Site icon Spletni časopis

Ljubljanski uradniki: Ne mi, državna volilna komisija krši zakon

(Last Updated On: 28. februarja, 2019)

Na članek o dogajanju na seji državne volilne komisije v torek z naslovom “ALI ŠAREC VE: URADNIKI IZSILJUJEJO DVK, BODO ONEMOGOČILI EU VOLITVE?”, so se danes odzvali državni uradniki, katerih imena navajam v članku. Odziv Bojana Bunca, Danice Juratovec Cvek, Ernesta Mencingarja, Tatjane Kovačič Zorec, Nataše Oražem, Špele Škof Pernarčič, Špele Knez, Lucije Baš, Marije Remškar, Branka Mediča, Miran Drašler in Angele Novak objavljam v celoti in brez posegov v vsebino:

“Odziv na prispevek, »Ali Šarec ve: Uradniki izsiljujejo DVK, bodo onemogočili EU Volitve?«, objavljen na strani Spletnega časopisa, 20.2.2019, avtorja Petra Jančiča

Avtor članka se neutemeljeno sprašuje, ali bo maja mogoče izvesti volitve poslancev v EP, zaradi upora »pomembnih« uradnikov. V prispevku povzema posamezne točke razprave seje državne volilne komisije (nadalje DVK) ter izjave predsednika DVK Antona Gašperja Frantarja, članov DVK Saše Zagorca, Franca Grada, Draga Zadergala ter direktorja DVK Dušana Vučka s seje DVK, ki je bila 19.2.2019, na katere podajamo svoja stališča: v.d. načelnika UE Ljubljana, vsi z imenom izpostavljeni v prispevku in vsi, za katere je v.d. načelnika podal predlog za imenovanje.

Res je, da so vsi zgoraj imenovani s prvo zapisanim vrhovnim sodnikom Antonom Gašperjem Frantarjem vrhunski pravni stokovnjaki na svojem poklicnem pravnem področju, kot tudi na področju volilne zakonodaje, nekateri so celo avtorji te zakonodaje (profesor Franci Grad) in to jim vsekakor priznavamo in jih tudi visoko cenimo. Zato ni naš namen, da bi se s tako eminentnimi pravnimi strokovnjaki, vrhovnimi sodniki, profesorji prava itd. spuščali v razpravo oziroma razlago volilne zakonodaje, vsekakor imamo pa pravico, pa čeprav smo samo uradniki »tajkuni«, kot nas je žaljivo in neprimerno imenoval sam predsednik DVK, opozoriti na nekatera nesporna dejstva. Na osnovi teh dejstev pa si lahko vsak posameznik ustvari svoje mnenje.

Zakon o volitvah v Državni zbor v 36. členu določa, da tajnike in namestnike okrajnih volilnih komisij Državna volilna komisija imenuje in razrešuje NA PREDLOG načelnika UE. Zakon nima določb, iz katerih bi lahko sledilo, da bi bil predlog načelnika nezakonit ali da se DVK s predlogi lahko ne strinja in zahteva ponovni predlog. Podvajanje funkcij je opredeljeno v določbah Pravilnika o določitvi nadomestil št. 040-5/2018-9 z dne 8.11.2018. Ta pravilnik namreč v drugi točki 7.čl. jasno predvideva, da lahko en uslužbenec (tajnik, namestnik tajnika ali druga oseba (računovodja, informatik)) opravlja več funkcij oz. dolžnosti hkrati.

Dopuščamo možnost, da je zakonodaja v tem delu nedorečena, vendar to ne daje možnosti DVK, da si razlago zakona usvari sama. Razprava na seji, ki je potekala v smer, da gre za upor uradnikov in kaj naj storijo, da bodo uradnike pripravili k spoštovanju zakona in k opravljanju dela, je popolnoma neutemeljena in nesmiselna. Po našem mnenju gre za nesporazum, saj člani DVK verjetno niso bili v celoti seznanjeni z vsemi dejstvi. Nihče od predlaganih kandidatov ni nikoli ničesar pogojeval, še manj pa izsiljeval. To je neresnično. Namreč, predlog v.d. načelnika UE Ljubljana je upošteval vse zakonske določbe in predlagal za opravljanje funkcij najbolj kompententne uradnike za izvedbo EU volitev, tako kot smo jih izvajali vseh 23 let do sedaj. Predlog je tudi utemeljil z vsemi dejstvi, ki jih je moral kot predstojnik UE Ljubljana upoštevati. Namreč v decembru 2018 je prevzel začasno vodenje UE Ljubljana, ki je bila v tistem času v »štrajku« z uradniki na Sektorju za upravno notranje zadeve zaradi preobremenjenosti in enormnega povečanja strank na okencih. Povečanje števila strank in vlog je bilo prav tako na vseh ostalih področjih, predvsem izstopata področje okolja, prostora in kmetijstva. Naj omenimo le nekaj številk, ki so preverljive in dokazljive. V lanskem letu smo imeli samo na področju Sektorja za upravno notranje zadeve skoraj 280.000 (275.929) strank, na izpostavah pa samo v sprejemnih pisarnah skoraj 110.000 strank, kar seveda posledično pomeni tudi veliko obremenjenost uradnikov.Imamo preko pol miljona upravnih zadev. Istočasno pa si ni bilo mogoče predstavljati, da bi v času EU volitev UE Ljubljana ne sprejemala strank in ne obravnavala vlog za na primer gradbena dovoljenja. Vsled teh dejstev (navedli smo samo največje številke) je bil predlog poslan kot kompromis in ne, kot je bilo nesramno in podcenjevalno zapisano, da je največji upornik »šef« Upravne enote Ljubljana in da noče delati, kar je izjavil sam predsednik vrhovnega sodišča DVK. To je žaljivo in nesprejemljivo. Predsednik vrhovnega sodišča žal dela v.d. načelnika upravne enote ne pozna, ga verjetno tudi ne more, še najmanj pa ga sme ocenjevati. In v vednost – ravno v.d. načelnika je bil tisti, ki nas je vse prepričal, da naj izvedemo EU volitve. Naj ponovno poudarimo: nikoli ni nihče od nas izjavil, da bo bojkotiral volitve ali jih kako drugače ogrozil.

Odstopi namestnikov in tajnikov so se zgodili zaradi dejstva, da nas je DVK v nasprotju s 36. členom ZVDZ imenovala brez vnaprejšnjega vprašanja in posledičnega soglasja. Privoščila si je celo to, da z odločitvijo o imenovanju ni seznanila niti predstojnika UE Ljubljana, niti mu ni imen imenovanih uradnikov kakorkoli poslala v vednost. Po mnenju večine gre za nezakonito imenovanje in posledično so bile poslane odstopne izjave, skladne z zakonom, ki vsakemu imenovanemu posamezniku dopušča, da brez razloga zahteva razrešitev. Tudi v tem primeru si je DVK privoščila nespoštovanje določb zakona in v nasprotju z zakonom zavrnila razrešitev. Zanimivo oziroma ironično je dejstvo, da avtor članka v drugem članku navaja, da bo predsednik DVK, sicer vrhovni sodnik Anton Gašper Frantar spodbijal svojo razrešitev s tem, da bo uveljavljav ustavno pravico do pritožbe, ki pa jo on sam nam zavrača.

»Tajkuni« – kot je bilo že povedano, gre za zelo nesramno in nesprejemljivo izjavo, s to izjavo predsednik DVK žal predstavi celotno DVK kot neverodostojen organ. Vsi vemo, kaj izjava pomeni, v kolikor pa še ne, si lahko izraz ogledamo v slovarju slovenskega jezika. Nesporno pa vsi vemo, kakšen pomen ima danes ta beseda v naši družbi. Da bi bil uradnik lahko »tajkun«, je pa res malce preveč. Govorimo o najvišji višini 2.276 eur bruto zneska, in še to v primeru trimesečnega dela v treh volilnih okrajih, in to tajnika. Ostali so plačani manj. Torej to pomeni približno 750 eur bruto dodatnega denarja na mesec, pri čemer ni bilo posebej izpostavljeno, da je omenjeno izplačilo po pogodbi in zato konec leta od tega zneska plačamo še dohodnino v višini 500 eur neto ali celo več, odvisno seveda od posameznikove plače in akontacije. Plače javnih uslužbencev v upravnih enotah so istočasno med najnižjimi v državni upravi. Ne gre za zatrjevanje, da je to malo denarja, vendar je potrebno vedeti in tisti, ki so sodelovali pri izvedbi volitev ali referenduma pri okrajnih volilnih komisijah, bodo vedeli povedati, da je omenjena nagrada zelo prigarana. Zato je primerjava s »tajkuni« nedopustna in nedostojna. Zahtevamo najmanj to, da se nam predsednik DVK osebno opraviči. Nenazadnje je potrebno omeniti tudi dejstvo, da na zadnjih predsedniških volitvah nismo dobili nadomestil za izvedbo drugega kroga in to zaradi arogance DVK, ki ni želela popraviti ustreznega pravilnika. Naj ne ostane nezapisano, da je istočasno dobila celotna DVK za drugi krog plačilo. In zopet je zelo ironično dejstvo, da nam nadomestila za večmesečno delo očita predsednik DVK, ki prejema po zakonu določena nadomestila v času volitev do 25% plače ustavnega sodnika (cca 1425 eur) – za vsak začeti mesec, kar ne vključuje vsakodnevnega angažmaja. To v povprečju pomeni od 5 do 6 mesecev (cca 8.550 eur) poleg njegove sodniške plače, ki je med najvišjimi v javnem sektorju. Seveda predsedniku DVK pripada nadomestilo tudi, ko sploh ni volitev, in sicer v višini 10% plače ustavnega sodnika (570 eur) na mesec. Torej v letu, ko ni volitev prejme cca 6.840 eur dodatnega zaslužka. Lahko bi se vprašali, kdo dobro služi in kdo se oklepa funkcije… Seveda so plačani tudi ostali člani DVK in seveda podpredsednik, vendar nižje in naj višino nadomestil povedo sami. V zvezi z našimi izplačili ima veliko za povedati tudi direktor službe DVK, ki v času volitev prav tako prejema dodatek k plači do 20 % povečanega obsega dela (cca. 800 eur bruto), kot da bi v preostalem delu leta, ko se volitve ne izvajajo, delo, ki je primarno delo, to, ki ga izvaja v času volitev pa dodatno. Ne gre zato, da bi mi koga obsojali, bi želeli pa postaviti izpostavljene zneske v okvir ocene, kako pomembni so bili volilni organi za zakonodajalca, ki je ocenil višino plačila pri sprejemanju zakona. Verjetno bo torej potrebno iskati kakšen drug razlog v tem, zakaj je za DVK po 23 letih nesprejemljivo, da bi posamezna oseba opravljala delo v več okrajih hkrati. Za zaključek torej – s »podvojevanjem« funkcije, državi prihranimo denar, v našem primeru za cca 11.000 eur. Le komu je v koristi višja poraba sredstev – kdo bi želel biti tajkun, je zdaj vprašanje?

In če smo že populistično izzvani: pozivanje in vpletanje ministra za javno upravo, da naj reši problem, ki ga ni oziroma ne obstaja, je verjetno v tem, da ustvarjajo politični pritisk na uradnike in preko tega tudi na medije, saj vemo kakšno je javno mnenje do uradnikov. Kot da nimajo že drugih problemov dovolj…

Še o nekaj o izjavah predsednika in članov DVK:

Frantar: »nenavadnost, da bo tajnik štel glasovnice na štirih komisijah khrati« – tajnik ni član OVK in ne sme šteti glasovnic, je uradnik.
Saša Zagorc: »ogrožamo poštenost volitev« – če DVK sprejema sklepe v nasprotju z zakonom, je vse v redu (imenovali so celo uradnika, ki ni več zaposlen, kar jim je bilo pisno sporočeno). Ob tem se nam postavlja vprašanje, če so sploh prebrali predloge načelnika. Verjetno so bili njihovi predlogi o imenovanju izdelani v naprej. Imenovanje tajnikov in namestnilkov mimo predloga načelnika pa naj bi bilo pošteno???.
Franci Grad: »Izsiljujejo nas, to je tipičen primer izsiljevanja« – nihče od predlaganih ni nikogar izsiljeval in tudi ni imel takega namena.Poleg vsega zgoraj zapisanega pa ne moremo tudi mimo tega, da ne bi omenili problema naše delovno pravne zakonodaje, ki v kolikor želimo spoštovati vso zakonodajo, onemogoča izpeljavo volitev. Naj omenimo le nekaj posamičnih dejstev. Zaposleni v državni upravi lahko v skladu z delovnopravnimi predpisi delajo maksimalno 10 ur, torej po obvezni prisotnosti še dve uri, potem pa več ne. Žal v volilnem času to ni izvedljivo. Maksimalno število nadur je 20. V predvolilnem času jih opravimo preko 100. V zadnjih dneh pred volitvami pa smo na delovnem mestu prisotni več kot 12 ur na dan in nato tudi nimamo zakonsko določenega počitka, saj moramo naslednje jutro opravljati redne delovne obveznosti. Vendar do sedaj tega nihče od tistih, ki delajo na volitvah, ni izpostavljal, se pa bojimo, v kolikor se bo nadaljevala tako imenovana »gonja« proti uradnikom na UE, da bomo v to primorani. Ne gre za izsiljevanje, temveč izpostavljanje požrtvovalnosti, s katero več desetletij opravljamo delo. In da ne bo pomote, dela ne opravljamo zato, ker so nam to naročili, temveč ker se zavedamo pomembnosti zakonite izvedbe volilnega postopka, ki je temelj naše demokracije..

Še malo ozadja in pojasnil:

Upravna enota Ljubljana pokriva 14 okrajev in dve volilni enoti, kateri sedeži so določeni v predpisih. Na izpostavi Bežigrad sta dva volilna okraja 4. volilne enote in sedež 4. volilne enote, izpostavi Center en volilni okraj 3. volilne enote in sedež 3. volilne enote, izpostavi Moste-Polje trije volilni okraji 4. volilne enote, izpostavi Šiška štirje volilni okraji 3. volilne enote in izpostavi Vič-Rudnik štirje volilni okraji 3. volilne enote.

Predvsem zaradi zagotovitve enakega standarda, strokovnosti in ekonomičnosti izvedbe volitev ali referendumov, so bili od leta 1995 s strani UE Ljubljana za tajnike okrajnih volilnih komisij predlagani uradniki, ki so zasedali delovna mesta Vodij oddelkov za občo upravo – torej so bila to najvišja uradniška mesta in so pokrivali na posamezni lokaciji vse okraje.
Tajnika je na predlog načelnika ali načelnice imenovala posamezna okrajna volilna komisija – nadalje OVK. Vsi člani OVK so vedno potrdili tajnike soglasno in nikoli niso imeli pripomb na njihovo delo. S takim načinom imenovanja se je dosegel najvišji možni strokovni standard podpore OVK in v največji možni meri nemoteno delovanje UE Ljubljana. Število zaposlenih po izpostavah UE Ljubljana je bilo v tistih časih skoraj dvakrat večje, kot je danes. Poleg tega je bila zagotovljena administrativno tehnična pomoč vsem OVK na enakem strokovnem nivoju in je bila tudi najbolj racionalna. Ne glede na zmanjšanje števila zaposlenih v UE Ljubljana, se je strokovna in administrativno tehnična pomoč OVK še izboljšala, saj se je z leti vključevalo v pomoč (namestnike tajnikov) v največji možni meri uradnike in ne več strokovno tehničnega kadra. Torej v UE Ljubljana zagotavljamo strokovno in administrativno tehnično pomoč na zgoraj opisani način že 23 let.

Leta 2014 je DVK predlagala znižanje nadomestil vsem sodelujočim na volitvah; predsednikom, namestnikom, tajnikom, računovodjem in informatikom OVK in VE za skoraj 50% pod pretvezo krize. Poleg tega je sprejela pravilnik, v katerem nadomestila za opravljanje več funkcij omeji na maksimalno višino dvakratnega zneska. Tako npr. tajnik štirih OVK (to je samo v UE Ljubljana Šiška in Vič-Rudnik) dobi nadomestilo za samo tri volilne okraje, za četrti volilni okraj pa prejme nadomestila. Naj pojasnim za vsako podvojeno funkcijo prejme nadomestilo v višini 50% do maksimalnega zneska. Takšna omejitev je napisana zgolj in samo za UE Ljubljana… Predsedniki OVK s področja UE Ljubljana, ki so sodniki, so tedaj poslali dopis DVK, da nasprotujejo znižanju in so opozorili na nesmiselnost navedenega, vendar so bili preslišani.

Zanimivo ob tem pa je, da si takratni predsednik Anton Gašper Frantar in člani DVK ter direktor službe navkljub krizi niso znižali nadomestil.

Glede na zgoraj omenjena dejstva si naj vsak posameznik ustvari mnenje o tem, kdo je kaj zakuhal, kdo koga izsiljuje in ali smo res uradniki »tajkuni«

Tajniki in namestniki vseh 14. volilnih okrajev “

Na posnetku sta Marjan Šarec in Anton Gašper Frantar na žrebanju vrstnega reda na glasovnicah pred volitvami:

Copyright secured by Digiprove © 2019 Peter JančičAll Rights Reserved  
Exit mobile version