enotno nepremičninsko evidenco (zemljiška
knjiga, kataster, prostorski načrti).
➔ Urediti medsebojno neusklajene predpise s področja prostorske, gradbene in
geodetske zakonodaje. Zagotovili bomo harmonizacijo strokovne terminologije z
zakonodajnega področja prostorskega in gradbenega načrtovanja ter
evidentiranja v kataster nepremičnin. Sledili bomo načelu „podvajanje postopkov
je nepotrebno”.
Skladen in enakomeren regionalni razvoj

14
Prizadevali si bomo za pospešitev vzpostavitve regij v državi, kar bo omogočilo
decentralizacijo razvoja na področju vseh vrst politik. Prenovili bomo zakonodajo s
področja regionalnega razvoja s ciljem boljšega zagotavljanja javnega interesa.
Revitalizacija podeželskih naselij
Na demografsko ogrožena obmejna območja in na podeželje bomo usmerjali sredstva
EU ter pripravili učinkovite spodbude za gospodarske dejavnosti, odpravili razvojne
zaostanke in izpeljali ključne regionalne in lokalne projekte.
Decentralizacija in dekoncentracija državnih institucij
Državne institucije in njene organizacijske enote bomo razporedili po območju celotne
Slovenije.
Uporabnikom prijazen upravni servis na področju izdaje gradbenih dovoljenj in
umeščanja v prostor
Zavzemali se bomo, da bodo na ravni upravnih enot vzpostavljene enotne kontaktne
točke, kjer bo investitor na enem mestu (pri)dobil vse podatke, ki jih potrebuje za svojo
investicijsko namero. Tam bo strokovno usposobljen kader nudil strokoven in celovit
servis.
Posodobitev Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)
Začeli bomo postopek za novo Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) s
kratkoročnimi akcijskimi načrti za izvajanje ter s podrejenima strategijama za področji
arhitekture in krajinske politike. Strategija je namenjena izboljšanju racionalne rabe
stavbnih zemljišč, kakovostnemu oblikovanju javnega prostora in krajine ter
preprečevanju škodljivih procesov v razvoju poselitvenih vzorcev, kot je suburbanizacija.

Učinkovit javni servis in zdrave javne finance

Prioritete in cilji:
➔ Izzivi razvoja, zelenega prehoda in digitalizacije Slovenije zahtevajo spremembo
dosedanje razvojne paradigme in zato zagovarjamo stimulativne in pravične
davčne politike, razvojno usmerjen proračun, učinkovitejši sistem javnih naročil
in učinkovitejšo porabo javnih sredstev.
➔ Javnofinančne politike bodo temeljile na razvojnih prioritetah, odmiku od
ekonomsko in socialno škodljivih ukrepov varčevanja in zagotavljanju dolgoročne

15
javnofinančne vzdržnosti. V ta namen si bomo prizadevali za ustrezno
prilagoditev fiskalnega pravila, na EU ravni in v Sloveniji.
➔ Za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti bomo z učinkom od 01. 01. 2023 dalje
razveljavili določbe letošnje novele zakona o dohodnini z izjemo višine splošne
dohodninske olajšave, ki bo ostala na trenutno uveljavljeni višini.
➔ V dialogu s socialnimi partnerji bomo pripravili in izvedli pokojninsko reformo, ki
bo krepila prvi pokojninski steber, spodbujala pokojninsko varčevanje in
omogočila vzdržno izvajanje medgeneracijskega zavezništva s ciljem dostojnega
življenja vseh upokojencev.
➔ Uvesti celovit sistem progresivne obdavčitve premoženja z namenom pravične
zagotovitve virov za izvajanje razvojnih politik in ohranjanje medgeneracijske
solidarnosti.
➔ Prenoviti neučinkovit, nesorazmeren in preobsežen sistem davčnih olajšav pri
davku od dohodka pravnih oseb. Davčna politika mora ciljno spodbujati vlaganje
v digitalni in zeleni prehod, razvoj in inovacije, podporo razvojnim delovnim
mestom in zaposlovanje težje zaposljivih oseb. Davčne olajšave bodo podpirale
tudi razvoj zagonskih podjetij ter spodbujale vlaganja v ta podjetja.
➔ Prenoviti sistem obdavčitve normiranih samostojnih podjetnikov in gospodarskih
družb z namenom povečanja davčne pravičnosti in povečanje primerljivosti z
drugimi oblikami zaposlovanja.
➔ Proučiti in uvesti poenostavitve sistema obdavčitve za obrtne in druge dejavnosti
manjšega obsega, z namenom povečanja učinkovitosti zajema davkov, ob
upoštevanju načel pravičnosti.
➔ Aktivirati in okrepiti je treba slovenski kapital, da bo zeleni prehod čim hitreje
pridobil zadostna sredstva za izvedbo večjih investicijskih potreb v gospodarstvu
in družbi.
➔ Poenostaviti sistem obdavčitve s ciljem večje preglednosti, predvidljivosti ter
hitrosti postopkov in davčne varnosti. Podjetjem je treba omogočiti maksimalno
preglednost nad njihovimi davčnimi obveznostmi in predvidljivost odločitev
davčnih organov.

16
➔ Oblikovati delovno okolje in uveljaviti kompetenčni in karierni model, ki bo
omogočil strokovno in odgovorno delo javnih uslužbencev in omejil politični vpliv
na kadrovanje ter njihove odločitve.
➔ Pripraviti okvir za javno financiranje produktivnih naložb tako v infrastrukturo in
opremo kot v domače znanje ter človeški kapital.
➔ Okrepiti finančne in druge mehanizme, ki služijo kot podporni mehanizmi države
pri realizaciji njenih razvojnih politik, npr. SID banko.
➔ Zagotavljati učinkovite in univerzalno dostopne javne storitve kot podporo
gospodarskemu in družbenemu razvoju.
➔ Poskrbeti za uvedbo obremenitev okoljsko obremenjujočih dejavnosti, postopno
odpravo okolju škodljivih subvencij in zeleno proračunsko reformo.
➔ Krepiti učinkovitost sistema javnega naročanja z uvedbo inšpekcijskega nadzora
ter proučitvijo učinkovitosti postopkov revizije.
➔ V dialogu s socialnimi partnerji bomo ob upoštevanju specifik vseh skupin
zaposlenih prenovili enotni plačni sistem javnih uslužbencev in v njem odpravili
vse anomalije. Plačna skupina J ne bo več spregledana. Spodbujali bomo
motivirano in odgovorno delo ter ustrezen karierni razvoj.
➔ Uporabiti sredstva EU kot razvojni kapital, ki ga bomo usmerili v ključne razvojne
potrebe.
➔ Digitalizirati večji del javnega sektorja. Zavzemamo se za celovito digitalizacijo
javnih storitev in vzpostavitev centralnega portala za državljane in gospodarske
subjekte. Nujno je poenotiti državne informacijske sisteme ter uvesti sistem
vnaprejšnjega preverjanja večjih državnih naročil.
Pravičen in finančno vzdržen pokojninski sistem
Vlada bo pripravila in s socialnimi partnerji uskladila pokojninsko reformo, ki bo
omogočala dostojno starost in bo finančno vzdržna.
Večja varnost davčnih zavezancev

17
Poenostavili bomo davčno zakonodajo in davčne postopke. Uvedli bomo organ varuha
pravic davčnih zavezancev, ki bo bdel nad postopki Finančne uprave (FURS) in varoval
pravice davčnih zavezancev. Vpeljali bomo instrument zavezujočih vnaprejšnjih davčnih
mnenj s strani FURS-a (Advance Tax Ruling), kar bo zmanjšalo davčna tveganja podjetij
in prispevalo k hitrejšemu razvoju.
Prenova obdavčevanja dohodka od pravnih oseb
Prenoviti neučinkovit, nesorazmeren in preobsežen sistem davčnih olajšav pri davku od
dohodka pravnih oseb. Davčna politika mora ciljno spodbujati vlaganje v digitalni in
zeleni prehod, razvoj in inovacije, podporo razvojnim delovnim mestom in zaposlovanje
težje zaposljivih oseb. Davčne olajšave bodo podpirale tudi razvoj zagonskih podjetij ter
spodbujale vlaganja v ta podjetja. S temi spremembami se bo povečala efektivna davčna
stopnja od dohodka pravnih oseb.
Pravičen davčni sistem za podjetnike
Prenoviti sistem obdavčitve normiranih samostojnih podjetnikov in gospodarskih družb
z namenom povečanja davčne pravičnosti in povečanje primerljivosti z drugimi oblikami
zaposlovanja.
Krepitev vloge zaposlenih v lastništvu podjetij
Zakonsko bomo uredili možnost udeležbe delavcev v lastništvu, ki bo omogočal
zadružno organizirane prevzeme matičnih družb. Uvedli bomo stimulativno obdavčitev
prejemkov v obliki delnic oz. deležev, opcij na delnice oz. deleže ter udeležbe zaposlenih
v dobičku podjetij z namenom spodbujanja delavskega lastništva in udeležbe zaposlenih
v dobičku podjetij, razvoja podjetništva in krepitve kapitalskih trgov.
Robusten sistem javnega financiranja razvojnih projektov
Pripravili bomo zakonske podlage za izdajo namenskih obveznic za financiranje
zelenega prehoda (green bonds) in socialnih projektov (npr. gradnje neprofitnih
stanovanj, študentskih domov ipd. s social bonds). Okrepili in preoblikovali bomo SID
banko d.d. v Slovensko razvojno in izvozno banko d.d. (SRIB) in s finančnimi ter drugimi
ukrepi Vlade RS podprli njeno okrepljeno strateško in razvojno delovanje v podporo
zelenemu in digitalnemu preboju podjetij. Podprli bomo njeno proticiklično delovanje v
krizi ter s centralizacijo in uskladitvijo delovanja slovenskih spodbujevalnih institucij za
spodbujanje razvojnih programov države, gospodarstva in lokalnih skupnosti.
Uvedba razvojno usmerjene fiskalne politike
Javnofinančne politike bodo temeljile na razvojnih prioritetah, odmiku od ekonomsko in
socialno škodljivih ukrepov varčevanja in zagotavljanju dolgoročne javnofinančne

18
vzdržnosti. Uskladili bomo fiskalno politiko ter fiskalno pravilo z razvojnim načrtom
države. Naš cilj je postopno zmanjševanje javnega dolga in zagotovitev dolgoročno
vzdržnega proračuna glede na pričakovani obseg BDP. Zavzemali se bomo za
spremembo pakta stabilnosti in rasti na ravni EU ter ustavno spremembo za to, da
dosežemo razvojno in socialno vzdržno spremembo fiskalnega pravila, tako da bodo
naložbe izvzete iz izračuna strukturnega primanjkljaja. Hkrati bomo postopno prilagodili
raven javnofinančnih prihodkov in odhodkov v deležu BDP glede na povprečje EU27.
Vpeljali bomo večletni razvojni proračun ter zeleno davčno in proračunsko reformo.
Sistem javnih naročil, ki je učinkovit in obvladuje korupcijska tveganja
Krepiti učinkovitost sistema javnega naročanja z uvedbo inšpekcijskega nadzora ter
proučitvijo učinkovitosti postopkov revizije. Ustanovili bomo inšpekcijski organ, ki bo
neodvisno izvajal nadzor izvajanja javnega naročanja.
Uporaba sredstev EU kot razvojnega kapitala
Nemudoma moramo s pristojnimi institucijami EU izpogajati novi razvojni okvir pri Načrtu
za okrevanje in odpornost za uporabo vseh razpoložljivih povratnih sredstev in ga
uskladiti z Operativnim programom novega programskega obdobja 2021-2027. Sredstva
bomo ciljno usmerili v zeleni prehod, digitalizacijo javnega, zasebnega in kmetijskega
sektorja ter v zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja celotne Slovenije.
Socialni dialog z javnimi uslužbenci
V soglasju s socialnimi partnerji bomo prioritetno nagovorili odprte stavkovne zahteve.
Pogajanja o odprtih stavkovnih zahtevah se bodo začela v prvem mesecu delovanja
vlade.
Digitalne javne storitve
Poenotili bomo državne informacijske sisteme ter vzpostavili centralen portal za
državljane in gospodarske subjekte.
Progresivna obdavčitev premoženja
Uvesti celoviti sistem progresivne obdavčitve premoženja z namenom dolgoročnega
financiranja socialnih in razvojnih politik države in lokalnih skupnosti. Iz tega davka bo
na ravni lokalnih skupnosti nadomeščeno Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
(NUSZ) in sorodne davščine, hkrati pa bo na pravičen način ustrezno prilagojen sistem
financiranja države in lokalnih skupnosti.
Prenova sistema obdavčitve vozil
V luči zelenih razvojnih politik in davčne učinkovitosti bomo preučili možnosti prenove
sistema obdavčitve motornih vozil.
Sprememba zakona o dohodnini

19
Za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti bomo z učinkom od 01. 01. 2023 dalje
razveljavili določbe letošnje novele zakona o dohodnini z izjemo višine splošne
dohodninske olajšave, ki bo ostala na trenutno uveljavljeni višini. Proučili bomo možnost
nadomestitve sistema olajšav za vzdrževane družinske člane s pravičnejšim sistemom
davčnega kredita. Preučili bomo uvedbo namenskih davčnih olajšav za mlajšo aktivno
populacijo.

Digitalna preobrazba

Prioritete in cilji:
➔ Zagotoviti digitalno usposobljeno prebivalstvo in zmanjšati digitalni razkorak.
Celovito moramo prenoviti šolske vsebine na vseh izobraževalnih nivojih in
poskrbeti, da bodo vzgajale digitalne kompetence ter digitalno pismenost.
Posebno pozornost bo treba nameniti zagotavljanju dostopa do informacijsko
komunikacijskih tehnologij (IKT) naprav za socialno ogrožene skupine ter
motivaciji mladih žensk za poklice v IKT in znanosti.
➔ Slovenija mora postati privlačna država za visoko usposobljene strokovnjake na
digitalnem področju. Strokovnjaki morajo prepoznati dovolj poklicnih izzivov ter
zadostno kakovost bivanja, da Slovenije ne bodo zapuščali.
➔ Poskrbeti za ustrezno in dostopno digitalno infrastrukturo vseh slovenskih
gospodinjstev. Razvijati moramo tudi infrastrukturo, ki bo omogočila hiter prenos
podatkov storitev ne glede na lokacijo. Digitalna infrastruktura mora imeti čim
manj negativnih učinkov na okolje (postopki umeščanja v prostor) ter mora biti
podnebno nevtralna pri svojem delovanju (uporaba obnovljivih virov električne
energije).
➔ Zagotoviti visoko stopnjo digitaliziranosti javnih storitev. V javni upravi želimo
dosledno izvajati načelo »za podatke se vpraša le enkrat«. Standardizirani, odprti
formati, interoperabilni in primerni za strojno branje, bodo kmalu univerzalen
standard v državni upravi. Vzpostavili bomo sledljivost javnih sredstev po načelu
„javni denar, javni dostop“ in povečali transparentnost poslovanja koristnikov
javnih sredstev, kjer to še ni dosledno izvedeno.
➔ Spodbujati tehnologije prihodnosti, zlasti krepitev naložb z merljivimi učinki za
družbo. Med takšne tehnologije prištevamo umetno inteligenco, kibernetsko
varnost, digitalno projektiranje in druge tehnologije prihodnosti.

20
➔ Poskrbeti za ustrezen nivo varnosti ter zasebnosti na internetu. Preprečiti
moramo zlorabo masovnega nepooblaščenega zbiranja ter prodaje podatkov in
rabo biometričnih informacij za izvajanje represivnih nalog. Vzpostaviti moramo
civilni nadzor nad vsako uporabo nadzornih tehnik, posebej za varnostne
namene.
Digitalna preobrazba podjetij
Preko namenskih razpisov bomo podpirali digitalno preobrazbo inovativnih slovenskih
podjetij. Cilj je preseči evropsko povprečje v uporabi storitev računalništva v oblaku,
„velikih” podatkov, umetne inteligence, digitalnega projektiranja in uporabe digitalnih
dvojčkov ali katerih koli drugih naprednih tehnologij v prihodnosti. Podprli bomo tudi mala
in srednja podjetja (MSP) s ciljem preseči evropsko povprečje med MSP, ki dosegajo
vsaj osnovno raven digitalne intenzivnosti.
Ureditev regulatornega okvira za učinkovito digitalno preobrazbo družbe
Sprejem zakonodaje, ki bo onemogočila izvajanje tehničnega ali pravnega nadzora nad
spletno infrastrukturo s strani države ali korporacij z namenom omejevanja povezljivosti.
Sprejem zakonodaje, ki bo celovito uredila učinkovito uresničevanje svobode interneta,
še posebej varovanje pravice uporabnikov do zasebnosti.
Učinkovit digitalno-inovacijski sistem
Vzpostavitev učinkovitega digitalno-inovacijskega ekosistema po modelu DIH in EDIH,
ki ga je uvedla Evropska Komisija.
Sodelovanje naših vrhunskih raziskovalcev ter akademikov pri digitalizaciji naše
skupnosti
Poskrbeli bomo za vključenost slovenske akademske skupnosti na vse ravni odločanja
o digitalizaciji Slovenije, zato bo področje digitalizacije obravnavano v okviru enotnega
ministrstva.
Slovenščina kot pomemben jezik digitalnih rešitev
Z razvojem slovenske znanstvene diplomacije bomo poskrbeli, da bo slovenščina ostala
pomemben jezik v vmesnikih vseh ključnih programskih rešitev. Med konkretnimi cilji
znanstvene diplomacije bo polnopravno članstvo Slovenije v Evropski vesoljski agenciji.
V ta namen bo jasno določena vertikala znotraj ministrstva za gospodarstvo.

Kulturna in ustvarjalna Slovenija

21
Prioritete in cilji:
➔ Ministrstvo za kulturo mora ponovno postati zaščitnik in zaveznik kulture,
sogovornik vseh akterjev na področju kulture, ustvarjati mora pogoje za
kakovosten in enakomeren razvoj vseh zvrsti kulture in umetniškega
udejstvovanja, od alternativne do ljubiteljske kulture, tako javnih kot nevladnih
organizacij in posameznikov.
➔ Dostopnost do raznolike kulture mora biti omogočena vsem prebivalcem in
prebivalkam, ne glede na geografski ali socialni položaj, spol, starost, gibalno,
senzorno ali drugo oviranost. Prizadevali si bomo za decentralizacijo kulture in
njen uravnotežen razvoj.
➔ Odpraviti najbolj sporne politične odločitve na področju kulture.
➔ Vzpostaviti trajni in vključujoč dialog med ministrstvom za kulturo in lokalnimi
skupnostmi ter javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami, ljubiteljskimi
organizacijami in samozaposlenimi v kulturi.
➔ Evalvirati moramo posledice epidemije, sprejeti program sanacije ter ukrepe za
revitalizacijo kulture in umetnosti.
➔ Prenoviti zakonodajo na področju kulture, ki bo omogočila modernizacijo
kulturnega sektorja.
➔ Okrepiti medsektorsko sodelovanje in povezovanje področji.
➔ Spodbujali bomo izobraževanje v povezavi z mednarodnim omrežjem
izobraževalnih ustanov za poklice v kulturi.
➔ Ob upoštevanju javnofinančne vzdržnosti bomo zagotavljali višja programska
sredstva.
➔ Sprejeti program nujnih investicij v javno kulturno infrastrukturo in kulturno
dediščino.
➔ Izboljšati socialni položaj samozaposlenih v kulturi.

22
➔ Uredili bomo takšen status RTV in drugih javnih medijev (STA itd.), ki bo
onemogočil nenehna politična vmešavanja in sovražna prevzemanja neodvisnih
javnih medijev.
➔ Ohranitev in razvoj neodvisnih slovenskih medijev v službi javnosti.
➔ Ustvarjanje stabilnih, varnih delovnih razmer za novinarje in druge medijske
profesionalce in izboljšanje njihovega socialnega položaja.
➔ Preglednost in pluralnost slovenskega medijskega okolja.
➔ Izboljšali bomo sistem medijske regulacije in samoregulacije za pravičen,
pregleden in učinkovit medijski prostor.
Odprava spornih odločitev
Spremenili bomo sporne politične odločitve na področju kulture in ravnanja iz obdobja
2020-2022: s kadrovskega področja, področja financiranja filma, nevladnih organizacij
in samozaposlenih v kulturi.
Medijska reforma in krepitev javnih medijev
Prenovili bomo medijsko zakonodajo (ZMed, ZRTVS in ZSTAgen) ter uredili socialno
varnost delavcev na področju medijev in jih aktivno zaščitili pred grožnjami, pritiski in
nasiljem. Prioriteta je zaščita neodvisnosti STA in RTV Slovenije in nemotenega
izvajanja javne službe. Zavzeli se bomo za poštene in transparentne prakse oglaševanja
iz javnih sredstev in iz sredstev podjetij v državni lasti. Zagotovili bomo celovit in
trajnostni model financiranja medijskih vsebin v javnem interesu.
Prenova in modernizacija kulturnega sektorja
V dialogu s stroko in javnostjo bomo spremenili področno zakonodajo, ki bo celostno
preuredila status samozaposlenih v kulturi, uvedla definicijo NVO v kulturi ter omogočila
strokovno in avtonomno vodenje javnih zavodov. Uveljaviti je treba mehanizme, ki bodo
vzpostavili optimalno delovanje obstoječe kulturne mreže, programe javnih zavodov,
nevladnega sektorja, ustvarjalcev in delavcev v kulturi. Potrebna je reforma razpisnih
mehanizmov in štipendijske politike na področju kulture.
Investicije v kulturi
Infrastruktura v kulturi je zastarela in propada. V sodelovanju z zainteresiranimi deležniki
bomo na podlagi jasnih meril pripravili 10-letni investicijski program vlaganj v kulturno
infrastrukturo, ki bo naslovil zatečene projekte.
Prenova kulturne politike

23
Spremenili bomo Nacionalni program za kulturo v obdobju 2022-2029.
Sistemska prenova statusa in dela samozaposlenih v kulturi
V dialogu bomo celostno preoblikovali status samozaposlenih v kulturi, pri čemer je treba
urediti področje socialnega in zdravstvenega varstva, sistematizacije delovnih poškodb,
poklicnih bolezni, bolniškega nadomestila in uvesti progresivni cenzus ter karierno
dinamiko. Treba je zajeziti in odpraviti prekarizacijo poklicev na področju kulture in
ustvarjalnosti ter podporne poklice v kulturi vrniti v zaposlitveno razmerje.
Ureditev področja filma
Zagotovili bomo ustrezno raven in trajno stabilnost financiranja slovenskega filma v
skladu z javnofinančnimi zmožnostmi ter posodobili organizacijo avdiovizualnega
področja v smislu bolj neodvisnega delovanja.
Stabilno financiranje kulture
Proračunska sredstva za kulturo bomo skladno z javnofinančnimi zmožnostmi načrtovali
na način, ki bo omogočal stabilno in razvojno naravnano delovanje vseh segmentov
kulture, zagotavljal dostojno plačilo za delo, programska sredstva, delovanje
varstvenega režima kulturne dediščine ter investicije.
Mednarodna vpetost kulture in umetnosti
Priprava strateškega načrta za spodbujanje mednarodne vpetosti ter krepitev mreže za
mednarodno vidnost slovenske umetnosti in kulture, tako preko krepitve kulturnih
centrov kot podporo mednarodnemu sodelovanju. Za EPK Nova Gorica 2025 bomo
zagotovili potrebna finančna sredstva in jo promovirali na nacionalni ravni.

24
Medgeneracijsko zavezništvo

Mladi ste naša prihodnost

Prioritete in cilji:
➔ Pri oblikovanju politik bomo sledili načelu »Nič o mladih brez mladih«.
➔ Izboljšati sistem določanja primernih preživnin in omogočiti hitrejše pridobivanje
nadomestila preživnine iz preživninskega sklada.
➔ Prenoviti izobraževalni kurikulum tako, da upošteva nova spoznanja na področju
izobraževanja ter nova znanja, ki jih mladi potrebujejo za aktivno sodelovanje v
družbi. Zato bomo izvedli strokovno razpravo o vsebinski nadgradnji
izobraževanja v smeri družbenih in tehnoloških sprememb, da začrtamo ključne
poteze prenovljenih izobraževalnih programov (bela knjiga o prihodnosti
izobraževanja).
➔ Mladim olajšati prehod na vključujoč trg dela, ki jim bo zagotovil varne zaposlitve
in dostojno plačilo.
➔ Izboljšati in spodbujati sistem štipendiranja.
➔ Omogočiti dostopnost javnega zdravstvenega varstva na področju duševnega
zdravja.
➔ Reševati stanovanjski problem mladih, in sicer povečati dostopnost in število
stanovanj in študentskih domov za mlade ter spodbujati raznolike oblike
reševanja bivanjskih težav (zadružništvo, medgeneracijsko sodelovanje itn.). Na
dolgi rok bomo uredili pravičen, pošten in enostaven davek na nepremičnine.
➔ Omogočiti enostavne in učinkovite rešitve prevoza s podeželja v mestna središča
ter s tem decentraliziran razvoj Slovenije.
➔ Spodbujati dostop do zdrave in polnovredne prehrane za študente.
➔ Nasloviti problematiko prekarnih zaposlitev.

25
➔ Mladim olajšati vrnitev v slovensko okolje s spodbujanjem izmenjave znanj med
slovenskimi strokovnjaki doma in po svetu ter s tem lažjo vrnitev iz tujine ter
prehod na slovenski trg dela.
Spremenjen sistem določanja in izplačevanja preživnin in nadomestil preživnin
V okviru prenovljenega Preživninskega sklada bomo zagotovili ustavno pravico do
preživljanja s strani obeh staršev, zmanjšali revščino med otroki in ekonomsko
odvisnost, predvsem žensk v družbi.
Krepitev aktivnega državljanstva
Razširili bomo že vpeljane vsebine aktivnega državljanstva v srednjih in osnovnih šolah
in nadgradili ukrepe za izboljšanje participacije mladih preko formalnega in neformalnega
izobraževanja na področju aktivnega državljanstva. Z državljansko vzgojo želimo mlade
ustrezno pripraviti na življenje v naši družbi. Učni načrti bodo zato usmerjeni v
spodbujanje politične participacije mladih, finančno in funkcionalno pismenost, medijsko
pismenost, digitalnih kompetenc, okoljske pismenosti in pravic delavcev.
Manj nestrpnosti
V programih obveznega izobraževanja bomo naslovili nestrpnost do drugačnosti. V
predmetnik bomo vključili vsebine o spolnih in drugih stereotipih.
Več tujih študentov
Popravili bomo nepravičen Zakon o tujcih glede izkazovanja dohodkov za preživljanje
med študijem. Trenutna ureditev, ki od tujih študentov zahteva izkaz 5000 EUR gotovine
na transakcijskem računu za preživljanje, mnogim onemogoča dostop do študija v
Sloveniji. To pomeni manj različnosti, mednarodnih stikov in nepotrebno izključevanje
študentov iz manj premožnih držav.
Več mednarodnih izmenjav
Želimo povečati delež mladih, ki se bodo udeležili mednarodne izmenjave (posebej
Erasmus+), in poenotiti sistem odobritev izmenjav po kriterijih EU.
Učinkovitejše in pravičnejše dodeljevanje štipendij
Postopki oddaje štipendijskih vlog morajo biti v celoti elektronske. Preverjanje
upravičenosti do štipendij mora biti avtomatizirano po zgledu državnih štipendij. Odpravili
bomo tudi nesmiselno izključevanje državne in Zoisove štipendije. Spodbujali bomo
kadrovsko in kombinirano štipendiranje. Zagotovili bomo pravičen sistem državnih
štipendij.
Naslavljanje duševnih težav

26
Usposobili bomo dodaten zdravstveni kader ter poskrbeli za ozaveščanje mladih o
pomenu duševnega zdravja. Uvedli bomo psihološko svetovanje študentov psihologije
na fakultetah pod ustreznim nadzorom mentorjev. Treba je zagotoviti sistemsko
financiranje specializacij iz klinične psihologije ter zagotoviti financiranje za vsaj 30
specializantov letno. Naš cilj je destigmatizacija duševnih težav ter proaktivno
preventivno odkrivanje stisk vseh ljudi.
Varno urbano infrastrukturo po meri mladih in najmlajših
Zagovarjali bomo najnaprednejše varnostne standarde načrtovanja cest in urbanega
okolja. V ta namen bomo posodobili politiko umirjanja prometa, kar bo bistveno izboljšalo
varnost naših najranljivejših udeležencev v prometu. Z izgradnjo varne in učinkovite
infrastrukture bodo mladi do svojih šolskih ali obšolskih dejavnosti prišli samostojno
bodisi peš ali s kolesom. S tem bomo bistveno izboljšali njihovo osebno avtonomijo in z
več gibanja poskrbeli za zdravje.
Več javnih najemnih stanovanj in stanovanjske zadruge
Pripravili bomo ustrezne politike za naslovitev stanovanjskega problema. Med
pomembnimi rešitvami vidimo tudi uvedbo alternativnih modelov gradnje npr.
stanovanjske zadruge.
Boljšo regulacijo kratkoročnih oddajanj
Zagovarjamo boljši nadzor ter regulacijo kratkotrajnih najemov (npr. nadzor in
omejevanje platforme Airbnb po vzoru Amsterdama, Pariza ali Barcelone) in pripravo
zakonske podlage, ki bo lokalnim skupnostim omogočila tak nadzor.
Medgeneracijsko bivanje
Začeli bomo s pilotnimi projekti medgeneracijskih skupnosti, kjer mladi pomagajo
starejšim, starejši pa mladim nudijo svoje znanje in izkušnje. Tovrstni modeli bivanja so
se v tujini izkazali kot izjemno uspešni.
Dostopnost bivalnih kapacitet za mlade na podeželju
Uredili bomo spodbude za obnove starejših hiš na podeželju in mladim omogočili, da
izkoristijo obsežen stanovanjski fond, ki bi z obnovo postal ponovno zanimiv za nove
generacije družin. Z uvedbo naprednih urbanističnih konceptov bodo tudi podeželski kraji
postali privlačni za življenje mladih.
Gradnjo študentskih domov
Za gradnjo javnih študentskih domov bomo povečali sredstva. Pri gradnji bodo
upoštevani najsodobnejši standardi bivanja. Preučili bomo možnost vzpostavitve
kampusa – območja s fakultetami in študentskimi domovi.
Moderen sistem javnega potniškega prometa (JPP)

27
Optimizirati trenutne sheme JPP v smeri najhitrejših možnih poti ter prometne
prioritizacije avtobusnega in železniškega prevoza. Sistem mora biti dostopen in prijazen
uporabniku.

Stanovanjska politika

Prioritete in cilji:
➔ Nemudoma pripraviti krizni načrt reševanja stanovanjske krize za gradnjo in
obnovo javnih najemnih stanovanj, s poudarkom na območjih z najvišjimi cenami
najemnin ter zemljišč.
➔ Okrepiti delovanje Stanovanjskega sklada Republike Slovenije in podpreti druge
modele financiranja, z ciljem zagotoviti 20.000 javnih najemnih stanovanj do leta
2030.
➔ Zagotoviti strateški premislek glede poenotenja stanovanjske politike skupaj s
trajnostno in strateško aktivno zemljiško politiko. Izdelati je treba celoviti načrt za
prenovo stanovanjskega fonda.
➔ Podpreti alternativne in inovativne stanovanjske skupnosti.
➔ Ponovno vzpostaviti Stanovanjski svet pri Vladi Republike Slovenije kot organ za
koordinacijo stanovanjske politike, vključno z nalogami spremljanja izvajanja
politike, stanja in potreb.
➔ Izboljšati pravno varnost najemnikov in najemodajalcev.
➔ Določiti jasno investicijsko politiko za izgradnjo zadostnih bivanjskih kapacitet za
študente in študentske družine.
➔ Zaostriti pogoje za platformno turistično oddajanje nepremičnin v predelih, kjer
primanjkuje stanovanj.
➔ Okrepiti nadzor in ureditev trga najemnih stanovanj.

28
Alternativne in inovativne stanovanjske skupnosti
Sprejeli bomo ustrezno regulatorno podlago, ki bo omogočila in spodbudila gradnjo
stanovanj preko stanovanjskih zadrug. Zagotovili bomo tudi podporo in nepovratna
sredstva EU za pilotni projekt medgeneracijske najemne stanovanjske zadruge.
Načrtujemo tudi vzpostavitev ustrezne garancijske sheme, povratnih in nepovratnih
sredstev za stanovanjske zadruge.
Zagotovitev varnega najema
Spremenili bomo področno zakonodajo s ciljem zagotovitve večje pravne varnosti
najemnikov in najemodajalcev, s ciljem spodbujanja oddajanja stanovanj za nedoločen
čas.
Prenova dotrajanega stanovanjskega fonda
V sodelovanju med državno, lokalno skupnostjo, civilno družbo in gospodarstvom bo
sprejeta strategija in oblikovane smernice za celovito prenovo stanovanjskega fonda. Cilj
prenove bo energetska učinkovitost, potresna varnost stavb, odprava arhitektonskih ovir
v večetažnih večstanovanjskih stavbah. Za prenovo bomo zagotovili ustrezna povratna
in nepovratna sredstva EU.
Več študentskih ter dijaških domov
V okviru javnofinačnih zmožnosti bomo določili jasno investicijsko politiko za izgradnjo
zadostnih bivanjskih kapacitet za študente in študentske družine.
Gradnja novih javnih najemnih stanovanj
Sprejeti ustrezen zakonodajni okvir, ki bo omogočil izvedbo kriznega načrta reševanja
stanovanjske krize za pospešitev gradnje javnih najemnih stanovanj.
Prenos stanovanjskih nepremičnin iz DUTB na SSRS
Nepremičnine primerne za stanovanjsko gradnjo bomo prenesli iz DUTB na SSRS.
Možnost regulacije najemnin
Hkrati s povečanjem fonda javnih najemnih stanovanj bomo razmislili o vzpostavitvi
zakonske možnosti, da po zgledu nekaterih drugih zahodnih držav država omogoči
občinam, da omejijo rast najemnin stanovanj, ki se oddajo na trgu. S tem bi odpravili
oderuške najemnine in vnaprej preprečili špekulativno gradnjo, ki povzroča gentrifikacijo
in s tem povezane škodljive družbene in ekonomske posledice.
Vzpostavitev nadzora nad najemniškimi trgom
Vzpostavili bomo monitoring in preučili možnosti regulacije najemnega trga.

29
Odprava anomalij v sistemu subvencioniranja najemnin
Odpraviti anomalije trenutnega sistema subvencioniranja najemnin z namenom
povečanja dostopnosti stanovanj.

Tretje življenjsko obdobje

Prioritete in cilji:
➔ Zagotoviti dostojne pokojnine in varno starost.
➔ Delavcem in delavkam omogočiti postopno prehajanje v pokoj in pospešiti
družbeno vključenost upokojencev.
➔ Preučili bomo sistem ponovnega zaposlovanja upokojencev in ob tem upoštevali
potrebe upokojencev, trga dela in javni interes. V okviru socialnega dialoga
preučiti možnost upokojevanja ob izpolnitvi pogojev za upokojitev.
➔ Zagotoviti dostopnost ter izbiro socialnovarstvenih programov, vključno z njihovo
deinstitucionalizacijo.
➔ Poskrbeti za dostojno in kakovostno bivanje v tretjem življenjskem obdobju.
Aktivno predupokojitveno obdobje
Vsem delavcem moramo omogočiti postopen prehod v upokojitev ter aktivno
vključevanje v predupokojitvene programe (npr. prostovoljski programi).
Ponovna aktivacija upokojencev
Preučili bomo sistem ponovnega zaposlovanja upokojencev ter ob tem upoštevali
potrebe upokojencev, trga dela in javni interes. V skladu z odločbo Ustavnega sodišča
in v socialnem dialogu bomo preučili možnosti upokojitve ob izpolnitvi pogojev za
upokojitev. Zdrava delovna okolja in učinkovit nadzor zdravja delavcev sta nujna.
Aktivno upokojensko življenje
Pripravili bomo razpise za (so)financiranje programov, ki bodo spodbujali aktivno
življenje v starosti (starejši za starejše, rekreacija v starosti, pridobivanje osnovnih
digitalnih veščin, programi medgeneracijskega sodelovanja in solidarnosti ipd.).

30
Dostopnost socialnovarstvenih programov
Razširili in okrepil bomo ponudbo skupnostnih socialnovarstvenih programov
(medgeneracijski skupnostni centri, dnevni centri za starejše, centri za duševno zdravje
….), ki razvijajo skupnostno podporo in predstavljajo podporne preventivne in druge
programe za ranljive skupine.
Dostojno bivanje v tretjem življenjskem obdobju
Razvili bomo modele alternativnih bivanjskih skupnosti za starejše, ki temeljijo na čim
bolj samostojnem in dostojanstvenem življenju v starosti. Hkrati bomo za zagotavljanje
varnega in prijaznega bivalnega okolja bomo ustrezne dodatne kapacitete prioritetno v
javnih domovih za starejše občane.
Boljša dostopnost do varstvenega dodatka
Preučili bomo odpravo vračljivosti varstvenega dodatka in prejemkov iz naslova
oprostitev plačil socialno varstvenih storitev. Hkrati bomo nemudoma poskrbeli za boljšo
informiranost potencialnih prejemnikov.

Dolgotrajna oskrba po meri ljudi

Prioritete in cilji:
➔ Medsebojno uskladiti vse demografske politike.
➔ Prenoviti Zakon o dolgotrajni oskrbi zaradi neustrezne definicije pravic, neobstoja
vira financiranja in nezmožnosti izvajanja zakona v trenutni obliki.
➔ Prednostno bomo razvijali javno izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu in širili
mrežo javnih domov starejših občanov.
➔ Dvigniti kakovost domov za starejše ter poskrbeti za njihovo dostopnost, tudi z
odpravo nepravilnosti na področju cen oskrbe ter anomalij pri dodatnih plačilih,
in okrepiti procese deinstitucionalizacije.
➔ Prispevati k omilitvi posledic demence.
➔ Vzpostaviti ustrezno zdravstveno in socialno preventivo za starejše.
Usklajena demografska politika
Dolgotrajna oskrba bo obravnavana enotno, s čimer bo omogočen enoten pristop k
dodeljevanju pravic.

31
Spremembe Zakona o dolgotrajni oskrbi
Do maja 2023 bomo sprejeli spremembe Zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bodo ustrezno
definirali pravice in njihovo izvajanje, kot tudi solidarno, pravično in vzdržno finančno
konstrukcijo, ki bo temeljila na progresivni obdavčitvi premoženja in drugih proračunskih
virih. Zagotovili bomo dovolj usposobljenega kadra za dobro delovanje dolgotrajne
oskrbe. Uvedli bomo družinskega pomočnika tudi za starejšo osebo (ne samo za
invalida), ki potrebuje nego in varstvo.
Uskladitev preostale zakonodaje s spremenjenim Zakonom o dolgotrajni oskrbi
Sprejeti zakon o dolgotrajni oskrbi bomo uskladili s ključnimi deležniki, zlasti strokovnjaki,
predstavniki starejših, področnimi civilnodružbenimi organizacijami, izvajalci dolgotrajne
oskrbe. Storitve dolgotrajne oskrbe, osebne asistence in storitve, ki jih ureja Zakon o
socialnem vključevanju invalidov, bomo povezali z Zakonom o dolgotrajni oskrbi in jih
naredili komplementarne.
Širitev mreže javnega izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu in javnih domovih
starejših občanov
V skladu z ugotovljenimi potrebami bomo povečali financiranje za širjenje mreže javnega
izvajanja dolgotrajne oskrbe na domu in javnih domov za starejše občane in drugih oblik
izvajanja dolgotrajne oskrbe s ciljem prepoloviti čakalne vrste za vstop v domove
starejših občanov do konca mandata.
Dvig kakovosti in povečanje dostopnosti domov za starejše
Zagotovili bomo periodično neodvisno ocenjevanje kakovosti življenja v domovih.
Prenovili bomo tudi metodologijo izračuna cene celotne oskrbe za starejše. S
spremembami zakonodaje bomo oblikovali enotne cenike ter preprečili dvojno
zaračunavanje storitev socialne oskrbe v domovih starejših občanov.
Omilitev posledic demence
Za osebe z demenco ter njihove svojce ali skrbnike bomo z različnimi programi pomagali
ustvariti okolje za kar najbolj kakovostno življenje z demenco.
Ustrezna zdravstvena ter socialna varnost starejših
Poskrbeli bomo za posodobljen sistem strokovnih socialnih in patronažnih služb za
oskrbo v skupnosti. Ponovno bomo vzpostavili kakovostno, konsistentno in vzdržno
terensko socialno delo in varstvo, ki bo blizu ljudem. Vseskozi bomo spodbujali
digitalizacijo in uporabo opreme IKT za učinkovitejšo oskrbo in pomoč starejšim pri
neodvisnem življenju.

32

Dostojno življenje

Prioritete in cilji:
➔ Zagotoviti dostojno plačilo za opravljeno delo, kakovostne delovne pogoje in
spoštovanje delavskih pravic.
➔ Olajšati usklajevanje zasebnega in službenega življenja in zagotoviti več
prostega časa tudi s povečanjem razpoložljivega starševskega dopusta in
enakomernejše razdelitve med starša, preučitvijo možnosti načinov skrajšanja
polnega delovnega časa ter ureditev dela na daljavo.
➔ V polni meri bomo spoštovali veljavno zakonodajo o načinu določanja minimalne
plače. Z ustreznim prehodnim obdobjem bomo odpravili doplačevanje do
minimalne plače oz. uzakonili minimalno plačo kot najnižjo osnovno plačo.
➔ Zagotoviti zdrava delovna okolja in učinkovit nadzor zdravja delavcev.
➔ Sistemsko odpraviti prekarnost in izkoriščevalske delovne pogoje.
➔ Omogočiti učinkovito vseživljenjsko učenje, gradnjo spretnosti ter pre- in dokvalifikacije.
➔ Blažiti duševne stiske in nuditi psihosocialno pomoč.
➔ Povečati dostopnost socialnovarstvenih programov.
➔ Ustrezneje bomo uredili pravno varnost delavskih predstavnikov in sindikalnih
zaupnikov z namenov preprečevanja nelegitimnih povračilnih ukrepov.
➔ Povečati moramo nadzor dela in bistveno okrepiti inšpekcijo za nadzor delovnih
razmerij.
Dostojno delo
Zavzemamo se za povečevanje minimalne plače, da jo prelevimo v dostojno plačo za
dostojno življenje. Dostojno delo mora za posameznika predstavljati ekonomsko varnost,
pravno varnost, varnost pri delu, zagotavljanje dobrih delovnih odnosov in pogojev ter
socialno varnost. Z letom 2023 bomo minimalno plačo dvignili na najmanj 800 evrov
neto. Tudi v naprej si bomo prizadevali za realno rast minimalne plače.

33
Ravnovesje med službo in prostim časom
Delavkam in delavcem moramo omogočiti ustrezno ravnovesje med službo in prostim
časom. Po vzoru iz tujine se bomo zavzeli za vpeljavo pravice do odklopa od službenih
komunikacijskih sredstev (telefon, e-pošta) v prostem času.
Odprava prekarnosti
Vlada bo s ciljem odprave prekarnosti in zagotavljanja odgovornega dela v sodelovanju
s stroko in civilno družbo pripravila strategijo, standarde prekarnosti in ukrepe za
odpravo prekarnosti. Vlada bo nemudoma prevzela koordinacijo priprav in nadzor nad
izvajanjem ukrepov zoper prekarnost ter pripravila strategijo z jasnimi časovnimi roki za
izvajanje ukrepov za odpravo prekarnosti. Javni sektor bomo postavili za pozitiven zgled
in v njem v čim krajšem času v skladu s pripravljeno strategijo odpravili prekarnost, in
sicer tam, kjer obstaja redna potreba po rednem delu ukinila outsourcing. Na podlagi
evalvacije negativnih učinkov študentskega dela, bomo pripravili ustrezne korekcijske
ukrepe in po potrebi ciljno usmerili inšpekcijske ukrepe. Preučili bomo možnost in
praktične posledice redefinicije delovnega razmerja v Zakonu o delovnih razmerjih, in
sicer na način, da se dlje časa trajajoča ekonomska odvisnost od enega delodajalca
določi kot opredelilni element delovnega razmerja.
Učinkovito vseživljenjsko učenje
Spodbujali bomo usposabljanja za uspešno spoprijemanje z izzivi prihodnosti.
Zaposlene bomo usmerjali v vseživljenjska usposabljanja, ki jih bodo opremila z
ustreznim znanjem in spretnostmi za prihodnost. V dogovoru s socialnimi partnerji bomo
izboljšali način prekvalifikacije in dokvalifikacije zaposlenih.
Manj duševnih težav
Za hitrejše odkrivanje in preprečevanje stisk otrok bomo povečali število svetovalnih
delavcev v šolah. Okrepili bomo delo svetovalnih centrov za otroke in starše za kratko
čakalno dobo na obravnavo. Pospešili bomo implementacijo Resolucije Nacionalnega
programa duševnega zdravja in zagotovili kadrovsko pokritost Centrov za mentalno
zdravje na primarni ravni. Razširili bomo tudi socialnovarstvene programe, ki niso
namenjeni izključno ljudem s težavami v duševnem zdravju, za preprečevanje
poglabljanja stisk
Učinkovita zaščita delavskih predstavnic in predstavnikov
Zagotovili bomo učinkovito zaščito delavskih predstavnikov in predstavnic (sindikalnih
zastopnikov in zastopnic, članov in članic sveta delavcev) pred povračilnimi ukrepi
delodajalcev zaradi njihovega statusa, aktivnosti kot predstavnikov in predstavnic
delavcev in delavk, zaradi članstva v sindikatu ali zaradi udeležbe v sindikalnih
aktivnostih. Uzakonili bomo zadržanje učinkovanja odpovedi do pravnomočne odločitve

34
delovnih sodišč za delavske predstavnike in predstavnice ter pravno varstvo zoper pisno
opozorilo pred odpovedjo.
Možnost prostovoljnega prehoda na 30 urni delovnik
V dogovoru s socialnimi partnerji bomo spodnjo mejo fonda ur za polni delovni čas
postopoma znižali na 30 ur tedensko ob nespremenjeni 40 urni zgornji meji, kar bo
delodajalcem omogočilo skrajšanje polnega delovnega časa, zaposlenim pa polne
pravice iz naslova delovnega razmerja za polni delovni čas.
Učinkovitejša odprava sistematičnih kršitev delovnopravne zakonodaje
Proučili bomo možnost javne objave sistematičnih kršiteljev delovnopravne zakonodaje
tudi z namenom preprečitve njihovega sodelovanje pri javnih naročilih.
Zmanjšanje možnosti zlorab pri zaposlovanju za krajši delovni čas
Proučili bomo možnost in praktične posledice zaostritve pogojev zaposlovanja za krajši
delovni čas, če obstaja potreba po delu v obsegu polnega delovnega časa, in poostrili
nadzor nad nalaganjem dela prek dogovorjenega delovnega časa.
Zmanjšanje možnosti zlorab pri posredovanju dela
Poostrili bomo nadzor nad agencijami in drugimi podjetji, ki se ukvarjajo s
posredovanjem delovne sile, ter s povečanim nadzorom in pregonom preprečili
nezakonito posredovanje delovne sile. Zagotovili bomo zajamčeno plačilo za agencijske
delavce, ki morajo dobiti plačo vsaj v znesku minimalne plače, ko jim agencija ne
zagotavlja dela.

Dostojna upokojitev

Prioritete in cilji:
➔ Zagotoviti vzdržen pokojninski sistem, utemeljenega na medgeneracijski
solidarnosti, ki bo užival zaupanje vseh generacij.
➔ V dialogu s socialnimi partnerji bomo pripravili in izvedli pokojninsko reformo, ki
bo krepila prvi pokojninski steber, spodbujala pokojninsko varčevanje in
omogočila vzdržno izvajanje medgeneracijskega zavezništva s ciljem dostojnega
življenja vseh upokojencev.

35
➔ Zagotoviti nove vire financiranja pokojninske blagajne z diverzifikacijo virov in
zmanjšanje odvisnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja od prispevkov
iz dela.
➔ Določiti in uveljaviti politike za namensko uporabo donosov iz državnega
premoženja kot dodatnega vira za financiranje slovenskega pokojninskega
sistema, v demografsko najzahtevnejšem obdobju.
➔ Za vsakršne spremembe v pokojninskem sistemu moramo v okviru socialnega
dialoga pridobiti potrditev na Ekonomsko-socialnem svetu.
Dostojne pokojnine
Ob izpolnitvi pogojev javnofinančne vzdržnosti zagotoviti bo najnižja zagotovljena
pokojnina znašala 10 % nad pragom tveganja revščine in v letu 2023 najmanja 700 EUR.
Dodatno pozornost bomo namenili tudi dvigu ostalih najnižjih pokoj Preučili bomo
možnost uvedbe univerzalnega temeljnega dohodka za upokojence z najnižjimi
pokojninami.
Finančno vzdržen pokojninski sistem
Vlada bo pripravila in s socialnimi partnerji uskladila pokojninsko reformo, ki bo
omogočala dostojno starost in bo finančno vzdržna.
Dodatni viri financiranja pokojnin
V javnih financah bomo zagotovili dodatne vire za financiranje pokojninske blagajne. Del
sredstev bomo pridobili tudi z reformo državnega upravljanja s premoženjem, tako da
bomo določili in uveljavili politike za namensko uporabo donosov iz državnega
premoženja kot dodatnega vira za financiranje slovenskega pokojninskega sistema, v
demografsko najzahtevnejšem obdobju. Za uveljavitev teh politik bomo uveljavili
primerne zakonske podlage.

Za življenje brez ovir

Prioritete in cilji:
➔ Krepiti bomo pozitiven odnos do invalidov po načelu »nič o invalidih brez
invalidov«.
➔ Investirati v dostopno in invalidom prilagojeno varno infrastrukturo.

36
➔ Zagotoviti učinkovitejšo rehabilitacijo.
➔ Povečati zaposljivost invalidov.
➔ Izboljšati sistem priznavanja pravic na področju osebne asistence in preprečiti
prekarizacijo poklica osebnega asistenta.
➔ Zagotoviti učinkovit sistem za pridobitev in ohranjanje zaposlitve osebam z
začasnimi ali trajnimi omejitvami.
➔ Vzpostaviti učinkovit sistem poklicne rehabilitacije s krepitvijo preostalih
zmožnosti za delo.
Upoštevanje načela „nič o invalidih brez invalidov”
Ključnih odločitev na področju invalidske tematike ne bomo sprejemali brez usklajevanja
z zainteresiranimi invalidskimi organizacijami.
Avtonomija in svoboda vseh ljudi z ovirami
Pri izgradnji trajnostne in varne prometne infrastrukture bomo upoštevali najsodobnejše
standarde načrtovanja po meri ljudi z ovirami. S spremembo Zakona o cestnoprometnih
predpisih bomo ljudem na invalidskem vozičku dovolili uporabljati vso od avtomobilov
ločeno prometno infrastrukturo (npr. kolesarsko omrežje), ko bo infrastruktura dosegla
zadostno stopnjo varnosti. Sprememba bo bistveno izboljšala njihovo prometno varnost
ter mobilnostno avtonomijo v urbanih okoljih. Zagotavljali bomo enake možnosti za
invalide in spodbujali sprotno odstranjevanje fizičnih in družbenih ovir.
Lažja vrnitev invalidov na trg dela
Združili bomo sistem poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ki bo zavarovancem
omogočal čim krajši čas odsotnosti s poudarkom na njihovi preostali zmožnosti za delo.
Ustanovili bomo neodvisen izvedenski organ, ki bi presojal tako začasno, kot trajno
nezmožnost za delo in omogočal zavarovancem čim prejšnjo vrnitev na delovno mesto
ali zaposlitev.
Večja zaposljivost invalidov
Povezali bomo izvedenske organe za ocenjevanje začasne oziroma trajne nezmožnosti
za delo in zaposljivosti invalidov. Pri tem bomo koordinirali delo treh različnih javnih
organizacij: Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (ZPIZ) ter Zavoda za zaposlovanje (ZRSZ). S spodbudami bomo
motivirali delodajalce za trajno zaposlovanje ljudi s trajnimi ali začasnimi omejitvami.

37
Preglednejši sistem invalidskega zavarovanja
Vzpostavili bomo preglednejši sistem in poenostavili definicije na področju invalidskega
zavarovanja.
Krepitev javne mreže socialnovarstvenih zavodov
S podporo različnih socialnovarstvenih programov, z zaposlitvenimi zadrugami in
socialnimi podjetji bomo prispevali k večji socialni vključenosti uporabnikov v lokalno
okolje in širši družbeni prostor.

Bitka za talente

Prioritete in cilji:
➔ Ustaviti beg možganov in spodbujati kroženje možganov, tudi z razvojem javnih
sistemov in strpne ter raznolike družbe.
➔ Zagotoviti vrnitev čim več državljank in državljanov Slovenije, ki delajo v tujini.
➔ Zagotavljati mednarodno mobilnost naših raziskovalcev.
➔ Spodbujati mednarodno podjetništvo
➔ Spodbujati prihod digitalnih nomadov.
➔ Zagotoviti najboljši mednarodni kader za Slovenijo.
➔ Pripraviti zakonodajo za privabljanje talentov.
➔ Spodbujati zaposlovanje tujih visokokvalificiranih strokovnjakov.
Beg možganov spremeniti v kroženje možganov
Z ustvarjanjem dobrih pogojev za delo in življenje ter ustreznim nagrajevanjem bomo
ustavili beg možganov, predvsem mladih, ki končajo dodiplomsko in podiplomsko
izobraževanje. Z uvajanjem najboljših urbanističnih praks ter krepitvijo univerzalno
dostopnih javnih storitev, kot sta javno šolstvo ter zdravstvo, bomo bistveno dvignili
kakovost bivanja in poskrbeli, da bo več mladih želelo dolgoročno ostati v Sloveniji. Tudi

38
z razvojem javnih sistemov in strpne ter raznolike družbe. Zato bomo povečali sredstva
za vključevanje mladih slovenskih znanstvenikov, ki so se izobrazili v tujini, v delo univerz
in raziskovalnih inštitutov.
Privabljanje naših strokovnjakov, ki delajo v tujini
Zagotovili bomo namenske spodbude institucijam znanja in gospodarstvu za zaposlitve,
namenjene strokovnjakom in drugim kadrom iz Slovenije, ki se želijo vrniti v Slovenijo.
Sprejeli bomo posebne programe pomoči in integracije za repatriacijo Slovencev
izseljencev.
Mednarodno podjetništvo
Spodbujali bomo ustanavljanje mešanih podjetij ali ustanov, ki jih bodo vodili ljudje, ki
živijo v Sloveniji, ter tujci. Cilj spodbud bo povečanje kapacitet za mednarodno trženje in
povečanje kompetenc znanja ter ustvarjalnosti.
Več mednarodnih strokovnjakov in talentov
Zagotovili bomo spodbude institucijam znanja in gospodarstvu za zaposlitve
strokovnjakov in drugega kadra, ki bo v Slovenijo prišel na podlagi povabila. Vzpodbude
bodo vezane na delovna mesta, ki ustvarjajo višjo dodano vrednost in nadpovprečno
plačo. Pripravili bomo tudi ustrezen zakonski okvir za konkurenčno privabljanje talentov
iz držav EU in iz tretjih držav. Spodbujali bomo zaposlovanja mednarodno preizkušenih
kadrov na vodilnih delovnih mestih v javnem sektorju in gospodarstvu. Raziskovalnoinovacijski sektor bomo naredili bistveno bolj privlačen za tuje strokovnjake.

Migracijske politike

Prioritete in cilji:
➔ Pripraviti usklajeno migracijsko in integracijsko politiko.
➔ Ustrezno prilagoditi izvajanje integracijskih programov.
➔ Poskrbeti za mirno reševanje medkulturnih sporov.
➔ Preprečevati socialni damping in nelojalno konkurenco pri zaposlovanju tujih
delavcev v Sloveniji.
➔ Olajšati delo in življenje tujcev, ki delajo v Sloveniji.

39
Jasna migracijska politika
Pripravili bomo strategijo zaposlovanja tujcev iz EU in tretjih držav, ki bo usklajena s
potrebami gospodarstva in storitev javnega sektorja.
Celovita integracija
V sodelovanju z nevladnimi organizacijami bomo oblikovali celovit sistem učinkovite
integracije tujih delavcev in njihovih družinskih članov. Za tujce v osnovnih in srednjih
šolah bo uvedeno večje število ur slovenskega jezika. Integracijski programi bodo
upoštevali prilagojeno učenje jezika za različne stopnje pismenosti. Proučili bomo
možnost uvedbe neposrednega digitalnega dostopa delavcev do informacij in podatkov
ter dokumentov, ki se vežejo na njihovo delovno razmerje.
Medgeneracijski in medkulturni prenos znanja
Spodbujali bomo medgeneracijski in medkulturni prenos znanja, še posebej v deficitarnih
poklicih (mojstrska mentorstva tujcem). Oblikovali bomo posebne programe za
usposabljanje migrantov (poseben poudarek na ženskah) za zaposlitve v deficitarnih
poklicih.
Kulturna mediacija
Za reševanje sporov bomo uvedli sistematično kulturno mediacijo.
Učinkovitejši nadzor nad delom tujih delavcev
Prizadevali si bomo za usklajeno delovanje različnih inšpekcijskih ekip na deloviščih pri
nadzoru zaposlovanja tujih delavcev, kjer je izkazano največje tveganje za množično
zlorabo pravic delavcev. Pripravili in vpeljali bomo bilateralne sporazume med delovnimi
inšpekcijami držav nekdanje Jugoslavije.

40
Vzgoja, izobraževanje, visoko šolstvo, znanost in šport

Predšolska vzgoja, osnovno in srednje šolstvo, glasbeno šolstvo, višje
šolstvo ter vseživljenjsko učenje

Prioritete in cilji:
➔ Javna in brezplačna vzgoja in izobraževanje morata ostati temelj solidarne
družbe.
➔ Zmanjševanje izobraževalnih mankov in psihosocialna pomoč otrokom in
mladostnikom po epidemiji.
➔ Posodobitev in nadgradnja javnega izobraževanja skozi proces oblikovanja nove
Bele knjige za področje vzgoje in izobraževanja na vseh ravneh.
➔ Zagotoviti ustrezen strokovno izobražen kader in vzpostaviti učinkovit sistem
vseživljenjskega strokovnega usposabljanja za učitelje.
➔ Partnerski in vključujoč odnos s šolskimi sindikati.
➔ Zagotoviti več strokovne pedagoške podpore staršem, strokovnim delavcem v
vzgoji in izobraževanju in vodstvenim delavcem.
➔ Spodbujali bomo povezavo vrtcev in šol z lokalnimi pridelovalci hrane in v največji
meri omogočili dostopno ekološko pridelano hrano vsem otrokom.
➔ V osnovnih šolah bomo zagotovili brezplačno prehrano.
➔ Spodbujali bomo večje vključevanje otrok v nižje starostne skupine vrtcev.
Preučili bomo možnost državnega financiranja zadnjega leta vrtca. Hkrati bomo
preučili možnosti brezplačnega vrtca za vse.
➔ Na področju šolanja na domu bomo zahtevali enak izobrazbeni standard in
izvajali enak nadzor nad izvajanjem takega šolanja.
➔ Zagotoviti kakovosten učni proces, v katerem bo imel učitelj manj administrativnih
obremenitev.

41
➔ Učencem omogočiti brezplačen dostop tako do kakovostnih učnih gradiv in virov
kot tudi interesnih dejavnosti na različnih področjih.
➔ Skozi vzgojno-izobraževalni proces vzgajati prečne kompetence, kot so trajnostni
razvoj, digitalna pismenost, inovativnost, kreativnost, umetniško izražanje,
kritično mišljenje, večjezičnost, medkulturnost, solidarnost ipd. Spodbujati
moramo vrednote, kot so skrb za okolje in zdravje, aktivno državljanstvo in
sobivanje v različnosti.
➔ Zagovarjati ničelno stopnjo diskriminacije otrok v vseh osnovnih šolah in vrtcih.
➔ Nameniti sredstva za posodobitev infrastrukture vzgojno-izobraževalnih institucij
s poudarkom na sodobni opremljenosti šol, vključno z ustrezno digitalno
tehnologijo.
➔ Spodbujati brezplačne športne dejavnosti, kar bo omogočalo uresničevanje
zdravega življenjskega sloga.
➔ Več skrbi za nadarjene učence (sistemska ureditev).
➔ Dodatna pozornost učencem s posebnimi potrebami.
➔ Ohranjali in krepili bomo mrežo javnega šolstva.
➔ Sestavo svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov bomo vrnili na raven pred
zadnjo spremembo zakonodaje ter s tem dali ustrezen vpliv zaposlenim.
➔ V dialogu s stroko spremeniti kriterije omejitve vpisa, saj trenutni upoštevajo
izključno ocene, pridobljene v okviru pouka, da bo poleg ocen upoštevan tudi
rezultat, dosežen na nacionalnem preverjanju znanja (NPZ). Ob tem bomo
upoštevali tudi specifike in izkazan talent pri preizkusih nadarjenosti pri vpisu na
programe umetniške gimnazije.
➔ Nasloviti pomanjkanje kadra z ustreznimi veščinami in znanjem, ki zagotavljajo
možnosti za posameznikov poklicni razvoj in upoštevajo prihodnji razvoj
posamezne panoge, vključno s poznavanjem pravic zaposlenih v posamezni
panogi.
➔ Vzpostaviti aktivno in učinkovito koordinacijo med resorji izobraževanja. Politika
bi morala imeti strokovno podporo skupine vrhunskih strokovnjakov in praktikov,
ki bo sledila globalnim in nacionalnim trendom

42
➔ Financirati in razvijati mednarodna inovacijska partnerstva na področju skupnega
razvoja inovativnih praks splošnega, poklicnega in strokovnega izobraževanja v
sodelovanju z raziskovalno sfero.
➔ Uvesti nove pilotne modele poklicnega in strokovnega izobraževanja v okviru
centrov poklicne odličnosti in medpodjetniških izobraževalnih centrov ter urediti
sodobne demonstracijske laboratorije za prototipiranje.
➔ Za zagotovitev boljše funkcionalnosti, nadzora nad osebnimi podatki in analitičnih
potreb bomo digitalne platforme za podporo učencem, dijakom in učiteljem
poenotili in organizirali znotraj javnega sistema.
Posodobitev sistema vzgoje in izobraževanja
Zagotovili bomo pripravo nove bele knjige o vzgoji in izobraževanju, ki bo vsebovala
temeljito analizo trenutnega stanja in določila smernice razvoja vzgojno-izobraževalnega
sistema v naslednjem desetletju. Zavzemali se bomo za to, da bodo novo belo knjigo
pripravljali strokovnjaki in strokovnjakinje s področja vzgoje in izobraževanja, ki bodo
pripravili sistematične in celostne strokovne rešitve za vsako od ravni vzgoje in
izobraževanja.
Prehajanje študentov pedagoških ved do prve zaposlitve
Posebno pozornost bomo namenili prehajanju študentov pedagoških ved iz
izobraževanja v zaposlitev, kjer zagovarjamo ureditev pogojev za pripravništvo in
mentoriranje.
Zdravo in odgovorno prehranjevanje ter lokalna hrana na mizah vrtcev in osnovnih
šol
Pri javnih naročilih prehrane bomo v okviru možnosti spodbujali nakup hrane od lokalnih
slovenskih pridelovalcev hrane.
Za boljše pogoje dela
Zaposlenim v vrtcih in šolah bomo zagotovili ustrezne pogoje za delo. Borili se bomo
proti trendom prekarizacije, birokratizacije in povečevanja delovnih obremenitev
strokovnih delavcev in delavk v vrtcih in šolah.
Okrepitev telesne dejavnosti otrok in mladostnikov
Poskrbeli bomo za več športnih vsebin v učnih načrtih in brezplačne športne vsebine.
Hkrati bomo gibanje otrok spodbujali tudi z zagotovitvijo varne infrastrukture, ki omogoča
trajnostno mobilnost (hoja in kolo).

43
Okrepitev bralne kulture otrok in mladostnikov
Posebej bomo podpirali dejavnosti, ki otroke in mladostnike spodbujajo k branju knjig.
Brezplačna šolska prehrana
Vsem učencem bomo zagotovili brezplačno šolsko prehrano. V Sloveniji 21. stoletja ni
nobenega upravičenega razloga, da bi bil katerikoli otrok lačen.
Načrt za odpravljanje škodljivih posledic epidemije na otroke in mladostnike
Pripravili bomo načrt za nevtralizacijo izobraževalnih manjkov ter pomoč otrokom in
mladostnikom po epidemiji, ki bo usklajen s pedagoško stroko in zaposlenimi. Zagotovili
bomo potrebne finančne, materialne in kadrovske vire.
Pilotni centri poklicne odličnosti
Vzpostavili bomo 12 regijskih centrov poklicne odličnosti na ključnih področjih razvoja
gospodarstva, družbe, okolja ter jih z ustrezno vsebinsko prenovo in reorganizacijo
smiselno umestili v okvire medpodjetniških izobraževalnih centrov.
Novi demonstracijski laboratoriji za izdelavo prototipov
Uredili bomo infrastrukturo sodobnih demonstracijskih laboratorijev za prototipiranje
novega izdelka ali storitve.
Razvoj višjega šolstva
Razvijali bomo programe višjih strokovnih šol in jih še bolj povezali s potrebami širše
družbe.

Znanost in visoko šolstvo

Prioritete in cilji:
➔ Znanost in visokošolsko izobraževanje sta ključna dejavnika družbenega
napredka. Nosilci sistema visokošolskega izobraževanja so javne univerze in
inštituti. Posebej v času zaostrenih podnebnih in okoljskih sprememb,
družbenega razslojevanja, erozije demokratičnih standardov in zaostrovanja
globalnih konfliktov, je znanost ključnega pomena za odgovarjanje na te izzive.
➔ Slovenija naj postane družba znanja, ustvarjalnosti in inovativnosti.

44
➔ Zavzemali se bomo za partnerski in vključujoč odnos s predstavniki zaposlenih v
visokem šolstvu ter znanosti.
➔ S celovito prenovo zakonodaje na področju visokega šolstva bomo ustrezno
organizirali naše visoko šolstvo. Ureditev delovnih in organizacijskih specifik v
visokem šolstvu in raziskovalni dejavnosti je treba nasloviti tudi v kolektivni
pogodbi.
➔ Opredelili bomo javno službo na področju visokega šolstva, ki bo vsebovala vse
tri stopnje študija.
➔ Enakopravno in tvornejše povezati visokotehnološko gospodarstvo z
visokošolskim sistemom.
➔ Prizadevali si bomo za hitrejše zaključevanje študija.
➔ Spodbuditi prilagoditev programom družbenim potrebam, novim vsebinam,
novim metodam poučevanja.
➔ Oceniti vpliv prekarnega dela na visokošolski sektor ter skladno z ugotovitvami
sprejeti ustrezne ukrepe.
➔ Prenoviti koncept štipendijske politike, tako da bo socialno ogroženim omogočal
študij in negoval nadarjene študente.
➔ Zagotoviti ustrezno financiranje visokega šolstva, ob upoštevanju avtonomije
univerz.
➔ Zagotoviti dodatna sredstva za inovacijsko dejavnost.
➔ Omogočiti in spodbujati prihod in povratek tujih študentov, študentk, predavateljic
in predavateljev ter povratek slovenskih znanstvenic in znanstvenikov iz tujine.
➔ Urediti rabo slovenskega jezika v visokem šolstvu tako, da bodo načini uporabe
angleškega jezika razdelani ob stalni skrbi za slovenski jezik.
➔ Spremeniti področje koncesij tako, da bodo razmerja med javnim in zasebnim
šolstvom bolje opredeljena, in da bodo le te dopustne le za visokošolske zavode,

45
kjer primerljivih programov javni zavodi ne ponujajo. Jedro visokega šolstva bodo
ostala javne univerze, ki jih koncesionirani zasebni visokošolski zavodi na podlagi
analiz in potreb zgolj dopolnjujejo.
➔ Urediti ocenjevanje kakovosti v visokem šolstvu ter omogočiti sodelovanje
ključnih slovenskih akreditacijskih organizacij v mednarodnem prostoru.
➔ Poskrbeti za pravično plačilo in nagrajevanje kadra, ki je zaposlen v pedagoškem
in znanstveno-raziskovalnem sektorju.
➔ Zagotoviti pogoje za izboljšanje kakovosti poučevanja, predvsem pridobivanja
pedagoških veščin in ustrezno vrednotenje pedagoškega dela.
➔ Zagotoviti ustrezne materialne pogoje za umetniške akademije.
➔ Ustrezno preoblikovati sistem financiranja znanosti. Pri tem bomo veliko
pozornost namenili demokratizaciji in transparentnosti delovanja, kadrovski
organizaciji in poenostavitvi instrumentov financiranja Agencije za raziskovalno
delovanje (ARRS).
➔ Poskrbeti za večjo vključenost raziskovalcev iz javnih raziskovalnih zavodov v
pedagoški proces in hkrati povečati raziskovalno delo na univerzah. In obratno,
povečati vključenost profesorjev iz visokošolskih zavodov v raziskovalnem
procesu na javnih raziskovalnih zavodih.
➔ Preučili bomo, kako zagotoviti mesta za vsa obvezna pripravništva in prakse.
Ustrezna organizacija visokega šolstva in znanosti
S povečanjem finančnih sredstev bomo spodbujali razvoj visokega šolstva v koraku s
časom, predvsem pa, da bo omogočala razvoj v smeri kakovosti, sodelovanja z okoljem
in globalnimi trendi. Spodbujali bomo interdisciplinarnost visokošolskih programov
visokega šolstva. Spodbujali bomo avtonomijo univerze in inštitutov, vključno z njihovo
demokratizacijo.
Ustreznejša in kakovostnejša akreditacija
Uvedli bomo ustreznejša merila za akreditacijo visokošolskih ustanov in programov ter
poskrbeli, da bodo postopki za ugotavljanje teh meril enako dosledni za vse programe
in institucije.

46
Povezovanje visokotehnoloških podjetij in visokega šolstva
Pospeševali bomo organiziranje visokotehnoloških stičišč ter spodbudili gospodarstvo
za skupno investiranje v najsodobnejšo tehnološko opremljenost laboratorijev na
fakultetah in raziskovalnih inštitutih.
Kroženje znanja
Zagotovili bomo finančne spodbude za pritegnitev najboljših tujih raziskovalcev ter
akademikov. Z izboljšanjem kakovosti našega visokošolskega prostora računamo tudi
na povečanje števila tujih študentov. Uvedli bomo tudi dodatne stimulacije slovenskim
študentom za odhod na eno izmed ponujenih mednarodnih izmenjav.
Prenova sistema štipendiranja
Ob pogojih javnofinančne vzdržnosti bomo odpravili izključevanje državne in Zoisove
štipendije, saj pokrivata različni področji. Pripravili bomo resnejšo analizo razlogov za
izjemno nizke stopnje kadrovskega štipendiranja ter na podlagi izsledkov predlagali
primerne ukrepe. Proučili bomo možnost izvzema štipendij iz dohodninske obdavčitve in
dohodka, ki se upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Ustrezno financiranje visokega šolstva
Delež BDP za visoko šolstvo bomo do leta 2026 povečali na vsaj 1,5 % BDP iz javnih
sredstev. Uredili bomo transparentno sistemsko financiranje investicij v nove pametne
stavbe in veliko raziskovalno opremo ter zagotavljali finančno avtonomijo univerz in
inštitutov.
Sodelovanje slovenskih univerz v evropskih univerzitetnih zvezah
Bodoči razvoj visokošolskega prostora bo temeljil na aktivnem vključevanju slovenskih
univerz v evropske univerzitetne zveze. To sodelovanje bomo spodbujali z dodatnimi
sredstvi v okviru osnovnega financiranja univerz.
Pregledna in transparentna Agencija raziskovalno dejavnost (ARRS)
Izvedli bomo reorganizacijo Javne agencije za raziskovanje in razvoj Republike Slovenije
(ARRS) in izboljšali kakovost njenega delovanja z zagotovitvijo transparentnosti in
nadzora recenzijskih in razpisnih postopkov. Zagotovili bomo strokovno in kompetentno
vodenje in upravljanje Agencije.

47
Sodelovanje naših vrhunskih raziskovalcev ter akademikov pri digitalizaciji naše
skupnosti
Poskrbeli bomo za vključenost slovenske akademske skupnosti na vseh ravneh
odločanja o digitalizaciji Slovenije, zato bo področje digitalizacije obravnavano v okviru
enotnega ministrstva.
Slovenščina kot pomemben jezik digitalnih rešitev
Z razvojem slovenske znanstvene diplomacije bomo poskrbeli, da bo slovenščina ostala
pomemben jezik v vmesnikih vseh ključnih programskih rešitev. Med konkretnimi cilji
znanstvene diplomacije bo polnopravno članstvo Slovenije v Evropski vesoljski agenciji.
V ta namen bo jasno določena vertikala znotraj ministrstva za gospodarstvo.
Stabilne karierne poti
Prizadevali si bomo za načrtovanje kariernih poti in odpravo prekarnih oblike dela mladih
v znanosti in izobraževanju. Načrtovanje stabilne karierne poti je ključno za razvoj kadrov
v znanosti in delovanje celotne znanstvene in visokošolske sfere.

Šport kot način življenja

Prioritete in cilji:
➔ Družbena umestitev in promocija športa, kot pomembnega dela slovenske
družbe, ki ima pomembno družbeno vlogo, posebej za socializacijo, integracijo,
izobraževanje, zdravje, itd.
➔ Pripraviti in sprejeti novi razvojno naravnan Nacionalni program športa za
obdobje 2024-2033 in njemu ustrezno prilagoditi zakonske in podzakonske
okvirje.
➔ Povečati sistemsko vlaganje v šport in športno infrastrukturo.
➔ Prizadevati si za ohranjanje vrednot športa in organiziranosti športa v skladu z
načeli demokratičnosti, preglednosti, integritete, solidarnosti, enakosti spolov,
odprtosti, odgovornosti, dostopnosti, zaščite, družbene odgovornosti ter
spoštovanju temeljnih človekovih pravic, kot je opredeljeno v Resoluciji o
Evropskem modelu športa.

48
➔ Sprejeti podlage in ukrepe za zagotavljanje družbene odgovornosti na področju
športa, še posebej v segmentu zagotavljanja varnega in zdravega športnega
okolja za vse udeležence.
➔ Vzpostavili bomo pogoje za učinkovit in vključujoč dialog med državo, športnimi
organizacijami ter športniki in športnimi delavci.
➔ Sistemsko pristopiti k urejanju statusnih pravic športniki, njihovega socialnega
statusa ob zagotavljanju podpore mehanizmom in ukrepom dvojne kariere
športnikov in njihovega prehoda na trg dela.
➔ Sistemsko pristopiti k ukrepom za spodbudo strokovnega dela v športu ob
hkratnem spodbujanju povečanja zaposlovanja športnih delavcev.
➔ Administrativno razbremeniti delovanje osnovnih športnih organizacij s pomočjo
informatizacije in digitalizacije.
➔ Prizadevati si za povečanje znanstveno raziskovalne dejavnosti na širšem
področju športa in spodbujati inovacije na področju športa, športnim
organizacijam pa za delo omogočiti pridobivanje novih tehnologij.
➔ Ustvarjati pogoje za povezovanje športa z vsemi družbenimi področji.
➔ Spodbujati razvoj športa za vse, oblikovanje športnega turizma v trajnostno
panogo v skladu z nosilnimi zmožnostmi družbe in okolja.
➔ Izboljšati gibalne sposobnosti otrok in mladostnikov.
Šport kot način življenja
Šport mora imeti posebno mesto v slovenski družbi. Zato bomo vlagali v promocijo športa
in gibalne dejavnosti ter spodbujali skladen razvoj vseh pojavnih oblik športa in gibalne
dejavnosti. S pomočjo promocije olimpizma in vrednot športa bomo okrepili zavest ljudi
o pomenu gibanja, solidarnosti, enakosti, fair playu, itd. ter na tak način prenašali te
vrednote na druga družbena področja.
Varno športno okolje
Pomemben del pri zagotavljanju uspešnosti športa, družbene odgovornosti na področju
športa ter javnega interesa, je zagotavljanje varnega športnega okolja. Pojavi v športu in
družbi, ki pretijo na udeležence v športu, so nedovoljena poživila v športu oz. doping v
športu, korupcija, različne oblike nasilja in manipulacije v športu, nelegalne športne

49
stave, itd.. Do t. i. deviantnih pojavov v športu zavzemamo ničelno toleranco in bomo za
preprečevanje le teh sprejeli pravne podlage, politike in podporne mehanizme za
zagotavljanje čistega in varnega športnega okolja.
Mladi v športu
Ustvarjali bomo motivacijsko okolje za mlade, da prosti čas preživljajo s športom.
Sredstva bomo usmerjali v razvoj programov in kadrov v športu za potrebe športa otrok
in mladine in tekmovalnega športa, izboljšavi socialnega statusa »mladih« športnikov in
spodbujanja dvojne kariere športnikov. To bomo dosegali tudi z ukrepi kot so štipendije,
spodbude in možnosti za izobraževanje in usposabljanje tekom športne poti, ukrepi za
izboljšavo socialne varnosti, itd.. Za športnike v zaključku ali po zaključku športne poti
bomo sprejeli ukrepe, ki spodbujajo zaposlovanje in prehod na trg dela v okviru športa
ali izven njega. Še posebej bomo podpirali prostočasne programe razvoja športa
rekreativne narave za otroke in mladino.
S športom aktivno v starost
V sodelovanju med medicino in zdravstvenim sistemom ter športom bomo pripravili
strokovne preventivne programe športne aktivnosti za zdravje, ki jih bodo, z ustrezno
usposobljenim kadrom, izvajale športne organizacije. Na tak način bomo z novimi
programi športu omogočili dodatne aktivnosti, obenem pa s povečanjem aktivnosti ljudi
dosegli tudi razbremenitev zdravstvenega sistema, posledično pa tudi zdravstveno
blagajno. Proučili bomo možnost bolje organiziranega odmora za rekreacijo v okviru
delovnega časa.
Boljše podporno okolje za šport
Poenotili bomo sistem poročanja in izboljšali učinkovitost porabe javnih sredstev na
področju športa ter uskladili merila in pogoje za dodeljevanje sredstev programom športa
na nacionalni ravni. Sredstva bomo projektno zagotavljali tudi z ustvarjanjem primernega
okolja in s povečanjem vlaganja v šport ter druge raziskovalno razvojne dejavnosti.
Promocija Slovenije kot zelene destinacije s pomočjo športnega turizma
Bolje bomo izkoristili znanje in človeški potencial ter naravne danosti Slovenije in šport
razvijali kot element trajnostne, okoljsko in družbeno vzdržne turistične panoge. Z našim
znanjem in vlaganjem v programe, projekte, dogodke in potrebno infrastrukturo bomo
podpirali dogodke in aktivnosti, mednarodna tekmovanja, priprave športnikov, itd.
Izboljšanje gibalnih sposobnosti otrok in mladostnikov
V okviru letnega programa športa bomo podprli občinske panožne športne šole za
izvajanje brezplačne športne vadbe otrok in mladine. Na podlagi natančnih analiz in v
sodelovanju s športnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami ter pedagogi in pedagoginjami

50
bomo pripravili in predlagali sprejetje ukrepov za nevtralizacijo upada telesnih in gibalnih
sposobnosti otrok in mladine, ki smo mu bili priča med epidemijo.
Zeleni preboj

Zeleni prehod

Prioritete in cilji:
➔ Skrbno varovati naravo, a hkrati pametno in trajnostno izkoriščati dane naravne
vire s poudarkom na ohranjanju naravnih habitatov ter populacij živalskih in
rastlinskih vrst.
➔ Dokončno uveljaviti ustavno pravico do čiste pitne vode.
➔ Bolje sonaravno gospodariti z gozdovi.
➔ Ustrezno urediti naš življenjski prostor.
➔ Sprejeti podnebni zakon.
➔ Na Muri ne bomo gradili hidroelektrarn, na srednji Savi bomo ponovno preverili
smotrnost gradnje novih hidroelektrarn.
Dokončno uveljaviti ustavno pravico do čiste pitne vode
Nadaljevali bomo z vzpostavljanjem ustreznih sistemov javnih gospodarskih služb za
izvajanje ustavne pravice do čiste pitne vode. Potrebno je zagotavljati in ohranjati
zadostne vire za pitno vodo.
Skrbno upravljanje voda
Zagotovili bomo skrbno in učinkovito upravljanje voda in spodbujali trajnostno rabo vode
v gospodinjstvih, industriji, kmetijstvu in javnih gospodarskih službah, kar vključuje
varovanje vodnih ekosistemov, zmanjševanje onesnaževanja, zagotavljanje dobre
kakovosti vode in upoštevanje vodnih prostorov.

51
Boljše gospodarjenje z gozdovi
Spodbujali bomo trajnostno, sonaravno in mnogonamensko gospodarjenje z gozdovi ter
izboljšali delovanje družbe Slovenski državni gozdovi in spodbujali sodelovanje ter
povezovanje zasebnih lastnikov z domačo lesno-predelovalno industrijo. Okrepili bomo
prizadevanja za obnovo in nego gozdov.
Boljše varovanje narave
Podprli bomo izboljšanje upravljanja zaščitenih območij ter bolj učinkovito spremljanje in
nadzor nad stanjem okolja in narave. Zmanjševali bomo pritiske na naravo s sistemskimi
ukrepi.
Bolj urejen življenjski prostor
Uvedli bomo boljše upravljanje prometa v naravnem okolju in urejanje dostopa do
zavarovanih območij na trajnosten način. Zavzemali se bomo za sistemsko ureditev
sanacije v preteklosti onesnaženih okolij in starih okoljskih bremen. Zavzemali se bomo
za čisto in zdravo okolje in naravo.

Obnovljivi viri so naša varna energetska prihodnost, fosilna goriva so stvar preteklosti

Prioritete in cilji:
➔ Pospešiti investicije v obnovljive vire energije s ciljem zagotavljanja energetske
varnosti in samozadostnosti.
➔ Zmanjšati rabo fosilnih goriv in s tem uvozno odvisnost.
➔ Spodbujati razvoj novih tehnoloških rešitev, ki prispevajo k podnebni nevtralnosti.
➔ Preoblikovati način zbiranja in porabe finančnih virov za dosego zastavljenih
ciljev.
➔ Sprejeti posodobljen nacionalni energetski in podnebni načrt s ciljem jasne
opredelitve načina doseganja nacionalnih energetskih in podnebnih ciljev do
2030.
Država, ki daje zgled

52
Omogočili bomo rabo javnih površin, zemljišč in objektov za spodbujanje obnovljivih
virov energije s posebnim poudarkom na rabi območij ob infrastrukturnih objektih in
degradiranih območjih. Odpravljali bomo administrativne in postopkovne ovire za
nadaljnji razvoj obnovljivih virov energije (prednostno sončne elektrarne). V dialogu z
lokalnimi skupnostmi bomo pospešili razogljičenje sistemov daljinskega ogrevanja ter
spodbujanje ukrepov učinkovite rabe in OVE na lokalni ravni. Podpirali bomo
digitalizacijo celotne energetske infrastrukture.
Bistveno povečanje rabe obnovljivih virov energije
Zastavili si bomo bolj ambiciozne cilje in jih tudi uresničevali. Obnovljivi viri energije imajo
praktično neomejen potencial tako pri proizvodnji električne energije kot tudi v sektorju
ogrevanja, s katerim lahko zagotavljamo večjo energetsko samozadostnost in hkrati
dosegamo razogljičenje. Posebej pomembno vlogo lahko obnovljiva in sintetična
pogonska goriva odigrajo pri zmanjšanju emisij v prometu. Zato bomo sprejeli nov zakon
o prednostnem umeščanju OVE v prostor, prenovili energetsko in okoljsko zakonodajo,
zato da olajšamo izvajanje investicij ter spodbujamo projekte pri tistih tehnologijah, ki so
bile v preteklosti zanemarjene. Pospešili bomo solarizacijo vseh ustreznih površin in
podpirali samopreskrbo vseh oblik tudi z namenom blaženja energetske revščine. S
preoblikovanjem elektrodistribucijskega sistema bomo intenzivirali investicije v omrežje.
Preučili bomo rabo stoječih vodnih, obvodnih in kmetijskih zemljišč za naložbe v OVE.
Pravičen prehod pri opustitvi rabe premoga
Sprejeli bomo ustrezno zakonodajo in ukrepe za dosledno izvajanje opuščanja rabe
premoga v skladu z načelom pravičnega prehoda. V sodelovanju z deležniki bomo
pripravili program energetskega, gospodarskega in socialnega prestrukturiranja regij s
ciljem opustitve rabe premoga do 2030.
Cenovno dostopna energija za gospodinjstva in gospodarstvo
Po potrebi bomo regulirali cene električne energije in naftnih derivatov s poudarkom na
zaščiti socialno občutljivih skupin. Z vsemi razpoložljivimi ukrepi na ravni države bomo
omilili učinke rastočih cen energentov in energije za gospodinjstva in gospodarstvo, ki
izvirajo iz geopolitičnih nestabilnosti in drugih motenj na globalnih trgih. Ob tem bomo
upoštevali usmeritve pravičnega zelenega energetskega prehoda. Pomagali bomo zlasti
tistim posameznikom, ki so zaradi svojega socialnega statusa najbolj prizadeti, in tistim
podjetjem, ki odgovorno prispevajo k razvoju.
Zmanjšano vlogo zemeljskega plina
Pospešili bomo izvajanje ukrepov za energetsko učinkovitost s posebnim poudarkom na
javnih stavbah. Ukinili bomo obvezen priklop na plinsko omrežje za ogrevanje v
individualnih novogradnjah ter intenzivirali spodbujanje zamenjave ogrevalnih naprav na
fosilna goriva z napravami na OVE.

53
Preobrazba rabe fosilnih goriv v prometu
Spodbujali bomo rabo alternativnih goriv in dosledno izvajanje strategije trajnostnega
razvoja prometa. Striktno bomo uveljavili zakonodajo na področju omejevanja rabe
biogoriv prve generacije.
Bolj pametno in podnebno prijazno upravljanje finančnih sredstev
Poskrbeli bomo za večjo preglednost in boljše upravljanje z javnimi sredstvi, ki se
namenjajo za ukrepe na področju podnebnih in energetskih politik. Prevetrili bomo
davčno in fiskalno politiko na področju rabe fosilnih energentov ter obnovljivih virov in
zelenih tehnologij. Dobičke podjetij, ki so v lasti države, bomo preusmerili v nove
investicije v OVE. Več sredstev EU bomo namenili za zeleni prehod.

Odgovorno do zanamcev, etično do narave

Prioritete in cilji:
➔ Odgovorno pristopiti k razvoju dolgoročnega jedrskega programa države.
➔ Zmanjšati nastajanje odpadkov in smiselno obvladovati tiste, ki nastajajo.
Odgovorno odločitev o gradnji nove jedrske elektrarne
Poskrbeli bomo za transparentnost in neodvisnost pri vodenju investicijskih odločitev.
Spoštovali bomo odločitev ljudi na referendumu. Sprejemljive bodo le tiste jedrske
tehnologije, ki jih obvladuje zahodni svet. Analizirali bomo tudi možnost vpeljave novih
jedrskih tehnologij (npr. majhnih modularnih reaktorjev). Uredili bomo odlagališča
NSRAO in gospodarno ravnanje s Skladom NEK vključno s prenovo zakona. Vlada bo
specificirala dokumentacijo, ki jo je potrebno pripraviti za informirano odločanje na
referendumu.
Obvladovanje odpadkov
Dosledno bomo spodbujali in izvajali hierarhijo ravnanja z odpadki s poudarkom na
preprečevanju nastajanja odpadkov, ponovni uporabi in recikliranju ter možnosti, da se
jih v omejenem obsegu energijsko predela v skladu z najstrožjimi okoljskimi standardi in
predhodnim sortiranjem. Odlagali bomo samo stabilne in inertne odpadke. Poskrbeli
bomo tudi za nevarne odpadke. Zagotovili bomo učinkovito ravnanje z blatom iz
komunalnih čistilnih naprav z vsaj delno izrabo fosforja in podprli strožje sankcije za

54
povzročitelje okoljskih škod. Uvedli bomo kavcijski sistem za embalažo pijač in preučili
možnost uvedbe kavcijskega sistema za ostale vrste odpadkov. Spodbujali bomo
zmanjševanje količin odpadne hrane.
Bolj trajnostno kmetovanje in zaščita živali
Spodbujali bomo trajnostno in ekološko kmetovanje, podpirali mlade, ki vstopajo v
kmetovanje, ekoturizem in uporabo novih tehnologij. Zmanjšali bomo rabo in okrepili
nadzor nad rabo fitofarmacevtskih sredstev in spodbujali večji delež samopreskrbe.
Podprli bomo ukrepe za bolj humano ravnanje z živalmi.
Boljše obvladovanje emisij
Zagotovili bomo neodvisno izvajanje obratovalnega in kontrolnega monitoringa emisij.
Za emisije izpustov v zrak pri sosežigu odpadkov bomo uveljavili najvišje evropske
standarde.

Podjetništvo in inovativnost

Prioritete in cilji:
➔ Razvijati programe za spodbujanje podjetniških kompetenc ter promocijo in
implementacijo inovativnih, družbeno odgovornih in okoljsko vzdržnih modelov
poslovnega delovanja.
➔ Podpirati podjetnike na začetku poslovne poti in spodbujati rast in širitev
poslovanja zagonskih podjetij.
➔ Podpirati ter povezovati razvoj skladov zagonskega in tveganega kapitala za
razvoj inovacij in projektov s področja zelenega in digitalnega prehoda.
➔ Krepiti internacionalizacijo podjetij, podpirati mednarodno poslovanje malih in
srednjih podjetij (MSP) ter zagotoviti spodbude za dostop do mednarodnih
resursov na področju visoke tehnologije.
➔ Urediti tržne dejavnosti in promovirati povezovanje javnih raziskovalnoinovacijskih ustanovah za poglobljeno sodelovanje z gospodarstvom, ob
ohranjanju avtonomije teh ustanov.
➔ Podpirati oblikovanje močnih multi- in interdisciplinarnih raziskovalno-razvojnih
centrov okrog institucij znanja.

55
➔ Upoštevaje širši javni interes na ključnih družbenih področjih bolje ščititi
intelektualno lastnino.
➔ Javna sredstva nameniti za zagon večjih demonstracijskih projektov s področja
pametne specializacije, nadaljevati zastavljene projekte pametne specializacije.
Več spodbud podjetnikom na začetku poslovne poti
Podpirali bomo razvoj tehnoloških parkov za enostavnejši začetek podjetniškega
delovanja. Pomemben del teh parkov bodo mreže za izmenjavo podjetniških izkušenj.
Poskrbeli bomo tudi za učinkovito koordinacijo delovanja vseh institucij za podporo
razvoju podjetništva in segmentu malih in srednjih podjetij (MSP).
Več zagonskih podjetij
Spodbujali bomo vlaganja v vseh fazah razvoja in rasti podjetij, posebno podporo pa
bomo namenili zagotavljanju zagonskega in tveganega kapitala. Spodbudili bomo tudi
mednarodno širitev in podpirali komercializacijo inovacij.
Sistemska ureditev tržnih dejavnosti v javnih raziskovalno-inovacijskih
institucijah
S spremembo področne zakonodaje bomo uredili financiranje tržnih dejavnosti javnih
raziskovalno-inovacijskih in izobraževalnih institucij ob ohranjanju avtonomije teh
institucij.
Več strateških partnerstev med raziskovalno-inovacijskimi organizacijami in
gospodarstvom
Uskladili bomo visokošolske izobraževalne in raziskovalne kapacitete z raziskovalnimi
in inovacijskimi potrebami slovenskega gospodarstva. Spodbujali bomo sodelovanje
raziskovalno-inovacijskih organizacij z gospodarstvom tudi z namenom učinkovitega
črpanja evropskih sredstev za ključna razvojna področja.
Močne multi- in interdisciplinarne raziskovalne grozde
Na temeljih trenutne infrastrukture okrog institucij znanja želimo vzpostaviti nove, močne
multi- in interdisciplinarne grozde.
Naložbe v tehnologije prihodnosti
Preko državnih razpisov ter javnih investicij bomo spodbujali naložbe v tehnologije
prihodnosti. Vse javno financirane naložbe bodo morale imeti merljive učinke za družbo.

56
Več koristnih, visokotehnoloških tujih investicij
Z domišljeno prostorsko politiko bomo dosegli hitrejše umeščanje investicij v prostor. Vsi
investitorji bodo tako dobili preglednejši sistem in jasnejšo sliko o poteku investicije.
Prizadevali si bomo, da bo k nam prišlo čim več tujih zelenih naložb, zato bomo Slovenijo
predstavljali kot privlačno naložbeno destinacijo.
Zagon večjih projektov pametne specializacije
Javna sredstva bomo usmerili v večje projekte, ki bodo na področju celotne države
prikazovali pozitivne učinke novih tehnologij. Med potencialnimi področji vidimo hrambo
energije, avtonomno mobilnost ter razvoj medicinske tehnologije.
Podpora internacionalizaciji gospodarstva
Vzpostavili bomo pospeševalni program za internacionalizacijo, osredotočen na mala in
srednja podjetja ter zagonska (startup) podjetja. Spodbudili bomo povezovanje države,
diplomatske mreže, domačih zbornic, univerz, ključnih izvoznikov ter predstavništev
slovenskih podjetij v tujini, da bi učinkoviteje organizirali boljše pozicioniranje
slovenskega gospodarstva, znanosti in kulture na ciljnih tujih trgih.

Nizkoogljično in digitalizirano gospodarstvo

Prioritete in cilji:
➔ Pripraviti nacionalno strategijo, kako postati ena od 20 najkonkurenčnejših držav
na svetu in ena izmed prvih 10 držav po indeksu človekovega razvoja (HDI), ter
jo uskladiti z infrastrukturno, gospodarsko in fiskalno politiko Slovenije.
➔ Sistemsko podpirati aktivnosti zelenega in digitalnega prehoda slovenskih
podjetij.
➔ Podpirati razvoj kompetenc zaposlenih na področju digitalnih in zelenih
tehnologij.
➔ Intenzivno podpirati uvajanje načel krožnega gospodarstva na vse ravni
podjetniškega in gospodarskega delovanja.
➔ Krepiti destinacijski in zeleno naravnani turizem ter spodbujati slovensko
lastništvo turistične infrastrukture.

57
➔ Spodbujati trajnostno kmetijstvo, pospešeno prilagajanje učinkom podnebnih
sprememb in krepitev kratkih (zelenih) dobavnih verig.
➔ Podpirati prisotnost in ohranitev slovenskega jezika v najpomembnejših digitalnih
storitvah.
Sistemski pristop k spodbujanju razvoja krožnega gospodarstva
Pripravili bomo nov akcijski načrt krožnega gospodarstva in ga v najkrajšem času začeli
izvajati. Vzpostavili bomo sistem pregleda nad izvajanjem krožnih politik in identificirali
področja s potencialom za boljši izkoristek krožnega gospodarstva. Prioriteta načrta bo
spodbujanje inovativnih krožnih modelov proizvodnje z visoko dodano vrednostjo ter
delitvene ekonomije. Aktivno bomo spodbujali pospeševanje implementacije idej
krožnega gospodarstva ter medsektorsko in čezsektorsko povezovanje na lokalnem,
regijskem in državnem nivoju.
Ukrepi za zmanjšanje ogljičnega odtisa podjetij
Sofinancirali bomo ciljno usmerjene programe zelenega prehoda podjetij z namenom
zniževanja njihovega ogljičnega odtisa. Spodbujali bomo izboljšanje upravljanja zalog z
namenom zmanjšanja neprodanih ali vrnjenih izdelkov, njihovega ponovnega
umeščanja v dobavne verige ter podaljševanja njihove življenjske dobe. Podprli bomo
rešitve, ki omogočajo učinkovit nadzor nad dobavno verigo in celovito vrednotenje vpliva
izdelkov in storitev. Izvajali bomo ukrepe za povečanje deleža uporabe recikliranih
materialov v določenih proizvodih (npr. gradbenih materialih, embalaži). Podpirali bomo
širitev pravic potrošnikov do popravila naprav v ključnih skupinah. Sistemsko bomo
podpirali vse druge prioritetne ukrepe v okviru akcijskega načrta krožnega gospodarstva.
Podatkovna odličnost
S pomočjo namenskih javnih razpisov, ki bodo sofinancirani tudi iz namenskih sredstev
EU, bomo spodbujali investicije v razvoj in uvedbo varnih in etičnih rešitev za zbiranje
velikih količin podatkov, njihovo analiziranje in pretvarjanje v koristne informacije. Razpisi
bodo oblikovani tako, da bodo spodbujali uporabo podatkov za krožne in druge
inovativne, zelene in socialne modele gospodarstva prihodnosti.
Trajnostni turizem
Država bo pripravila ustrezno strokovno podprto strategijo upravljanja s svojim
turističnim premoženjem. Spodbujali bomo vlaganje sredstev v infrastrukturo, ki ima
minimalne negativne učinke na okolje (npr. kolesarske in sprehajalne poti, športni parki,
rekreacijske površine itn.). Javna sredstva bomo usmerjali v turistične segmente z visoko
dodano vrednostjo, ki zaposlenim omogočajo dostojno življenje in so sprejeti v lokalni

58
skupnosti. Podprli bomo “destinacijski” turizem (npr. poslovni, športni, kulturni,
gastronomski in zdravstveni turizem), ki ima jasno določen profil turistov ter najvišjo
dodano vrednost.
Zelene prehranske dobavne verige
Lokalnim kmetovalcem bomo omogočali večjo dostopnost možnosti prodaje pridelkov
lokalnim kupcem. S tem bodo dobavne verige skrajšane in bo manj posrednikov. Tudi s
tem se bo olajšalo prilagajanje kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam.
Učinkovito uporabo sredstev EU kot ključne razvojne podpore našim podjetjem
Vzpostavili bomo centralni servis za podporo podjetjem, lokalnim skupnostim in ostalim
deležnikom pri obveščanju o razpoložljivih sredstvih, pri pripravi in prijavi na projekte ter
črpanju sredstev iz skladov EU. Poenostavili in poenotili bomo tudi postopke pri izvajanju
kohezijske politike.
Slovenščina kot pomemben jezik digitalnih rešitev
Z razvojem slovenske znanstvene diplomacije bomo poskrbeli, da bo slovenščina ostala
pomemben jezik v vmesnikih vseh ključnih programskih rešitev. Podpirali bomo
jezikovno in drugo lokalizacijo naprednih digitalnih storitev in rešitev.
Mobilnost delovne sile
Poenostaviti je potrebno postopke za zaposlovanje delavcev, zlasti visokokvalificiranih,
iz tujine in uvesti digitalne vizume za vse, ki bi želeli priti delati v Slovenijo.

Infrastruktura in trajnostna mobilnost

Prioritete in cilji:
➔ Preučiti možnosti vzpostavitve telekomunikacijske infrastrukture kot javne
dobrine.
➔ Bistveno povečati vlaganja v železniško infrastrukturo.
➔ Zagotoviti kakovostno cestno infrastrukturo in izkoristiti njene maksimalne
kapacitete.

59
➔ Podpreti razvoj trajnostne mobilnosti.
➔ Spodbujati vzpostavitev letalskih povezav s ključnimi destinacijami in okrepiti
logistično vlogo slovenskih letališč.
➔ Poenostaviti in poenotiti postopke pri izvajanju kohezijske politike.
➔ Preučiti možnosti ustanovitve mešanih in ostalih namenskih infrastrukturnih
skladov za dolgoročno stabilno financiranje infrastrukturnih naložb s ciljem
ustanovitve vsaj enega in omogočanje varnega naložbenja slovenskih
vlagateljev.
Proaktivna vloga države pri uvajanju novih tehnologij
Nova interdisciplinarna ekipa bo vladi nudila ustrezno podporo za hitro implementacijo
regulatornih rešitev v povezavi z novimi digitalnimi tehnologijami.
Digitalizacija znanja in kulture naše skupnosti
Posodobili bomo trenutne servise za digitalno izposojo (Cobiss) ter jih nadgradili z novimi
funkcionalnostmi (npr. izposoja ali nakup e-knjige). Nadgrajena platforma bo ponujala
tudi dodatne strokovne, izobraževalne in kulturne vsebine (npr. arhivske vsebine NUK,
posnetke gledaliških predstav, strokovne članke itn.) ter zagotavljala brezplačen dostop
do teh vsebin za državljane in podjetja.
Povezana Slovenija
Proučili bomo možnost vzpostavitve telekomunikacijskih povezav kot javne dobrine.
Elektrifikacija prometa
Pospeševali bomo elektrifikacijo in digitalizacijo prometa, zlasti javnega, skozi
spodbujanje zamenjave voznega parka, pametne in ustrezno hitre polnilne
infrastrukture, uporabniku prijaznih storitev in pametne mobilnosti s poudarkom na
urbanih območjih. Uvedli bomo cone z regulirano pretočnostjo. Zahtevali bomo
opremljanje novogradenj z ustrezno polnilno infrastrukturo in jo spodbujali tudi pri
prenovah stavb.
Pospešen razvoj železnic in zelene železniške logistike
Podprli bomo razvoj železnic s posebnim poudarkom na razvoju uporabnih hitrih
železniških povezav med večjimi mesti, med primestnimi naselji in čezmejne povezave
v širši regiji ter razvoj učinkovite železniške povezave do Letališča Jožeta Pučnika. Med
prednostnimi nalogami države bo čim prejšnja izgradnja dvotirne proge do Luke Koper.
Poleg tega je treba še naprej posodabljati železnice za povečanje železniškega

60
tovornega prometa. Naš cilj je doseči, da bo večina tovora na daljše in srednje dolge
razdalje pripeljana po tirih in ne po cesti. Železniška vozlišča ter lokalni industrijski tiri
bodo ponovno postali del prostorskega načrtovanja.
Učinkovit cestni promet
Dokončali bomo tretjo razvojno os. Poskrbeti moramo za optimizacijo kapacitet
slovenskega cestnega omrežja. V urbaniziranih predelih lahko obstoječe kapacitete
bistveno povečamo z uvedbo realnih alternativ avtomobilu ob povečanju varnosti
ranljivih udeležencev – pešcev in kolesarjev.
Javni potniški promet
Rabo javnega potniškega prometa bomo spodbujali z uskladitvijo voznih redov,
poenotenjem shem in informacijskimi sistemi. Uvedli bomo zeleno vozovnico za cenejše
in okolju prijazne prevoze uporabnikov ter spodbujali uporabo okolju bolj prijaznih
prevoznih sredstev. Brezplačen javni medkrajevni potniški promet za upokojence,
invalide, vojne veterane in vse starejše od 65 let – bomo nadgradili še z brezplačnim
mestnim prevozom za vse omenjene kategorije. Hkrati bomo preučili možnosti širjenja
brezplačnega prevoza na druge skupine.
Alternativne oblike mobilnosti
Podprli bomo razvoj kolesarjenja, sopotništva in souporabe vozil in koles. Umeščanje
kolesarskih poti bomo spodbujali z doslednim izvajanjem dobrih urbanističnih praks.
Kolesarji potrebujejo predvsem varno okolje in kakovostno infrastrukturo. Veliko
priložnost vidimo v povečanju mobilne avtonomije mladih in dostopnosti invalidov.
Preučili bomo možnost spremembe načina povračil stroškov prevoza na delo in potnih
stroškov s poudarkom spodbujanja okolju prijaznih oblik prevozov. Podpirali bomo razvoj
avtonomne mobilnosti.
Letalske povezave v Sloveniji
Pripravili bomo analizo, ki bo ugotovila smiselnost podpore zagotavljanju povezav s
ključnimi destinacijami pod ekonomsko upravičenimi pogoji.

Družbena odgovornost

Prioritete in cilji:
➔ Zagotavljati preglednost in vzpostaviti standarde izvajanja okoljskih, socialnih in
upravljavskih načel (ESG) pri investiranju podjetij in v podjetja.

61
➔ Stimulativno urediti delavsko solastništvo ter vzpostavitev alternativnih
lastniških modelov.
➔ Podpirati kvotne sisteme za zagotavljanje uravnotežene spolne zastopanosti v
organih vodenja in nadzora v zasebnem in javnem sektorju.
➔ Uvesti strožje ukrepe za preprečevanje družbeno škodljivih ravnanj gospodarskih
subjektov.
➔ Zagotoviti pregledno in smiselno upravljanje državnega premoženja.
➔ Poskrbeti za ustrezne kompetence upravljavcev državnega premoženja, ki ne
bodo temeljile na politični pripadnosti, temveč na njihovi sposobnosti.
Spoštovanje vseh deležnikov pri poslovnem delovanju
Zagotovili bomo preglednost in vzpostavitev standardov izvajanja okoljskih, socialnih in
upravljavskih načel (ESG) pri investiranju podjetij in v podjetja.
Udeležba zaposlenih pri dobičku
Uvedli bomo stimulativno obdavčitev prejemkov zaposlenih v obliki delnic in deležev
podjetij ter udeležbo zaposlenih v dobičku, kar bo spodbujalo delavsko lastništvo,
kapitalske trge in podjetniško delovanje.
Ekonomska demokracija
Spodbujali bomo ekonomsko demokracijo, zlasti sodelovanje delavcev pri upravljanju in
njihovo vključevanje v lastništvo podjetij.
Več žensk na vodilnih položajih
Spremenili bomo področno zakonodajo in uvedli obvezen minimalni delež žensk v
vodstvenih ter nadzornih položajih podjetij. Enaka pravila bodo veljala tako v javnem kot
zasebnem sektorju.
Preprečevanje družbeno škodljivih ravnanj gospodarskih subjektov
Uvedli bomo strožje ukrepe za preprečevanje družbeno škodljivih ravnanj gospodarskih
subjektov zlasti na področju delovnopravne zakonodaje in okoljskega obremenjevanja.
Učinkovito upravljanje državnega premoženja
Prenovili bomo strategijo upravljanja državnega premoženja. Pri tem bomo upoštevali
spremenjene (geo)strateške okoliščine in druge dejavnike. Jasno bo treba določiti
politiko upravljanja državnega premoženja glede na namen uporabe premoženja.
Poskrbeli bomo za zmanjšanje vpliva politike pri aktivnem upravljanju premoženja in

62
profesionalizirali korporativno upravljanje. Poskrbeti bo treba tudi za ustrezne
kompetence upravljalcev državnega premoženja, in sicer z uvedbo zahtevanih
minimalnih kompetenc za ključne kadre na področju upravljanja državnega premoženja.
Prilagodili bomo tudi sistem nagrajevanja uspešnih upravljalcev.

63
Zdravje
I. Reševanje trenutnih težav

Izhodna covidna strategija

Prioritete in cilji:
➔ Družbo in družbene sisteme ustrezno pripraviti na potencialni nov val okužb.
➔ Celovito revidirati Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB).
➔ Poskrbeti za rehabilitacijo bolnikov s postcovidnim sindromom (dolgi Covid-19).
➔ Več pozornosti usmeriti v paciente z znaki hujših bolezni, ki v času epidemije
Covida-19 niso dobili pravočasne in ustrezne oskrbe.
➔ Povečati ozaveščenost o zdravju in bolezni ter izboljšati zdravstveno pismenost.
Podpora zakonu o nalezljivih boleznih (ZNB), ki ga je pripravila civilna družba ob
sodelovanju s stroko
Sprememba ZNB ne sme temeljiti samo na popravkih in predlogih pravne stroke, ampak
ga mora oblikovati multidisciplinarna skupina za pripravo strokovnih predlogov. ZNB
mora postaviti ustrezno institucionalno strukturo, ki bo poskrbela za spoštljivo
komunikacijo z ljudmi. Zgolj tako lahko ljudem predstavimo, da je cepljenje proti Covidu19 prednost, ki prispeva k boljši kakovosti življenja in za katero se državljani sami
odločajo. Vsi preventivni ukrepi zoper širjenje okužbe vključno s cepljenjem bodo morali
biti podprti z znanstvenimi dokazi, ustrezno časovno omejeni in prilagojeni resnosti
epidemiološke situacije in klinične slike nalezljive bolezni. V ta namen bomo kot osnovo
vzeli zakon, ki ga je že pripravila Pravna mreža za varstvo demokracije v sodelovanju s
stroko.
Rehabilitacija prebolevnikov Covida-19
Prebolevnike Covid-19, ki imajo zaradi bolezni dolgotrajne posledice, moramo ustrezno
rehabilitirati. Pripraviti moramo nove programe za zmanjševanje stresa, specifične vaje,
različne oblike terapij in poklicno rehabilitacijo.
Sanacija škode, ki je nastala z delno ustavitvijo izvajanja zdravstvenih storitev
Ministrstvo za zdravje bo oblikovalo krizno skupino, ki bo v najkrajšem možnem času
pripravila operativni načrt za nadomestitev zamud na področju zdravstvenih storitev, ki

64
so bile v zadnjih dveh letih večkrat ustavljene ali zmanjšane. Posebno pozornost bomo
usmerili k potencialnim skupinam ljudi, ki imajo tveganje za nastanek hujših bolezni
(zgodnja odkrivanja rakavih obolenj).

Interventni zakon o zdravstvu

Prioritete in cilji:
➔ Vzpostavitev ažurnih evidenc čakalnih dob.
➔ Zagotoviti dostop do zdravnika na primarni ravni.
➔ Uveljaviti in ovrednotiti standarde in normative v zdravstvu.
➔ Debirokratizirati in digitalizirati zdravstveni sistem s poudarkom na primarnem
zdravstvu.
➔ Ustrezno upravljanje državnih in občinskih zdravstvenih ustanov.
➔ Takoj dodatno finančno stimulirati medicinski kader.
➔ Opraviti primerjalni sistemski pregled nad izvajanjem zdravstvenih storitev in
urediti nadzor plačnika nad financiranjem opravljenih zdravstvenih storitev.
➔ Zagotoviti ustrezno financiranje zdravstvene blagajne.
Posodobljeni standardi in normativi v zdravstvu
Na podlagi ugotovitev revizije Računskega sodišča o Skrbi za učinkovit vstop zdravnikov
na trg dela ter drugih relevantnih podatkov bomo v interventnem zakonu ustrezno
opredelili poklicne standarde ter normative zdravnikov in ostalega zdravstvenega osebja
na različnih ravneh zdravstvenega sistema. Sprejeti in uveljavljeni bodo kadrovski
standardi in normativi v zdravstveni negi, kot je bilo predvideno s stavkovnim
sporazumom med vlado in sindikatom delavcev v zdravstveni negi v letu 2018. Ukinili
bomo sočasno delo zdravnikov na več deloviščih ter pripravili dodatne spodbude za
medicinski kader.
Takojšnje skrajšanje čakalnih dob
Na podlagi Interventnega zakona o zdravstvu bomo sprejeli Aneks k Splošnemu
dogovoru, v katerem bo določeno, da se vse storitve plačujejo po opravljenih storitvah.

65
Storitve lahko opravijo vsi izvajalci, ki se prijavijo v sistem. Zaradi ogromnega števila
ljudi, ki nimajo primerne oskrbe, je treba aktivirati vse potenciale zdravstvenega sistema,
ki so na voljo. Storitve se bodo dodelile kaskadno, najprej razpis samo za javne zavode,
okvirno čez 3 mesece za koncesionarjie in nato okvirno čez 3 mesece za zasebnike.
Hkrati z razpisom za javne zavode se bo vzpostavil nadzor nad čakalnimi vrstami. Razpis
mora biti narejen tako, da zaposleni v javnem sektorju praviloma ne morejo izvajati
storitev iz razpisa pri koncesionarjih ali zasebnikih. Ukrep bi veljal začasno, torej do
upada čakalnih vrst na dopustno raven.
Učinkovitejša izraba medicinske opreme
Izkoristiti je treba vse kapacitete, ki jih ustanove imajo tako na ravni kadra kot proste
opreme. Zasledovali bomo načelo, da morajo biti storitve opravljene kakovostno, in
določili ustrezen nadzor nad opravljenimi storitvami.
Debirokratizacija in digitalizacija zdravstvenih storitev
Z uvedbo domišljenih digitalnih orodij bomo posodobili obstoječe sisteme ter jih integrirali
v nov enovit sistem na vseh ravneh zdravstva. Poenoten informacijski sistem v javni
mreži bo javno upravljan in pod javnim nadzorom. Naša prioriteta interventnega zakona
bo elektronska debirokratizacija zdravstvenega sistema.
Nadzor plačil javnih storitev
Ministrstvo za zdravje bo v sodelovanju z zdravstvenimi zavarovalnicami in Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije vzpostavilo ažurni sistem za vsakodnevno
sporočanje podatkov o finančni realizaciji posameznih programov po različnih nosilcih
javne zdravstvene mreže. Na podlagi rezultatov bodo po potrebi sprejeti začasni ukrepi
za odpravo zaznanih anomalij zlasti v primerih zaostankov pri opravljanju storitev.
Revizija investicij v zdravstvu
Pripravili bomo revizijo Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v
slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031, da bo ustrezneje sledil potrebam in mreži
javne zdravstvene zavode.
II. Pogled v prihodnost – moderen zakon o zdravstvenem sistemu v Sloveniji

Ureditev pacientovih pravic

66
Prioritete in cilji:
➔ Poskrbeti za ustrezno varovanje pacientovih pravic. Vsem moramo zagotoviti
pravočasno in univerzalno dostopnost do zdravstvenih storitev.
➔ Urediti delovanje pro bono ambulant in uvajanje sprememb, ki bodo odpravile
razloge za njihov obstoj.
➔ Poskrbeti tudi za tiste z najredkejšimi boleznimi.
➔ Urediti področje poklicnih bolezni.
Ustrezna ustanovitev Urada pacientovih pravic
Trenutno institut varuha pacientovih pravic ni urejen v institucionalnem pomenu, kar
varuhu ne daje dovolj moči. Zato bomo ustanovili Urad pacientovih pravic, ki bo
financiran iz državnih virov in voden po regionalnem vzorcu. Zagotavljal bo boljše
zakonsko varstvo pacientov.
Ureditev pro bono ambulant
Pro bono ambulante ne smejo več delovati na podlagi prostovoljnih prispevkov ter dobre
volje zdravnikov, ampak morajo postati del javne zdravstvene mreže. Pro bono
ambulante moramo vključiti v enotni informacijski zdravstveni sistem, saj bomo s tem
pridobili podatke o številu ljudi brez ustreznega zdravstvenega zavarovanja.
Sklad za izjemne primere
Nekatere redke bolezni zahtevajo drago zdravljenje v tujini. V preteklih letih je bilo
področje povsem nenaslovljeno, zato so ljudje velikokrat zbirali donacije za zagotovitev
zdravljenja. To ni primerna rešitev, zato predlagamo oblikovanje sklada za izjemne
primere znotraj ZZZS (redke bolezni, operacije v tujini, druga mnenja v tujini). Sklad bo
imel ločen finančni vir.
Ureditev področja poklicnih bolezni
Vzpostavili bomo sistem prepoznavanja in priznavanja poklicnih bolezni, s čimer bomo
zagotovili pravično obravnavo delovnih invalidov.

Izvajanje zdravstvenih storitev

Prioritete in cilji:

67
➔ Urediti mrežo izvajanja javnih zdravstvenih storitev.
➔ Bolje opredeliti minimalne pogoje dela v zdravstvu.
➔ Povečati izkoriščenost medicinske opreme.
➔ Poenotiti informacijske sisteme v zdravstvu in izboljšati sistem napotitve na
sekundarno raven.
➔ Izboljšati hitro in nujno medicinsko pomoč.
➔ Krepitev vloge javnih zavodov v javni zdravstveni mreži..
➔ Odprava “popoldanskega dela” zdravnic in zdravnikov pri zasebnikih in
razmejitev javnega ter zasebnega zdravstva
Bolje organizirana mreža javnih zdravstvenih storitev
Zagovarjamo regionalno načelo na ravni primarne in sekundarne zdravstvene mreže.
Potrebujemo urejeno mrežo, ki bo omogočila trajni dostop do izvajalcev zdravstvenih
storitev, programov, zdravstvenega kadra in drage medicinske opreme. Pri organizaciji
te mreže bomo izhajali iz podatkov o opravljenih pregledih, preiskavah in posegih na
posamezno bolnišnico in na zdravnika/tim in jih primerjali s priporočenimi smernicami.
Določitev minimalnih pogojev dela
Na vseh ravneh zdravstva bomo opredelili boljše materialne in prostorske standarde dela
v zdravstvu. Pri tem bomo sledili tudi tujim primerom dobrih praks, kjer z inovativnimi
arhitekturnimi rešitvami z obliko zdravstvene ustanove dvigajo kakovost bivanja bolnikov
ter s tem tudi izboljšajo rezultate poteka zdravljenja.
Poenotenje informacijskih sistemov slovenskega zdravstva
Uvedli bomo enotni informacijski sistem v zdravstvu na primarnem, sekundarnem in
terciarnem nivoju. V informacijski sistem bomo vključili tudi vse izvajalce v javni mreži.
Tako bomo zagotovili ustrezno raven podatkovne odličnosti celotnega zdravstva in
pridobili podatke o dejanskih čakalnih dobah znotraj zdravstvenega sistema. Posebno
pozornost bomo namenili enostavni uporabniški izkušnji tako za paciente kot zdravstveni
kader.
Povečanje izkoriščenosti medicinske opreme
V Zakonu o zdravstvenem sistemu bomo jasno opredelili ukrepe za povečanje
izkoriščenosti medicinske opreme. S pomočjo enotne digitalne platforme za celoten

68
zdravstveni sistem, ki bo javno upravljana in pod javnim nadzorom, bomo paciente lažje
usmerjali v zdravstvene ustanove, kjer sta na voljo prosta medicinska oprema ter kader.
Krepitev sistema nujne in hitre medicinske pomoči
Z določitvijo jasnih kompetenc in zdravstvenih storitev bomo uredili enotno delovanje in
financiranje vseh urgentnih centrov (UC) v Sloveniji. Sistemsko bomo izboljšali
dejavnosti helikopterskega reševanja v Sloveniji (HNMP).
Izboljšanje sistema napotitev na sekundarno raven
Zavoljo skrajševanja čakalnih vrst bomo avtomatizirali napotovanje pacientov in pacientk
k zdravnikom specialistom in zdravnicam specialistkam po kriterijih najkrajše čakalne
vrste in oddaljenosti od prebivališča. Pri tem bomo ohranili pravico pacienta oziroma
pacientke do izbire.
Vzpostavitev enotnega klicnega centra
Organizirali bomo enoten telefonski center za pomoč uporabnikom pri storitvah v javnem
zdravstvenem sistemu, kot komplementarno dopolnitev e-zdravja.
Razmejitev javnega in zasebnega zdravstva
S spremembo zakona o zdravstveni dejavnosti bo odpravljeno popoldansko delo
zdravnikov pri zasebnih izvajalcih zdravstvene dejavnosti in koncesionarjih, ter uvedena
konkurenčna prepoved dela.

Financiranje zdravstvenega sistema

Prioritete in cilji:
➔ Do konca leta 2024 pripraviti celovito prenovo financiranja zdravstvenega
sistema, ki bo vsebovala tudi ukinitev nepravičnega in neučinkovitega
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Preučili bomo tudi možnost uvedbe
proračunske varovalke.
➔ Urediti nadzor nad plačevanjem zdravstvenih storitev.
➔ Zagotoviti primeren obseg javnih sredstev za financiranje vseh zdravstvenih
storitev.
➔ Racionalizirati administrativno obremenjujoče postopke v zdravstvenem sistemu.

69
➔ Zagotoviti zdravljenje po meri pacienta.
➔ Preoblikovati sistem financiranja našega zdravstva.
➔ Na področjih s predolgimi čakalnimi dobami moramo dodatno spodbuditi
izvajalce zdravstvenih storitev.
➔ Vključitev zobozdravstva v univerzalno javno zdravstvo po kriteriju strokovnosti,
saj trenutno ta ne obsega niti vseh osnovnih storitev.
Več nadzora nad plačevanjem zdravstvenih storitev
Zavod za zdravstveno zavarovanje (ZZZS) in zdravstvene zavarovalnice morajo bolj
proaktivno pristopiti k nadzoru vseh zdravstvenih storitev. ZZZS mora postati aktivni
nadzornik plačila zdravstvenih storitev.
Ustrezno financiranje zdravstvenih storitev
Za javne zdravstvene storitve (varstvo pri delu, paliativna oskrba, del storitev dolgotrajne
oskrbe, storitve preventivne dejavnosti) moramo nameniti več sredstev kot jih sedaj
namenjamo. Želimo, da bomo do leta 2030 namenili 12 % BDP za zdravstveni sistem,
vključno z investicijami, po 0,5 % BDP na leto. Zdravstvene storitve se morajo financirati
glede na potrebe bolnikov, zato moramo denar usmerjati glede na čakalne dobe
posameznega zdravstvenega programa.
Sistemsko preoblikovanje financiranja zdravstvenih storitev
Opustiti moramo obstoječi sistem točkovnega plačevanja storitev in vpeljati moderen
princip plačevanja opravljenih storitev po sistemu Skupin primerljivih primerov (SPP) za
vse hospitalne in vse ambulantne zdravstvene storitve. Treba je tudi določiti temeljne
kvote potrebnih storitev na državnem nivoju v javnem zdravstvenem sistemu.

70

Kadri v zdravstvu

Prioritete in cilji:
➔ Zagotoviti sistemski pristop k načrtovanju in upravljanju kadrov.
➔ Urediti stimulativne pogoje dela.
➔ Urediti razmere za delo pri kadru zdravstvene nege.
➔ Spodbuditi dodaten vpis v izobraževalne programe preko kadrovskega
štipendiranja.
Pravično plačilo zdravstvenega kadra
Odpravili bomo porušena plačna nesorazmerja in nagrajevali motivacijo ter rezultate
dela.
Izboljšanje delovnih pogojev
Spodbujali bomo integracijo zdravstvenih delavcev in njihovih družinskih članov v okolje,
v katerem opravljajo delo, z dostopnejšimi vrtci, šolami in stanovanji za mlade zdravnike
itd. Ukrepi bi potekali v tesnem sodelovanju z lokalnimi skupnostmi.
Krepitev primarnega zdravstva
Okrepili bomo pristojnosti primarne ravni zdravstva (predvsem zdravnikov družinske
medicine), ki morajo postati osnovni steber zdravstvenega sistema in tako zmanjšati
trenuten pritisk na sekundarno raven. Z razbremenitvijo zdravnikov ter zaposlitvijo
dodatnega kadra bomo omogočili, da zdravniki na primarni ravni zaradi časovnih stisk
pri obravnavah pacientov ne bodo prehitro pošiljali na preiskave v sekundarno zdravstvo,
ampak že na primarni ravni postavili primerno diagnozo ter odločili o poteku zdravljenja.
Kadrovsko štipendiranje zdravstvenega kadra
Zdravstveni sistem mora uvesti sistem kadrovskega štipendiranja na področju vseh
zdravstvenih programov tako v srednjih kot visokih šolah oz. univerzah. V sistemu
državnega kadrovskega štipendiranja zdravstvenega kadra vidimo prednosti za vse
udeležence. Dijaki in študentje bodo pridobili zadostna sredstva za neoviran študij, ki bo
zato bistveno bolj kakovosten. Zdravstveni sistem bo v zameno pridobil visoko
usposobljen kader, ki bo že med študijem opravljal delo pri končnem delodajalcu.

71
Zagotovitev kadra v zdravstveni negi
S povrnitvijo ugleda poklica, izboljšanjem pogojev dela ter razbremenitvijo
administrativnega dela bomo ohranili kader v zdravstveni negi. Zaposlenim v zdravstveni
negi moramo omogočiti več izobraževanja in pridobivanja kadrovskih štipendij.

Dobro upravljanje zdravstvenega sistema

Prioritete in cilji:
➔ Izboljšati učinkovitost vodenja zdravstvenih organizacij.
➔ Profesionalizirati upravljanje in nadzor zdravstvenih organizacij.
➔ Ustrezno urediti sistem enotnega naročanja zdravstvenega materiala.
➔ Poskrbeti za neodvisen nadzor nad kakovostjo zdravstvenih storitev.
Učinkovitejše vodenje zdravstvenih zavodov
Zavzemamo se za učinkovitejše vodenje in upravljanje državnih in občinskih
zdravstvenih zavodov. Naš cilj je učinkovitejša poraba sredstev, racionalizacija
poslovanja, boljša organizacija oziroma reorganizacija zdravstvenih zavodov in
učinkovitejša izraba obstoječih kapacitet z ustrezno stimulacijo vseh zaposlenih. Pri
ukrepih bomo izhajali tudi iz nedavnih ugotovitev Računskega sodišča o učinkovitosti
ureditve javne službe, ter iz načela, da javni zdravstveni zavodi niso podjetja, ter da mora
biti cilj vodenja zavodov zdravje ljudi.
Profesionalizacija upravljanja zdravstvenih zavodov
Na vodilna mesta v zdravstvu bomo imenovali ugledne in kompetentne strokovnjake.
Okrepili in profesionalizirali bomo nadzorno vlogo svetov zavodov. S tem želimo
depolitizirati celoten zdravstveni sistem. Vsakodnevno politiko je treba umakniti iz
mehanizmov vodenja zdravstvenega sistema.
Centralizirano javno naročanje zdravstvenega materiala
Zagovarjamo centralizirano naročanje zdravstvenega materiala. Rešitev za trenutni
sistem vidimo bodisi v uvedbi enovitega sistema na nacionalni ali regionalni ravni. Cilj bi
bil v obeh primerih enak: transparenten in učinkovit model nabave medicinskega
materiala, opreme in zdravil. Potrebovali bi tudi nov centralni register o referenčnih

72
cenah zdravstvenega materiala in opreme. Okrepiti bi bilo treba tudi nadzor nad
izvajanjem skupnih javnih naročil.
Politično neodvisen organ, ki bo presojal kakovost zdravstvenega sistema
Potrebujemo jasno vizijo ter prioritizacijo zdravstvenih investicij, ki bodo neodvisne od
posameznih lokalnih interesov. Večje investicije morajo biti vodene transparentno,
manjše pa morajo biti narejene skladno z dejansko stopnjo potreb vsakega lokalnega
območja ter ostalih faktorjev. Zato bomo ustanovili Nacionalno agencijo za razvoj,
investicije in kakovost v medicini. Agencija bo neodvisen organ izven neposrednega
vpliva politike, njena naloga pa bo prevzeti skrb in nadzor nad kakovostjo in investicijami
na nacionalni in regionalni ravni.

Dolgotrajna oskrba

Prioritete in cilji:
➔ Sistemsko urediti dolgotrajno oskrbo.
➔ Smiselno organizacijsko ločiti različne modele dolgotrajne oskrbe.
➔ Okrepiti kakovostno izobraževanje za izvajalce dolgotrajne oskrbe.
➔ Povečati dostopnost in izbirnost zdravstvenih storitev v DSO.
➔ Dolgotrajno oskrbo zagotoviti vsem, ki jo potrebujejo.
Ureditev mreže domov starejših občanov (DSO)
Urediti je treba dolgotrajno oskrbo znotraj mreže javnega zdravstva. Pri tem moramo
izhajati iz obstoječe infrastrukture DSO. V okviru dolgotrajne oskrbe je treba določiti tudi
kriterije kakovosti za negovalne bolnišnice in negovalne oddelke v DSO ter jim zagotoviti
stabilno financiranje. DSO-ji morajo postati bolj kakovostni in dostopnejši.
Jasno ločnico med dolgotrajno oskrbo in geriatrijo
Zaradi specifičnega zdravstvenega stanja starejše populacije je treba narediti jasno
razmejitev med geriatričnim zdravljenjem ter dolgotrajno oskrbo. Dolgotrajna oskrba
poskuša starejšim čim dlje omogočiti samostojno življenje, pri tem pa pomagajo družinski
člani. Geriatrija skrbi za akutno bolne z več bolezenskimi stanji in velikim tveganjem za
izgubo avtonomije do te mere, da ne bodo več zmožni samostojnega bivanja v domačem
okolju. Oba pristopa imata skupne točke, ki jih je treba poiskati ob sodelovanju različnih

73
strok ter upoštevati v okviru organizacije celostne mreže zdravstvene oskrbe starejše
populacije.
Boljše usposobljen strokovni kader na področju dolgotrajne oskrbe
S posodobitvami izobraževalnih vsebin in vključitvijo zdravstvenega kadra v dodatna
usposabljanja želimo zagotoviti več ustrezno usposobljenega zdravstvenega kadra.
Boljšo preventivo pri starejših
Več starejših želimo vključiti v preventivne programe.

Paliativna oskrba

Prioritete in cilji:
➔ Poskrbeti za večjo regionalno dostopnost paliativne oskrbe.
➔ Zagotoviti javno mrežo paliativne oskrbe.
➔ Primerno ovrednotiti program paliativne oskrbe.
➔ Zagotoviti psihološko pomoč svojcem.
Ureditev paliativne oskrbe na primarnem nivoju
Po zgledu referenčnih ambulant v primarnem zdravstvu bi organizirali posebne paliativne
ambulante, kjer bi strokovni kader vodil redne programe paliativne oskrbe.
Dostop do paliativne oskrbe ne glede na kraj bivanja
Organizirali bomo mobilne paliativne time, ki bodo omogočili dostop do paliativne oskrbe
dostopen vsem ne glede na kraj bivanja.
Boljše vrednotenje paliativne oskrbe
Revidirali bomo trenutno vrednotenje storitev paliativne oskrbe na vseh ravneh zdravstva
ter uredili ustrezno financiranje s strani države.
Psihološko pomoč svojcem pacientov, ki so vključeni v programe paliativne
oskrbe
Vsem svojcem bomo organizirali dostopno psihološko pomoč med potekom paliativne
oskrbe in tudi po njenem koncu.

74

Duševno zdravje

Prioritete in cilji:
➔ Posodobiti Zakon o duševnem zdravju ter ga uskladiti z načeli naše Ustave.
➔ Nasloviti problem pomanjkanja ustrezno izobraženih ter kompetentnih kadrov.
➔ Izboljšati dostopnost do virov pomoči.
➔ Izboljšati javno zavest o duševnih motnjah.
➔ Spremeniti psihosocialno paradigmo.
Ustavno ustrezen Zakon o duševnem zdravju
Skladno z našimi splošnimi usmeritvami glede uresničevanja odločb Ustavnega sodišča
(glej poglavje Vladavina prava in pravična skupnost) bomo nemudoma ustrezno dopolnili
Zakon o duševnem zdravju.
Strokovni nadzor ponudnikov storitev na področju duševnega zdravja
Vzpostavili bomo strokovni nadzor nad ponudniki storitev na področju duševnega
zdravja. Poskrbeli bomo za boljši nadzor izvajalcev psihoterapevstkih storitev in razmislili
o bolj strogih pogojih licenciranja po zgledu iz drugih zahodnih držav (npr. Avstrije,
Francije ali Nemčije). Psihoterapevtske in psihosocialne svetovalne dejavnosti je
potrebno profesionalizirati, poskrbeti za njihovo dostopnost in zagotoviti, da je cilj teh
dejavnosti izboljšanje duševnega zdravja ljudi, ne pa ustvarjanje dobička.
Dostopnejša mreža duševnega zdravja
Organizirali bomo mrežo centrov duševnega zdravja, kjer bo splošna populacija lažje
dostopala do specialistov psihiatrov, kliničnih psihologov, licenciranih psihoterapevtov in
psihosocialnih svetovalcev. Cilj mreže je bistveno zmanjšati neenakost regionalne
dostopnosti do oskrbe duševnega zdravja, posebej pri ranljivih skupinah kot so otroci,
mladostniki in starejši. Med priložnostmi vidimo tudi vključevanje specializantov
psihiatrije in klinične psihologije za reševanje duševnih motenj pri mladostnikih in mladih
odraslih. Vzpostaviti bi bilo treba tudi možnosti družinskih obravnav (tudi na domu).
Preventiva na področju duševnega zdravja
Spodbujali bomo organizacijo usmerjenih delavnic za osebe z duševnimi motnjami in
poskrbeli za boljšo promocijo preventivnega obnašanja na področju duševnega zdravja.

75
S pomočjo spremenjene zdravstvene vzgoje in kontinuiranega ozaveščanja v medijih
moramo detabuizirati in destigmatizirati duševne motnje ter poskrbeti za njihovo
prepoznavanje med splošno javnostjo.

Zdravstvena preventiva

Prioritete in cilji:
➔ Razširiti dostopnost preventivnih programov.
➔ Aktivno preprečevati tveganja za zdravje.
➔ Spodbujati telesno aktivnost.
➔ Povečati zdravstveno pismenost.
➔ Poskrbeti za dodatne izobraževalne vsebine.
Preventivni programi
Razširili bomo preventivne in presejalne programe za zgodnje odkrivanje obolenj (vse
vrste raka, kardiovaskularne bolezni, sladkorna bolezen, arterijska hipertenzija, krhkost).
Okrepili bomo preventivne zobozdravstvene preglede pri starejši populaciji.
Preprečevanje tveganega vedenja
Z različnimi javnimi razpisi bomo podprli osveščanje glede škodljivosti tveganega
vedenja. Izpostavljali bomo zlasti vedenje z večjim negativnim učinkom na javno
zdravstvo, npr. uporaba tobačnih izdelkov, prekomerno uživanje alkoholnih pijač,
uživanje prepovedanih drog, prekomerno uživanje sladkorja itn. Preučili bomo možnosti
davčne in regulatorne omejitve vsebnosti sladkorja.
Spodbujanje telesne aktivnosti
Z različnimi ukrepi bomo čim več ljudi spodbudili k zdravi telesni aktivnosti in uživanju
zdrave hrane po priporočilih medicinske stroke. Med pomembnejšimi ukrepi
izpostavljamo predvsem trajnostno prometno infrastrukturo, ki omogoča alternativo
avtomobilu in spodbuja vsakodnevno hojo oz. kolesarjenje (več v poglavju Infrastruktura
in trajnostna mobilnost).

76
Več šolskih vsebin s področja zdravstvenih ved
V osnovnih in srednjih šolah potrebujemo več vsebin iz področja t. i. zdravstvene
pismenosti, ki mora sistematično spodbujati zaupanje v medicinsko znanost in na
razumljiv način predstaviti pomen preventivnih javnozdravstvenih programov.

Alternativna in komplementarna medicina

Prioritete in cilji:
➔ Urediti alternativno zdravljenje po modernih evropskih standardih.
➔ Uzakoniti medicinsko rabo konoplje.
Ureditev alternativne medicine
Sprejeli bomo ustrezen regulatorni okvir, s katerim bomo definirali alternativne in
komplementarne oblike zdravljenja, določili minimalne standarde izvajanja dejavnosti in
nadzor nad samim izvajanjem te dejavnosti.
Implementacija medicinske rabe konoplje
Sprejeli bomo podzakonske za pridelavo in predelavo ter nadzorovano rabo konoplje v
medicinske namene. Za potrebe slovenskega javnega zdravstvenega sistema bo
pridelavo organizirala država.

--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (0)

https-spletnicasopis-eu