Download!Download Point responsive WP Theme for FREE!

Lobnik: Nisem plačeval psihoterapije in šlo je le za enega zaposlenega

Print Friendly, PDF & Email

Last Updated on: 21st avgust 2019, 10:07 dop

Na članek, v katerem sem povzemal ugotovitve računskega sodišča po pregledu zaključnega računa proračuna o poslovanju v lanskem letu, ko sta vlado vodila Miro Cerar in Marjan Šarec, se je odzval zagovornik načela enakosti Miha Lobnik, ki so ga revizorji računskega sodišča tokrat še prav posebej preverili. Lobnik meni, da so bile predstavljene in povzete informacije v članku, ki sem ga napisal in se nanašajo nanj, netočne in neresnične. Zahteval je objavo odgovora in popravka. Celoten članek, v katerem je tudi povezava na celotno poročilo računskega sodišča, ki ga v članku povzemam, si lahko preberete tukaj:

Odziv Lobnika objavljam v celoti:

Številka: 091-19/2019/1

Datum: 14. 8. 2019

Zadeva: Zahteva za popravek objavljenega obvestila

V skladu s 26., 27. in 28. členom Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16 in 45/19 – odl. US) naprošamo za objavo popravka objavljenega obvestila, in sicer z namenom popravljanja neresničnih navedb oziroma bistvenega dopolnjevanja navedbe v objavljenem obvestilu.

Popravek se nanaša na obvestilo oziroma prispevek z naslovom »Neverjetno: Lobnik svojim plačuje celo psihoterapije« avtorja Petra Jančiča, ki je bil objavljen 9. 8. 2019 na spletnem naslovu https://spletnicasopis.eu/2019/08/09/lobnikovi-placujejo-znanje-iz-psihoterapije/.

Trditev iz naslova prispevka, da naj bi Miha Lobnik, sicer predstojnik organa Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju Zagovornik), »svojim« (avtor verjetno misli na zaposlene, kar iz prispevka ni razvidno), »plačeval psihoterapije«, ne drži in je torej neresnična.

Kot je Zagovornik načela enakosti večkrat pojasnil tudi Računskemu sodišču je šlo pri tem usposabljanju enega zaposlenega pri Zagovorniku za vsebine, ki so neposredno povezane z opravljanjem njegovega dela in funkcije. Zagovornik je v pogovorih z različnimi skupinami ugotovil, da žrtve diskriminacije pogosto ne uporabijo pravnih postopkov, ki jih predvideva zakonodaja, ker jih pri tem nihče ustrezno ne podpira. V sklopu svojih zakonsko predpisanih nalog zagovarjanja žrtev diskriminacije zato Zagovornik načrtuje, podobno kot je praksa v podobnih primerih (npr. žrtve družinskega nasilja, spolnega nasilja), ustanovitev podpornih skupin za žrtve diskriminacije.

Zagovornik načela enakosti je v letu 2017 in 2018 ob izvajanju svojih nalog hkrati vzpostavljal in gradil tudi vso potrebno infrastrukturo za delovanje. Ob tem je prišlo do nekaterih pomanjkljivosti na področju javnega naročanja oziroma urejanja razmerij med organom in zaposlenimi, ki pa jih je Zagovornik medtem že uredil s sprejetjem notranjih aktov.

Nadalje, prispevek omenja tudi »strmo rast proračuna Mihe Lobnika« in vključuje grafični prikaz o rasti proračuna samostojnega državnega organa Zagovornika načela enakosti (in ne osebe z imenom Miha Lobnik, kot izhaja iz med-naslova v prispevku) z 200.000 evrov leta 2017 zrasel na 1.100.000 evrov leta 2019. To pomembno dopolnjujemo s tem, da je Republika Slovenija samostojni državni organ Zagovornika načela enakosti ustanovila šele konec leta l. 2016 s sprejetjem Zakona o varstvu pred diskriminacijo in imenovanjem prvega predstojnika v Državnem zboru. Pred tem je bil proti Sloveniji zaradi neusklajenosti slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije (in odsotnosti samostojnega organa za varstvo pred diskriminacijo) na tem področju formalno uveden postopek kršitve prava Evropske unije ter v zvezi s tem izdan pisni opomin Evropske komisije (kršitev št. 2014/ 2093).

Dejstvo je tudi, da se je prejšnja vlada ob ustanovitvi novega organa Zagovornika načela enakosti odločila za postopen razvoj organa in posledično vsakoletno višanje proračuna v skladu s potrebami organa, upoštevajoč njegove sicer obširne zakonske naloge in pooblastila. Tak pristop je prejšnja vlada junija l. 2017 pisno pojasnila tudi v odgovoru na vprašanje Državnega sveta oziroma njegove Komisije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide. Višanje proračuna Zagovornika načela enakosti v zadnjih dveh letih je torej povsem v skladu z odločitvijo vlade iz l. 2017.

Zviševanje sredstev neodvisnim organom za enakost pa je v skladu tudi z nedavno sprejetim Priporočilom Evropske komisije o standardih za organe za enakost (22. 6. 2018). Te smernice državam članicam EU priporočajo, da države nacionalnim organom za enakost zagotavljajo ustrezne človeške, finančne in infrastrukturne vire, da lahko ti učinkovito izvajajo vsa svoja z zakonom določena pooblastila na področju varstva pred diskriminacijo.

Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

Miha Lobnik

ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Na posnetku je zagovornik načela enakosti:

Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik Foto: DZ/ Matija Sušnik
--------------------------------------------------------- Spletni časopis je vsakomur dostopen zastonj. V nastajanje vsebin in profesionalno korektnost je vloženo veliko truda. Novinarsko delo stane. Podprite Spletni časopis z donacijo:
Nakazilo donacije je mogoče s kodo (slikaj in plačaj), ki olajša vnašanje podatkov pri rabi telefonov:

------------------------------------------------------- Vsebine Spletnega časopisa je v letu 2019 deloma sofinanciralo ministrstvo za kulturo, ki je prispevalo 8396,78 evrov. Sofinanciranje je bilo dodeljeno tudi za leto 2020, a se mu je Spletni časopis odpovedal, ker je novinar in urednik portala Peter Jančič prevzel vodenje Siola in programa ne bi bilo mogoče izvesti.

Komentarji (0)

Disqus Comments (3)

https-spletnicasopis-eu