Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Komunizem je Vrečkova slavila kot funkcionarka vlade

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 19th april 2023, 12:07 pop

“Ministrica dr. Asta Vrečko se je ponedeljkove kulturne prireditve udeležila na vabilo enega izmed organizatorjev prireditve Združenja zveze borcev za vrednote NOB Trbovlje. Sicer pa so bili soorganizatorji še Zasavski muzej Trbovlje, Turistično društvo Trbovlje in Pokrajinski odbor Levica Zasavje.”

Tako so iz ministrstva za kulturo odgovorili na vprašanje, ali se je ministrica za kulturo Asta Vrečko (Levica) udeležila slovesnosti ob ustanovitvi komunistične partije na Čebinah v imenu vlade in da tam ni bila zasebno kot članica radikalne stranke Levica. V čigavem imenu je bila tam, sem preverjal, ker je njeno ravnanje sporno z vidika spoštovanja ustavne ureditve, ker se je poklonila ustanovitvi politične organizacije, ki je dramatično kršila temeljne človekove pravice in svoboščine v naši državi z izvedbo revolucije, množičnih pobojev, krajo lastnine ljudem in uvedbo več desetletne diktature.

Vprašanje, ali je bila ministrica na prireditvi v imenu vlade, sem najprej vprašal kabinet predsednika vlade Roberta Goloba. Od tam so mi odgovorili: »Za vaša vprašanja je pravi naslov ministrstvo za kulturo.«

Vprašanje sem najprej poslal premieru, ker je za ugled vlade predsednik vlade prvi odgovoren. Premier je tudi tisti, ki mora opozoriti ministre, če v imenu vlade ravnajo ustavno sporno s poveličevanjem ustanovitve komunistične stranke in s tem poznejšega komunističnega režima in njegovega ravnanja. Posamezniki in radikalne stranke v skupnosti lahko častijo tudi nenavadne stvari, predstavniki oblasti pa ne, je presodilo ustavno sodišče, ko je ljubljanskemu županu Zoranu Jankoviću odpravilo poimenovanje ceste v prestolnici po jugoslovanskem komunističnem diktatorju Josipu Brozu Titu. Golob je bil v preteklosti podpredsednik stranke Pozitivna Slovenija, ki jo je vodil Janković in je mogoče, da delita podobne ustavno sporne vrednote.

Ravnanje kabineta predsednika vlade je bilo nenavadno še, ker bi lahko odgovor v okviru vlade tudi oni pridobili iz ministrstva za kulturo, če je to res pravi naslov. Njihov odgovor pa je bil tudi brez podpisa. Enako je brez podpisa tudi odgovor ministrstva za kulturo. Takšno ravnanje predstavnikov vlade in njihovih služb za stike z mediji, da se v dopisovanjih nihče ne podpiše in s tem prevzame odgovornosti za besede, je nekorektno in neodgovorno.

Ustavno sodišče je, ko je presojalo odločitev Zorana Jankovića, da poimenuje cesto v Ljubljani po nekdanjem Jugoslovanskem diktatorju Josipu Brozu Titu, ki je vodil to stranko na jugoslovanski ravni, med drugim zapisalo:

Nezdružljivost nekdanjega komunističnega režima z evropskimi standardi varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin, katerim je zavezana tudi Republika Slovenija, je večkrat ugotovilo tudi Ustavno sodišče. Tako je v odločbi št. U-I-69/92 z dne 10. 12. 1992 (Uradni list RS, št. 61/92, in OdlUS I, 102) presodilo, da je šlo v prejšnjem sistemu za “državo, katere tedanja oblast je po končani vojni izvedla množične poboje bivših vojaških in takratnih političnih nasprotnikov, pravno nesprejemljive kazenske procese s smrtnimi kaznimi, nezakonite zaplembe premoženja, onemogočanje in likvidacijo političnih strank v nasprotju z lastnim pravnim redom itd., s čimer je povzročila pri prizadetih utemeljen strah za življenje v primeru bivanja v taki državi.” V enakem duhu je v odločbi št. U-I-158/94 z dne 9. 3. 1995 zapisalo, da “bivši jugoslovanski in v njegovem okviru slovenski ustavni in državno-institucionalni sistem v nasprotju z […] izročilom evropske pravne civilizacije ni postavljal v ospredje človekovih pravic in ni izoblikoval jasnih pravnih omejitev državni oblasti in njenemu nasilju. Zato je odpiral možnosti za arbitrarno oblast, njegova ustava pa ni bila v celoti pravni dokument v pomenu sodobne evropske pravne civilizacije.” Razliko med prejšnjim totalitarnim režimom in novim sistemom, ki temelji na varstvu individualnih človekovih pravic kakor tudi na svobodnih demokratičnih volitvah, je Ustavno sodišče poudarilo v odločbi št. Up-301/96 z dne 15. 1. 1998 (Uradni list RS, št. 13/98, in OdlUS VII, 98): “Zaradi bridkih zgodovinskih izkušenj slovenske družbe iz obdobja bivšega komunističnega totalitarnega sistema je v zgodovinsko poslanstvo slovenske ustave vgrajen tudi njen temeljni cilj, preprečiti vsakršen poskus ponovne vzpostavitve totalitarnega sistema.” Omeniti je treba še odločbo št. U-I-248/96 z dne 30. 9. 1998 (Uradni list RS, št. 76/98, in OdlUS VII, 176), v kateri je Ustavno sodišče poudarilo, da je o svobodni demokratični družbi mogoče govoriti le v ureditvi, “ki ob izključitvi vsakršnega nasilja in samovolje predstavlja družbeni red pravne države na podlagi samoodločbe ljudstva glede na voljo večine ter svobodo in enakost. K temeljnim načelom takega reda je treba šteti vsaj še naslednje ključne predpostavke: spoštovanje človekovih pravic, določenih v Ustavi, pravico posameznika do življenja, nedotakljivost osebnostnih pravic, suverenost ljudstva, delitev oblasti, odgovornost vlade in zakonitost delovanja izvršilne oblasti, neodvisnost sodišč, večstrankarski politični sistem in enake možnosti za vse politične stranke s pravico do oblikovanja opozicije in delovanja v njej v skladu z Ustavo.” V popolnem nasprotju z navedenim, v odločbi nadaljuje Ustavno sodišče, pa je povojna oblast v Sloveniji oblast uveljavljala “tudi z nasiljem, z zlorabami prava v kazenskih postopkih in s sistemsko-strukturnim grobim kršenjem človekovih pravic. Zakoni niso bili uporabljeni le z namenom kaznovanja kolaboracije, ampak tudi z namenom izločitve razrednega sovražnika, prevzema oblasti in utrditve totalitarnega sistema. Do vzpostavitve svobodne družbene ureditve je v Sloveniji prišlo šele leta 1990 po prvih svobodnih volitvah v večstrankarski parlament.

 V Sloveniji, kjer se je razvoj demokracije in svobodne družbe, ki temelji na spoštovanju človekovega dostojanstva, začel s prelomom s prejšnjo ureditvijo, pri čemer je ta prelom jasno razviden tudi na ustavnopravni ravni (najprej z ustavnimi amandmaji k ustavi Socialistične republike Slovenije, nato pa še s sprejetjem TUL in Ustave kot temeljnih ustavnih dokumentov), je oblastno poveličevanje komunističnega totalitarnega režima s poimenovanjem ceste po voditelju tega režima protiustavno. Takšno novo poimenovanje v današnjem prostoru in času nima več svojega mesta, ker je v nasprotju z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva, ki sodi v samo jedro ustavne ureditve Republike Slovenije. Poimenovanje ceste po Josipu Brozu Titu namreč ni poimenovanje, ki bi se ohranilo še iz prejšnje ureditve in bi bilo danes le del zgodovine. Izpodbijani Odlok je bil sprejet leta 2009, osemnajst let po osamosvojitvi Slovenije in vzpostavitvi ustavnega reda, ki temelji na ustavnih vrednotah, nasprotnih vrednotam režima pred osamosvojitvijo. Ne samo žrtve ali nasprotniki prejšnjega režima, temveč tudi druga javnost lahko takšno ravnanje oblasti v sedanjem času razume kot novo oblikovano oblastno podporo nekdanjemu komunističnemu režimu. Takšno ravnanje je v neskladju z vrednotami, na katerih temelji Ustava.

Na podlagi navedenega je Ustavno sodišče presodilo, da je 2. člen Odloka protiustaven, ker krši načelo spoštovanja človekovega dostojanstva. To načelo je utemeljeno v 1. členu Ustave in pomeni omejitev pri odločanju demokratično izvoljenih predstavniških organov. Tako kot država je tudi občina pri izvrševanju svojih oblastnih pristojnosti vezana na Ustavo. Odločitev Mestnega sveta MOL, da se cesta v Ljubljani na novo poimenuje po Josipu Brozu Titu, je zato podvržena vsebinskim omejitvam, ki izhajajo iz Ustave, še posebej, če gre za varstvo temeljnih vrednot ustavnega reda, med katerimi osrednje mesto pripada človekovemu dostojanstvu. Ker je 2. člen Odloka v neskladju z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva, ga je Ustavno sodišče odpravilo.

Na posnetku so predstavniki vlade v državnem zboru ta teden:

Tanja Fajon (SD) opazuje Roberta Goloba (Svoboda), v ozadju Urška Klakočar Zupančič (Svoboda) Foto: DZ/Matija Sušnik--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (4)

https-spletnicasopis-eu